Obec Dolní Lukavice
obecDolní Lukavice

Přírodní rezervace Zlín


Zlín - panorama (foto: Michal Böhm)

Teplomilný smíšený les s mimořádně bohatými společenstvy hájové vegetace.
Les na hřbetu vrchu Zlín (385,6 m n. m.), 1,5 km západojihozápadně od obce Snopoušovy. Rezervací vyhlášeno 1965, novelizováno 1987 a 2000

Katastrální území: Lišice, Snopoušovy, Krasavce
Nadmořská výška: 352 - 396 m
Výměra: 17,75 ha

GEOLOGIE

Horninový podklad tvoří velké těleso meta­bazaltů ("spilitů“) svrchního proterozoika, které tvoří ve vrcho­lových partiích území drobné skalní výchozy. Povrch je pokryt středně hlubokými, typickými (kyselými) kambizeměmi s lo­kálními přechody k mělké kam­bizemi rankerové až rankerům (rankeru typickému), méně lito­zemím.

HISTORIE

Les patřil od 17. století (snad i dří­ve) do začátku 20. století k pan­ství Dolní Lukavice. Na začát­ku 20. století pokrývala hřbet vrchu- Zlín mozaika hajních a keřových společenstev a ploch bez dřevin. Porosty byly protká­ny stezkami. Stála tu výrovna,již dnes připomínají jen základy, na stezkách se líčívaly sklopce na škodnou. Území se využívalo dlouhou dobu jako bažantnice.

KVĚTENA

Vrch Zlín po­krývají teplomiLné mochnové doubravy Potentillo albae­-Quercetum  s dubem zimním (Quercus petraea),  d.     letním(Q. robur), habrem obecným (Carpinus betulus) a borovicí lesní (Pinus sylvestris), na se­verním a východním svahu pře­cházející v dubohabřinu svazu Carpinion. Ostrůvkovitě se roz­růstají keře zimolezu pýřitého (Lonicera xylosteum). Zdejší koncentrace zvláště chráněných a vzácných teplomilných druhů rostlin nemá na Plzeňsku obdo­by. Roste tu plicník úzkolistý (Pulmonaria angustifolia), p. tmavý(P.obscura), zimostráz-zek alpský (Polygaloides cha­maebuxus), bělozářka liliovitá (Anthericum liliago), řimbaba chocholičnatá (Pyrethrum co­rymbosum), zvonek broskvoňo­listý (Campanula persicifolia), z. klubkatý(C. glomerata), lilie zlatohlávek (Lilium martagon),hvozdík pyšný pravý (Dianrhus sliperbus subsp. superbus), me­dovník velkokvětý (Melirris melissophyllum), konvalinka vonná (Convallaria majalis), kokořík mnohokvětý (Polygonatum multiflorum),  k.vonný(P.odoratum), jetel alpínský (Trifolium alpestre), smldník jelení (Peucedanum cervaria), pupava obecná prostřední (Car­lina vulgaris subsp. intermedia), bojínek tuhý (Phleum phleoi­des), růže keltská (Rosa gallica), černo-hlávek velkokvětý (Prunel­la grandiflora) a jaterní k troj­laločný (Hepatica nobilis). Ně­které druhy jsou z této lokality známy již více než 100 let. Se­verní okraj chráněného území je narušen výsadbou smrku. 
 

ZVÍŘENA

Fauna obratlov­ců odpovídá biotopu na přecho­du mezi lesem a zemědělskou krajinou. Množství doupných stromů vytváří vhodné prostředí pro ptáky hnízdící v dutinách. Při entomologickém průzkumu bylo zjištěno 300 druhů hmyzu, z toho 75 druhů nosatců (např. Curculio pellitus, Coeliodes dryados) a 58 druhů nočních i denních motýlů. Z hlediska fauny nosatců, ale i jiných sku­pin hmyzu, představuje chrá-ně­né území významné útočiště quercikolních druhů zacho-va­lých teplých doubrav. Za zmín­ku  stojí druhy teplých doubrav – tesaříci  Pedostrangalia reves­rita a Anaesthetis testacea, kozlíček Mesosa nebulosa, no­satec Lasiorhynchites cavifrons, stehenáč Oedemra podagrariae a drabčík Plarydracus chalcocephalus

LESNICTVÍ

Největší podíl tvoří duby ve věku 80 let s pří­měsí habru, místy jsou vtrouše­ny stromy staré zlín60 a 100 let. Na severní okraj byly v minulosti vysázeny smrkové monokultury, roztrou-šeně do porostu i další nepůvodní druhy - modřín, bo­rovice a trnovník akát. Hospo­daření bylo v minulosti podříze­no potřebám bažantnice, proto jsou kmeny stromů vlivem čas­tého
seřezávání vrcholů pokrou­cené, dělí se do několika termi­nálů a mnohde jsou napadeny hnilobou.  

ve formátu pdf zde
kmen borovice lesní zdeformovaný seřezáváním  Teplomilný smíšený les

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Májka Dolní Lukavice

Aktuální počasí

dnes, sobota 20. 7. 2024
slabý déšť 29 °C 18 °C
neděle 21. 7. jasno 28/15 °C
pondělí 22. 7. déšť 24/17 °C
úterý 23. 7. déšť 22/16 °C