Obec Dolní Lukavice
obecDolní Lukavice

Setkání rodáků 2004


I. setkání Lukavických rodáků proběhlo 7. srpna 2004

Setkání se zúčastnilo kolem 300 občanů ze všech koutů České republiky i ze zahraničí. Na obecním úřadě je k zapújčení kronika z této akce, kterou setavila paní učitelka Zdeňka Babková. Kronika je doplněna i o děkovné dopisy, které přišly po setkání na OÚ.

Pohled Dolní Lukavice       Pamětní list      Fotogalerie                     Plzeňský deník (pdf)

Pohled Dolní Lukavice k rodákům 2004Pamětní listFotogalerie se setkáníRodáci 2004 - Plzeňský deník

Dopisy rodákůDopisy od rodáků: Baštová (pdf), Berka (pdf)

PROJEV STAROSTY

Vážení dolnolukavičtí rodáci, vážení přítomní!
Nejprve mi dovolte, abych se vám představil, a protože řada z vás zde mnoho let nebyla, tedy takhle: jsem lukavským rodákem ročník 1958 z čísla popisného 4 – po chalupě u Bolfánů, dříve u Šuldů, z rodu Kokošků po  matce, která se jmenuje Anděla. Babička byla Magdaléna Kokošková, zemřela v r. 1996 v 93 letech, dědeček Jan Kokoška, rolník, zemřel 1941. Jeho bratr Václav Kokoška byl učitelem v Přešticích. Po otci, který se do Lukavice doženil r. 1951 se jmenuji Vítězslav Opálko a jsem od listopadu 2002 z vůle lidu starostou obce.

Přeji vám příjemný celý dnešní den a co nejsrdečněji vás vítám v místě našeho rodiště, které většina z vás po letech opět navštěvuje. Vítám vás tedy doma, kam se každý rád vrací, mezi příbuzné, známé, přátele a kamarády.

Dnešní den se zaznamená do kroniky obce jako velice historicky významný. Přeji vám všem, kteří jste přišli na tuto slavnost, aby se dnešní den pro vás stal nezapomenutelným a svátečním dnem ve vašem životě. Přišli jste do areálu sokolovny. Do zdejšího sálu jste dříve chodili na tancovačky a mnozí se zde seznámili se svými prvními láskami. Vím, že mnozí z vás nebo vaši předci pomáhali tento areál budovat a i ostatní stavby v obci. Chceme vám dnes ukázat, jak jsou využívány, umožnit setkání s kamarády, přáteli a učiteli, dovědět se, jak se nyní v obci žije, co se změnilo a  co změnit chystáme.

Jde o historicky 1. setkání rodáků naší obce. S tímto nápadem přišla letos v květnu členka zastupitelstva Václava Klepsová z rodu Tobrmanů a je hlavní organizátorkou dnešního dne. Za to, že  stačila vypátrat vaše adresy a zorganizovat přípravu dnešní oslavy v tak krátkém čase jí patří náš veliký dík a též všem, kteří jí pomáhali.

Při dnešní příležitosti mi dovolte vám krátce připomenout historii obce a informovat vás o změnách a dění v obci.

Dolní Lukavice je rozlehlá obec, položená v údolí při řece Úhlavě 343 m nad mořem asi 3 km severně od Přeštic a 20 km jižně od Plzně. Přes Úhlavu a mlýnskou stoku na silnici do Krasavec jsou dva mosty. Tato část bývá často postižena povodní buď z řeky samé, nebo z Divokého potoka, přitékajícího od Řeneč. Dále směrem ke Krasavcům po levé straně, nedaleko Lišického mlýna v polích je lesem porostlý kopec Zlín, jehož některá květena je ojedinělá v celém kraji plzeňském. Na straně jižní přiléhá k obci zámek s parkem a bažantnicí. Roku 1900  čítala obec sama 866 obyvatel a čísel popisných 122. Roku 1921 zde žilo 899 obyvatel, dnes má obec již jen 493 obyvatel. Teď jsem částečně citoval z kroniky obce, která se začala psát roku 1929 a bude spolu s ostatními vystavena v klubovně. Protože jsme historii obce věnovali samostatnou část odpoledne, nebudu toto dále rozvádět, snad jen několik slov k minulosti nedávné.

V obci je několik kulturních památek, z nichž kromě kostela sv. Petra a Pavla je nejvýznamnější barokní zámek. Nechal jej vystavět Ferdinand Matěj z Morzinu Jakubem Augustonem ml.

Později zámek vlastnili Schönbornové, z nichž poslední zde byl Karel Schönborn. Schönbornové mají dodnes hroby na místním hřbitově. Cituji kroniku: „Po převratu počátkem listopadu 1918 v prvotním nadšení učinil se večer shluk lidí před zámkem proti hraběti, ježto týž před válkou projevoval německé smýšlení. Lid tento chtěl dle náhledů některých rozebrati zámecké zařízení, neboť přišly i ženy ze sousedních vesnic s nůškami. Poněvadž ale nebylo mezi nimi odvahy ku takovému počínání, spokojili se s tím, že padlo mnoho nadávek, nějaké okno vytlučeno. Ze všeho dostal Karel Schönborn strach a druhý den časně zrána se svoji rodinou odjel.“ Podobně to vypadalo se zámkem a panstvím po r. 1948. Po rozpadu habsburské monarchie a následném zřízení Čs. republiky byla většina zámku a parku zabrána pro potřeby Ústavu hluchoněmých dětí na Smíchově s tím, že tato instituce bude v nájmu majitele, kterým zůstal nadále kníže Karel J. Schönborn. V r. 1938 koupil zámek, dvůr a pivovar od Schönborna Dr. Ferdinand Veverka. Ten patřil k předním českým diplomatům, byl kolegou dr. Edvarda Beneše a přítelem amerického presidenta Wilsona. Po válce byl zámek i ostatní majetek zkonfiskován, zámek přidělen k užívání Čs. automobilovým opravnám Plzeň. Následně r. 1954 předán k užívání Psychiatrické léčebně v Dobřanech, bylo zde 50 lůžek protialkoholního oddělení. Již od r. 1956 se objevují zápisy z prohlídek zámku a  stížnosti na špatnou údržbu a zneužívání budovy. Kolem roku 1960 sílí obavy ze statických poruch zámecké kaple. Obdobné stížnosti se objevují i na stav zámeckého parku.

Roku 1962 byl objekt převeden do užívání Krajského skladu léčiv a zdravotnického materiálu a to včetně parku za předpokladu provedení nutné údržby objektu. Byla provedena generální oprava střechy, v roce 1964 oprava kaple a  fasády zámku směrem do parku. K opravě fasády z druhé strany již nedošlo. V r. 1976 byla část parku – zelinářské zahrady vyčleněna jako stavební parcely, dle písemných pramenů bez řádného územního projednání. Následně se rozvinula celá řada jednání, kterých se zúčastnilo 22 orgánů a institucí, vyčíslena škoda na vykácených porostech a záměr výstavby zastaven. V dalších letech byla prováděna asanace přední části parku, vykácení plevelných keřů a náletových stromů. Od r. 1986 byl zámek ve správě MNV. Po r. 1989 se objevují zájemci o prodej či pronájem. Vedení obce v té době nemohlo učinit jakákoliv rozhodnutí, neboť o zámek, další budovy v obci a pozemky se přihlásil v restituci syn dr. Veverky, Ferdinand Veverka ml. Písemně požádal obecní úřad o vydání tohoto majetku. Zastupitelstvo obce tento postup zamítlo a navrhlo řešení dle tehdy platných předpisů. Soudní spory o zámek probíhaly mnoho let. Mezi tím byl zámek postupně opravován, převážně z dotací poskytovaných státem. Začaly se zde konat Haydnovy hudební slavnosti. Tento mezinárodní hudební festival pokračuje nepřetržitě od r. 1993 vždy začátkem září, i když teď již za jiných podmínek a i mimo naši obec. V r. 1996 dostala obec rozhodnutí soudu, že je povinna vydat majetek panu Veverkovi. Proti rozsudku se odvolala, postupně až k ústavnímu soudu, který v roce 2000 rozsudek potvrdil a zámek byl panu Veverkovi předán. Následně se na základě jiných rozhodnutí vydávaly postupně i pozemky, nejprve ½ po paní Kornélii Veverkové, v loňském roce pak rozhodnutím pozemkového úřadu i druhá polovina. Některý majetek i pozemky jsou však dosud v řešení, např. pivovar.

Pan Veverka ml., kterému je nyní 87 let a žije ve Francii, má tři dcery. Jedna z nich, paní Jitka Victoria Duphénieux Veverková nyní v zámku bydlí se svým synem a pokouší se zámek postupně opravovat. Bylo vydáno stavební povolení na opravu střech, fasády a dvou bytů. U příležitosti dnešního dne některé prostory zámku zpřístupnila a zve vás k návštěvě zámku i k besedě.

Sluší se dnešní den vzpomenout i na ty rodáky, kteří již nejsou mezi námi. Za  všechny bude dnes od 16 hodin v kostele sv. Petra a Pavla sloužena mše svatá panem děkanem Plavcem z Přeštic.

Neměli bychom zapomínat ani na ty spoluobčany, kteří položili život v průběhu obou světových válek. Navrhuji vám proto, abychom se po mši sešli v parčíku před školou a uctili u pomníku padlých vzpomínkou jejich památku. První myšlenka na postavení tohoto památníku byla vyslovena r. 1923, slavnostní odhalení se uskutečnilo 17. června 1927. 
Jako starosta obce si dovoluji připomenout své předchůdce, ať byl již název této funkce postupem doby jakýkoliv. Až po 4. starostu v pořadí to byl např. „úřadující radní“ a starostou byl Karel hrabě Schönborn:

l. Josef Ausperger, rolník
2. Josef Hrubý, rolník, 5.  3. 1884 - 28.  2. 1887
3. Vojtěch Rund, rolník, 28.  2. 1887 - 28. 12. 1888 
4. Václav Louda, rolník, DL čp. 2, 17.  3. 1889 - 31.  8. 1890 
5. Josef Havránek, rolník, 31.  8. 1890 - 20.  5. 1894 
6. Vojtěch Červený, rolník, 20.  5. 1894 - 8.  9. 1897
7.Vojtěch Rund, rolník, 8.  9. 1897 - 5.  2. 1908 
8. Josef Regner, rolník, DL čp. 46, 5.  2. 1908 - 13.  7. 1919 
9. Václav Červenka, dělník, 13.  7. 1919 - 29.  3. 1923 
10. František Švajcr, dělník, 29.  3. 1923  - 1.  7. 1923 
11. Josef Červený, rolník, 1.  7. 1923  - 9.  6. 1928 
12. Josef Kotous, dělník 9.  6. 1928
13. Karel Přibáň, 1945 
14. Pavel Mašek, 1948 
15. Karel Pokorný, 1954 
16. Josef Hraběta, DL 140,  5/1957
17. Karel Živný , DL čp. 173,  1960 
18. Karel Urban H.Lukavice 130,  1964 
19. Bohuslav Brož, DL čp. 124,  1971 
20. Antonín Rojt, DL čp. 5, 1977 
21. Václav Šisl, DL čp. 104
22. Oldřich Vokáč, HL, 1990 
23. Václav Kvídera, Krasavce čp. 2, 1990  - 11/2000
24. Václav Kašpar, el. montér, DL čp. 84, 2000 - 13. 11. 2002
25. Vítězslav Opálko, dispečer, DL čp. 4, 13. 11. 2002 -

V době působení neuvolněných starostů řídili obecní úřad tito tajemníci:
Karel Švajcr, DL čp. 139 
Karel Kadera, DL čp. 123, účetní
Karel Černý, Snopoušovy
Miluška Kastnerová, DL 109, účetní

Zastupitelstvo obce pracuje od posledních voleb v listopadu 2002 v tomto složení:
Vítězslav Opálko, starosta
ing. Pavel Netrval, místostarosta
Irena Hodanová z Lišic, předsedkyně finančního výboru
Radek Vrba, předseda kontrolního výboru
Josef Netrval, předseda komise výstavby
Libuše Živná, předsedkyně komise kulturní, školské a sociální
František Tolar z Lišic, předseda komise život. prostředí
Milan Kučera
Miroslav Rotenborn
Karel Šebesta
Václava Klepsová

Důležitější události v historii obce
2. července 1849 zachvátil střed obce veliký požár, který se rozšířil ze  zadního dílu hospody čp. 35, snad z chlévů a následně zachvátil 29  stavení

červen 1863 – velké krupobití, za 25 minut byla zničena celá úroda a zvěř v polích pobita, okna k západu obrácená vytlučena
1884 - navrženo zavézti rybník na návsi – proti faře a větší část ten rok zavezena byla
1886 - navrženo zřízení hasičského sboru
1906 - schváleno žádati o železniční zastávku v Háji
1909 - schváleno obcí zakoupiti dům čp. 94 a věnovati jej pro věčné a stálé časy na bezplatné ubytování chudých příslušníků obce
1910 - přestalo pohřbívání na židovském hřbitově
1912 - zavezen zbytek rybníka na návsi u kostela
15. 6. 1919 - provedeny prvně volby do obcí dle nového volebního řádu (po monarchii)
1921 - parcelace půdy z velkostatku
1924 - zavedení elektřiny do obce - první v okrese
1926 - nařízena stavba nového hřbitova
1929 - velmi krutá zima – 32 st. C s velikým množstvím sněhu
        - veliké krupobití , jako holubí vejce, zničená úroda
        - v místním pivovaře se přestalo téhož roku vařit pivo
1947 - potok od H. Lukavice se rozvodnil tak, že před školou bylo 40 cm vody
Z minulosti ne tak dávné – bez dat – nepodařilo se mi sehnat kroniku:
- provedena generální oprava školy, započato asi r. 1967, několik let se vyučovalo v náhradních prostorách, např. zde v přísálí, v budově OÚ - na dnešní poště, v čp. 60 u Uzlů pod pivovarem, dnes opravuje dům Pavlína Dvořáková v chudobinci sklad pomůcek
- brod přes potok před farou byl zregulován a vytvořena zde nová komunikace
- po částech byla vybudována kanalizace
- lukavický potok, který tekl od H. Lukavice a mnohokrát zaplavil obec byl odveden mimo obec, kolem sýpek a Netrvalů do řeky a zbylá vodoteč v obci zatrubněna a zasypána včetně nádrže na Pajzovně
- provedena demolice lesovny, staré hasičské zbrojnice, váhy na návsi a kovárny na křižovatce u zrcadel
- postavena holírna, klubovna na návsi, nová hasičská zbrojnice a krásná mateřská školka, dokončená r. 1981 
- vyasfaltování návsi od pivovaru ke škole

Většinu těchto akcí organizoval tehdejší národní výbor a  občané této obce je realizovali sami brigádnicky zdarma.
V devadesátých letech byla za vsí u hřbitova postavena ČOV a do obce pod Pajzovnu přiveden kanalizační řad nákladem 12,5 mil. Kč.

Kanalizace byla dále postupně rozšířena do tří ulic.

Poslední větší událostí v naší obci i republice byla tragická povodeň v srpnu 2002. Jen v Dolní Lukavici byly poškozeny 3 domy natolik, že musely být neprodleně odstraněny, a to domek čp. 83 u náhonu manželů Baxových, krásně nově opravený, dříve paní Boříkové, v chaloupkách pod Sládkojc rybníkem čp. 64 dříve Panuškových a čp. 88 po panu Matouškovi. Jeden dům byl stržen v Lišicích - manželů Stavinohových – potomci z rodu Emanuela Loudy. Nyní si staví nový domek v lokalitě Ve strouze v bývalém zahradnictví p. Topinky. Dalších mnoho domů bylo zaplaveno, některé vážně poškozeny. Silnice ke Kašparovým byla vymleta místy až do hloubky téměř dvou metrů.

Na základě této tragické události zastupitelstvo obce rozhodlo vybudovat pro poskytnutí náhradního ubytování v případě živelných událostí alespoň jeden malometrážní byt. Pro tuto akci již byly učiněny konkrétní kroky, získali jsme nějaké prostředky darem od firem. Protože škody na majetku obce po této povodni dosáhly v celém správním území 6 350 000 Kč, což překračuje roční rozpočet obce, povolil KÚ obci na tento účel veřejnou sbírku, která bude ukončena letos v říjnu. Dosud bylo vybráno přes 18 000 Kč, darováno převážně z řad vytopených občanů. Pokud by někdo z vás chtěl rovněž přispět, u prezence je kasička i složenky na zvláštní účet.

V současné době se dokončuje plynofikace všech čtyř obcí za více než 16 mil. korun, připravuje se výstavba II. etapy kanalizace za téměř 18  mil. Kč a intenzifikace ČOV – ještě nevíme za kolik. Usilujeme o získání dotace na výstavbu II. etapy vodovodu tak, aby se mohl budovat současně s kanalizací, jedná se o projekt za 12,6 mil. Kč.

Připravujeme podmínky pro výstavbu rodinných domků Ve strouze, to je ve směru od  zahrady Uzlových směrem k sýpkám. Obec zde zajišťuje položení všech sítí a  výstavbu nové komunikace.
Velké investice si vyžaduje škola, kde nám bohužel kvapem ubývá dětí. I když jsou ve spádové oblasti narozené, část rodičů je dává od jiných škol do Přeštic, Plzně, Chlumčan. Obec od letoška za každé chybějící dítě musí doplácet více než 30 000 Kč, aby školu v místě udržela. Rovněž mateřská škola, asi o století novější, potřebuje nutně velkou finanční injekci, a to zejména do předělání topení, vybavení kuchyně a její celkovou rekonstrukci.

Důvodem toho, že dnešní setkání probíhá ve skromných podmínkách je to, že obec má úvěr 8 mil. na plynofikaci a snažíme se získat další úvěr 5,3 mil. korun na kanalizaci. Abych nekončil příliš pesimisticky, v loňském roce přišlo do obce mimo řádný rozpočet navíc l9,7 mil Kč z různých zdrojů. Od loňského roku má obec vlastní sociální pracovnici, která poskytuje starším občanům pomoc, doposud zdarma. Vzhledem k nákladným investičním akcím a zadluženosti obce je však jasné, že budou muset být všechny ostatní neinvestiční akce utlumeny nebo zcela zastaveny, nebudou nám zbývat ani prostředky na údržbu majetku obce. Spoléháme však na pomoc občanů, u většiny z nich jsme dosud našli pochopení a kladnou odezvu na naše působení v obci. Věříme, že bude-li to třeba, přiloží zas ruku k dílu a mnoho práce v obci zastanou sami.

Až se půjdete podívat na hřbitov za svými blízkými, jistě nepřehlédnete nově opravené hřbitovní zdi. I zde hlodal zub času, ale zručné ruce našeho spoluobčana a zaměstnance obce Standy Vokáče si během minulého měsíce s obtížnými opravami poradily, za což mu právem náleží naše uznání.

Nebudu vás déle zdržovat od dalšího programu, pouze jej ještě upřesním. Následuje vystoupení místních budoucích superstar se kterými od letoška nově pracuje paní Mgr. Květoňová, potom oběd, prohlídka obce, kdo chce, může využít i  připravené průvodce s výkladem. Zhruba od 13 hodin vám bude k dispozici areál v centru obce, kde se vedle sebe nachází mateřská školka, hasičská zbrojnice a klubovna. Všude vás někdo očekává a chce se pochlubit svou činností. V klubovně vás přivítá paní Živná. Zhlédnete tu velmi pěkné obrazy a fotografie místních umělců, fotografickou dokumentaci dění v obci a sbírku historických pohlednic. Tu nám zapůjčil Jirka Bednář, děkujeme. Jsou zde dále připraveny kroniky obcí a současní kronikáři obcí. Své vědomosti o historii obce vám poutavým způsobem předá pan Ing. Jaroslav Kasl. Dále můžete navštívit školu, která si již od 19. století vede své kroniky. Setkáte se tam možná i se svými učiteli. Na obecním úřadu vás budu očekávat já a někteří zastupitelé. Snesli jsme z půdy originály obecních dokumentů až z 19. století, některé i s podpisem hraběte Schönborna.

Jak již jsem řekl, k dispozici je vám i zámek včetně parku a bažantnice, dále zve k návštěvě mlýna rodina Františka Turka st.

V 16 hodin se sejdeme v kostele na mši, potom u pomníku padlých vojáků. Od 17 hodin se hraje na fotbalovém hřišti přátelský zápas mužstev Dolní Lukavice - Dnešice. Po cestě ze hřbitova se můžete občerstvit v hospodě U Bílé růže, a když to všechno stačíte, jistě si zase přijdete vyměnit dojmy s ostatními sem. Od 17 hodin pro vás bude hrát další kapela Plzeňská čtyřka, pan Kot bude grilovat a my pít, jíst a zpívat. Až se setmí, můžete si při večerní procházce prohlédnout dnes mimořádně nasvícený kostel.

Ještě jednou děkuji všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na zajištění dnešního setkání rodáků, obzvláště dámskému klubu, který vám navíc ještě napekl koláče, TJ Sokol, panu Milanu Kaslovi za přípravu pamětních listů a pohlednic, vám všem, že jste přijali naše pozvání.

Pokud by se někomu zde zalíbilo natolik, že by chtěl přenocovat, je to ještě možné na ubytovně rozvodny ZČE, dříve energovod.

Nejstarším rodákem, který přijal pozvání, je paní Marie Pytlíková z čp. 50. 
Nejstarším občanem obce je paní Anna Panušková, v prosinci jí bude 99 let. Žije v domově důchodců v nedalekých Žinkovech, kde jsme ji byly při minulých narozeninách navštívit a těší se dobrému zdraví a skvělé paměti.

Z nejvzdálenějšího místa, z Holanska, se do rodné vísky přijela podívat paní Marie Menick, rozená Marušová z čp. 168. 

Přeji vám pevné zdraví a ať se u nás cítíte dobře!

Na úplný závěr bych chtěl říci, že při hledání vašich adres jsme v některých rodinách zjistili, že ten nebo onen nechce přijet, protože nemluví s příbuznými. Moc by nás potěšilo, kdybychom se dozvěděli, že právě dnešní setkání rodáků dalo podnět k ukončení rodinných rozporů a že jste se udobřili právě tam, odkud jste vzešli.

Děkuji vám za pozornost.
Starosta Vítězslav Opálko

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Aktuální počasí

dnes, středa 29. 5. 2024
slabý déšť 20 °C 7 °C
čtvrtek 30. 5. slabý déšť 18/12 °C
pátek 31. 5. déšť 16/10 °C
sobota 1. 6. slabý déšť 12/11 °C