Obec Dolní Lukavice
obecDolní Lukavice

Třídíme odpad

#

Třídění odpadu, stanoviště

Komunální odpady (vývozy, chaty)

Sběrové dny v ZŠ

Nebezpečné odpady

Bio odpad ze zahrádek

 

 Komunální odpad - dny svozu:

Komunální odpady v Obci Dolní Lukznámky odpadyavice
Praktické informace pro občany pro odvoz komunálního odpadu v roce 2024.


Známky:

Zelená  -  týdenní vývoz 

 • čtyři osoby a více, cena 4 800 Kč


Červená - týdenní vývoz  PODZIM - ZIMA (říjen, listopad, prosinec, leden, únor, březen) a čtrnáctidenní vývoz  JARO - LÉTO (duben, květen, červen, červenec, srpen, září)

 • tři osoby, částka 3 600 Kč


Žlutá - čtrnáctidenní vývoz po celý rok

 • 4dvě osoby, částka 2 800 Kč


Modrá - měsíční vývoz (první týden v měsíci)

 • jedna osoba, částka 1200 Kč

Poplatky lze hradit v hotovosti i bankovním převodem (po předchozím vyžádání variabilního symbolu, tel. 371 120 719, mail: sekretariat@dolni-lukavice.cz). Již přidělené var. symboly z minulých let jsou platné i pro následující roky.

Jednorázové známky a pytle označené logem Západočeských komunálních služeb vyváží v nejbližší svozový den. V případě mimořádného množství odpadu si můžete jedno-rázový svoz pro červenou, žlutou a modrou známku dokoupit na obecním úřadě
(tzv. jednorázová známka 105 Kč.)

Svozové dny v obcích:

Dolní Lukavice

 • Zelená - Pondělí
 • Červená - Pondělí/ Pondělí sudé
 • Žlutá - Pondělí sudý týden
 • Modrá - Pondělí první týden

Lišice

 • Zelená - Pondělí
 • Červená - Pondělí/Pondělí liché
 • Žlutá - Pondělí liché
 • Modrá - Pondělí první týden

Snopoušovy

 • Zelená - Pondělí
 • Červená - Pondělí/Pondělí liché
 • Žlutá - Pondělí liché
 • Modrá - Pondělí první týden

Krasavce

 • Zelená - Pondělí
 • Červená -Pondělí/Pondělí sudá
 • Žlutá - Pondělí sudá
 • Modrá - Pondělí první týden
Nádoby nebo pytle s odpadem musí být postaveny u silnice. V chatové oblasti Osada šeříků je prováděn svoz obcí dle rozpisu jako v Údolí Luny Poplatek ve výši 1200 Kč laskavě neprodleně uhraďte, pokud jste tak ještě neučinili, převodem na účet obce č. 6120361/0100, příp. v hotovosti na obecním úřadu v DL. Při potřebě častějšího svozu dopravte pytle vždy v neděli k silnici nebo k hasičské zbrojnici v Lišicích, případně ke kontejnerům na tříděný odpad ve Snopoušovech, v případě Osady Šeříku ke kontejnerův pod Lukrenu v Dolní Lukavici.

Pytle na odpad s logem Zpč. komunálních služeb (15 ks) nebo známky na vývoz popelnic  Vám budou vydány po předložení dokladu o zaplacení stanoveného poplatku na OÚ Dolní Lukavice v úřední dny pondělí a středa 8-17 hod.  Pokud by se našel někdo z chatařů ochotný vydávat pytle přímo na místě, budeme rádi.
Jiné pytle než s logem Západočeských komunálních služeb nebudou odváženy.

Mimořádnou individuální potřebu likvidace odpadu řešte přímo se mnou nebo s pracovníky OÚ  pí. Štychovou na tel. 371 120 719.

Přejeme vám příjemný pobyt v naší obci a děkujeme vám za spolupráci při řešení případných problémů.                                                               
Ing. Radek Hora
starosta obce
 

Sběrné dvory umístění

 Od dubna 2009 přibyly na vybraných sběrných místech "zvony" na bílé sklo (barva BÍLÁ). Děkujeme, že pomáháte druhotnému zpracováníBílý kontejner na čiré sklo
a třídíte správně odpad.

Obec Dolní Lukavice je začleněna do  projektu, který realizuje společnost EKO-KOM Plzeňský kraj. Obec Dolní Lukavice tak obdržela 6 kontejnerů na papír (3) a sklo (3). Čtyři nádoby na plast si musela dle smlouvy zajistit do července 2006 obec sama. Došlo tak k navýšení barevných sběrných nádob na využitelné složky komunálních odpadů v obci, byla zřízena nová stanoviště a dosavadní byly podle potřeby posíleny.
 

Stanoviště v Dolní Lukavici

Kde Co Foto Mapa
U bývalé prodejny ZKD 2x papír,
3x plast,
1x sklo
1x bílé
 DL prod  mapa Dolní Lukavice
křižovatka ke hřišti 1x papír,
1x plast,
1x sklo
1x bílé
 dl kh  mapa Dolní Lukavice
"Ve strouze" 1x papír,
2x plast,
1x sklo
1x bílé
 Dolní Lukavice - Ve strouze  Dolní Lukavice - Ve strouze
u sýpky 1x papír,
1x plast,
1x bílé 
us us
Pajzovna 1x papír,
1x plast,
1x sklo
1x bílé
 Dolní Lukavice - Pajzovna  DL - pajzovna
Nová Pajzovna

1x papír,
1x plast,
1x bílé 

NoPa NoPa
U Lukreny 1x papír,
1x plast
1x bílé
 DL - u Lukreny (směr Krasavce)  DL - u Lukreny (směr Krasavce)

Stanoviště v Lišicích

Kde Co Foto Mapa
U prodejny                      

1x papír,
2x plast,
1x sklo
1x bílé

L prod Lišice - u prodejny
směr Hradčany

1x papír,
1x plast,
1x sklo

Lišice - pod K.Hajžmanem směr Hradčany Lišice - pod K. Hajžmanem

 

Stanoviště ve Snopoušovech

 
Kde Co Foto Mapa
U autobusové zastávky    

1x papír,
2x plast,
1x sklo
1x bílé

Snopoušovy - náves Snopoušovy - náves
Kulturní dům


1x plast,
 

 Snopoušovy - kulturní dům Snopoušovy - Kulturní dům
V chatách pod táborem 1x plast  pod táborem Snopoušovy - chaty pod táborem

Stanoviště v Krasavcích

 
Kde Co Foto Mapa
Kulturní dům                    

1x papír,
2x plast,
1x sklo
1x bílé

Krasavce - kulturní dům Krasavce - Kulturní dům

Celý projekt má za cíl zvýšit množství vytříděných odpadů a obalů – papíru, skla, plastů a nápojového kartonu v území kraje.
Třídění odpadů přispívá k ochraně životního prostředí a šetří cenné zdroje surovin. Všechny vytříděné odpady, které občané (a v případě smlouvy s obcí či svozovou společností pak i podnikatelé) vhodí do modrého kontejneru na papír a karton, do žlutého kontejneru na plasty či zeleného kontejneru na sklo jsou odváženy svozovou společností na tzv. dotřiďovaní linky, kde se roztřídí na jednotlivé druhy (např.u papíru), slisují do balíků a poté putují do zpracovatelských závodů, které je přetvářejí na suroviny a následně na nové výrobky.

Každý má svou popelnici
Ze starého papíru tak vznikají například noviny či knihy, z plastu např. umělé vlákno, ze kterého se šijí záclony či bundy, a ze skla vznikají nové láhve na nápoje.
Odpady jsou opravdu využívány, velmi však záleží v jaké kvalitě a čistotě jsou shromažďovány právě do barevných nádob. Když neukázněný občan vhodí např. do modrého kontejneru na papír zbytek nápojového kartónu od mléka, které se v kontejneru vylije na ostatní papír či karton, je tento potenciálně velmi dobře využitelný papír znehodnocený, nedá se dále využít a nezbývá ho než odstranit například tím, že se odveze na skládku odpadů.

Velmi tedy záleží na nás samotných, jak odpady třídíme, tedy zda třídíme odpady správně. V území našeho kraje a celé republiky probíhá komunikační kampaň, která má veřejnost informovat o tom jak odpady správně třídit a přesvědčit ji, aby třídila. Třídění odpadů je prostě správná věc a naše obec ji podporuje a i nadále podporovat bude. 

Takhle třídění opravdu nevypadá (viz ilustrační foto)
   #
                  SKLO                                 PLAST                          ŽELEZO

Každý občan je dle vyhlášky obce povinen odpady třídit, a to pokud je na území obce možnost odpady odděleně shromažďovat na místa k tomu určená. Těmito místy jsou právě barevné nádoby na papír, sklo či plasty. Znamená to, že čistý neumaštěný papír či karton vhazujeme pouze a jen do modrých nádob na papír, veškeré plasty do žlutýJak správně tříditch nádob na plasty a sklo, hlavně nápojové a např.  sklenice od kompotů a zava-řenin do zelených nádob na sklo. Do nádob na směsný komunální odpad vhazujeme ten odpad, který nelze dále využít, jako je mastný papír a ostatní znečištěné obaly nebo porcelán. Třídění odpa-dů je pro naši obec rovněž ekonomické. Tím, že je obec zapojena do systému EKO-KOM, který je postaven na zpětném odběru odpadů obalů, dostává obec ze systému za množství vytříděného papíru, skla či plastů v barevných nádobách finanční odměny. Samozřejmě čím více je tohoto vytříděného odpadu, tím jsou odměny vyšší. V rámci rozpočtu obce jsou tyto prostředky využívány zpět do zabezpečení systému odpadového hospodářství. Naopak za odpad v nádobách na směsný komunální odpad musí obce platit finanční prostředky. I z tohoto pohledu je třídění odpadů pro obec výhodné a jestliže to je výhodné pro obce tak rovněž i pro její obyvatele.

Informace o správném třídění odpadů můžete získat na internetových stránkách www.jaktridit.cz. Zde se dozvíte jak odpady správně třídit a další zajímavosti.

#Určitě budete souhlasit s názorem kampaně na pod-poru třídění odpadů v našem kraji, že třídění odpadů je jedna z mála věcí, kterou pro životní prostředí může udělat každý z nás bez roz-dílu na věk či pohlaví. A pro-to, nebuďte líní, třiďte od-pad, třiďte ho správně – má to smysl!
                                                                                    V. Opálko, starosta obce 

 Naše-vaše úspěchy v soutěži „My už třídit umíme"

v roce 2006 byla Obec Dolní Lukavice ohodnocena odbornou komisí jako druhá nejlepší obec v Plzeňském kraji (v kategorii do 1 000 obyvatel) v třídění odpadu. Posuzovala množství  vytříděných komodit, počet sběrných stanovišť, prostředí kolem kontejnerů a propagaci třídění mezi občany. Odměnou byla částka 10 000 Kč, připsaná na účet obce. 

 rok 2006 2.místo Ocenění r. 2006, 2. místoodměna za 2. místo r. 2006

7. místo rok 2007
Sedmé místo o rok později, ve znamení silné konkurence,  kraj má 501 obcí a mezi 96 přihlášenými obcemi být na 7. místě už něco znamená. Tím bych Vám chtěl poděkovat za třídění odpadů. Myslím si, že každý solidní a slušný člověk třídí. Ušetří místo ve své popelnici, uspoří životní prostředí (separované odpady se zpracovávají zpět jako suroviny) a v neposlední řadě pomůže dobrému jménu obce, při hodnocení soutěže „My už třídit umíme“, kde doufám, že i příští rok se umístíme na předních příčkách.                  

Michal Komorous

Slavnostního vyhlášení výsledků 13. ročníku krajské soutěže pro samosprávy „My už třídit umíme!“ se 6. září 2018 v Klenové zúčastnil pan starosta Vítězslav Opálko. Za obec Dolní Lukavice převzal ocenění za 2. místo za rok 2017 v kategorii od 300 do 1000 obyvatel. Soutěž organizuje Plzeňský kraj ve spolupráci s Autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a. s., a Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje. Obec tak získala i finanční odměnu ve výši 20.000 Kč.

diplodm

MY TŘÍDÍME NEJLÉPE 2017 - výsledky kategoire OBCE OD 301 DO 1 000 OBYVATEL

   1. místo - obec Úněšov
   2. místo - obec Dolní Lukavice
   3. místo - obec Dešenice 
   4. místo - obec Ždírec
   5. místo - obec Dnešice
   6. místo - obec Úlice
   7. místo - obec Zahořany
   8. místo - obec Bděněves
   9. místo - obec Halže
 
Z celorepublikového hodnocení vyplývá, že každý obyvatel Plzeňského kraje v roce 2017 vytřídil 14,6 kg plastů, 18,4 kg papíru, 14,2 kg skla a 0,3 kg nápojového kartonu. Tyto výsledky jasně ukazují, že pokud jsou v obcích a městech vytvořeny kvalitní podmínky pro třídění odpadů, podpořené pravidelnou osvětou veřejnosti, jsou lidé motivováni velmi dobře svoje odpady třídit, a to je právě toto je cílem dlouholetého projektu.

 

Výsledky 14. ročníku soutěže v třídění odpadů „My už třídit umíme!“

Třídíme2 2018

Třídíme 1 2018

 

 

 

 

 

20 000 Kč jsme získali pro obec v soutěži v třídění odpadů „My už třídit umíme!“, kterou organizuje již tradičně Plzeňský kraj ve spolupráci se společností EKO-KOM, a. s., a Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje. Slavnostní vyhlášení nejlepších obcí a měst proběhlo tentokrát v historických prostorách Muzea a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici ve čtvrtek 5. září 2019. Naše obec se umístila v kategorii obcí do 1 000 obyvatel za rok 2018 na 2. místě, stejně jako v předchozím roce. Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 491 obcí a měst kraje. Zásadním kritériem pro hodnocení bylo množství vytříděných odpadů na jednoho obyvatele a počet tříděných komodit na území jednotlivých obcí a měst. Dále byla zohledněna i hustota sběrné sítě nebo sběr kovových odpadů. Za toto umístění náleží poděkování všem obyvatelům, kteří si dávají práci s tříděním odpadů.
Smyslem soutěže je více zapojit samosprávy obcí, v čele se starosty a starostkami, do aktivit odpadového hospodářství a ocenit nejlepší města a obce Plzeňského kraje v třídění odpadů, především pak papíru, skla, plastů a nápojového kartonu.

     třídíme 3 

Vítězslav Opálko

starosta obce Dolní Lukavice

 Sběr papíru a plastů ve škole
Jarní a podzimní sběrové dny v ZŠ Dolní Lukavici

S potěšením konstatuji, že sběr starého papíru, plastových víček a obalů od nápojových kartónů se stal v naší škole oblíbenou tradicí. V nejedné domácnosti jsem byl svědkem, když rodiče i prarodiče několik měsíců opatrovali balíky svázaných novin a zejména reklamních letáků, aby je s hrdostí odvezli ve stanovený jarní nebo podzimní den na dvůr školy. Osobně jsem byl velmi překvapen, jak velká hromada tam naroste. Příznivé na tom je, vedení školy dbá na to, aby po každém odvozu a vyúčtování byla pro potřebu dětí ZŠ vždy zakoupena nějaká konkrétní věc, která jim pomůže zpříjemnit výuku nebo volnočasové aktivity.

Na biologicky rozložitelný odpad je od jara do podzimu v Dolní Lukavici za prodejnou veřejně přístupný velkoobjemový kontejner. Za dosavadní vzornou spolupráci v oblasti odpadového hospodářství vám děkuje

                                                                            Vítězslav Opálko, starosta obce


#
 

 Sběr nebezpečných odpadů

Obecní úřad Dolní Lukavice ve spolupráci se Svazkem obcí PJ pro odpadové hospodářství pořádají sběr nebezpečných odpadů z komunální sféry. Tato akce se koná 2x ročně, a to v jarním a podzimním termínu ve dvoře obecního účadu.

sběr NO jaro 2018
 
Dvůr OÚ

Odvoz a likvidaci hradí obec, pro občany 
- fyzické osoby je zdarma, podnikatelé jen na základě písemné smlouvy s obcí!

Lednice v lese - i tohle se děje !!
 

Přijímány jsou následující druhy odpadů :

 • léky všeho druhu včetně mastí a roztoků
 • zbytky starých barev, znečištěné plasty a plechovky
 • zářivky, výbojky, televizory, monitory, rádia, pračky
 • lednice, sporáky, bojlery
 • upotřebené motorové oleje v uzavřených nádobách
 • brzdové a nemrznoucí kapaliny
 • všechny druhy baterií, akumulátorů a autobaterií včetně náplní
 • zásady, kyseliny, rozpouštědla, chemikálie

 

Další informace poskytne váš obecní úřad, tel. 371 120 719 nebo pracovníci Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství na telefonním čísle 377 916 205.
 

 Umístění velkoobjemového kontejneru na bioodpad

Velkoobjemový kontejner v Dolní Lukavici určený na bioodpad je umístěn v areálu MŠ (přístup od křižovatky u zrcadel). V Lišicích pod bývalou prodejnou na louce, ve Snopoušovech za KD.

Tento kontejner je určen výhradně k ukládání biologicky rozložitelného odpadu ze zahrad (kromě nedrcených větví), nikoli jiného netříděného i nebezpečného odpadu. Je přistaven mimo zimní období.

K ukládání jiných druhů odpadů než bio používejte kontejnery na tříděný odpad, skládku Vysoká nebo sběrný dvůr v Plzni na Koterovské.

bio
ZkS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odvoz a likvidaci veškerých odpadů v naší obci  zajišťuje náš smluvní partner Západočeské komunální služby. www.mariuspedersen.cz
 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12
1
13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Odkazy na kraj

logo


Procházka za lukavickými světci

 

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Aktuální počasí

dnes, sobota 20. 7. 2024
slabý déšť 28 °C 18 °C
neděle 21. 7. jasno 28/15 °C
pondělí 22. 7. déšť 24/17 °C
úterý 23. 7. déšť 22/16 °C