Obec Dolní Lukavice
obecDolní Lukavice

Myslivecké sdružení Lukavan Dolní Lukavice

Předseda:
Aleš Zeman
Fotogalerie MyslivciHradčany

Myslivecký hospodář:
Dušan Kindl, Horní Lukavice 172
tel. 703 143 818

Počet členů: 28
IČ: 49180363

Pronajaté honitby:
od Honebního společenstva Lukavan Dolní Lukavice 1204ha
od Honebního společenstva Hůrka Horní Lukavice 694 ha

Celková výměra honiteb:
1 898 ha (z toho zemědělská půda 1 683 ha, lesy 144 ha, vodní plochy 18 ha

Činnost:
Činnost mysliveckého sdružení byla obnovena v roce 2003, kdy byla uzavřena smlouva o pronájmu honiteb HS Lukavan Dolní Lukavice a HS Hůrka Horní Lukavice. Honitby zasahují do katastrů obcí Dolní Lukavice, Horní Lukavice, Lišice, Snopoušovy a Krašavce.

Převážně polní honitbou s okrajovými částmi lesa protéká v délce 7km řeka Úhlava. Výkon práva myslivosti je zaměřen především na péči o užitkovou zvěř a její lov dle zákona a chovatelských zásad, dále pak na zákonné tlumení predátorů. Do ochrany a chovu užitkové zvěře je zahrnuto především vytváření optimálních podmínek úživnosti honitby výsadbou remízků, využíváním mysliveckých políček a  zimním přikrmováním, dále pak zákonným tlumením predátorů.. Tomuto účelu slouží údržba a  výstavba nových krmných a loveckých zařízení.

V honitbě se vyskytuje z užitkové zvěře zvěř srnčí, černá, mufloní, zajíci, bažanti, koroptve, divoké kachny a divocí holubi. Z predátorů pak především liška a kuna skalní. Zvláštní pozornost je věnována odchovu bažantů.Ročně odchováváme a následně vypouštíme do volné přírody 250 bažantů. K tomuto účelu slouží odchovna v Lišicích a 3 vypouštěcí voliéry v honitbě. Vrcholem lovecké sezony jsou dva hony na bažanty, na které jsou zváni hosté-přátelé našich členů.

Průměrný roční odlov zvěře za poslední 10-leté období: srnec 25, černá 13, zajíc 0, muflon 1, bažant 110, kachna 30, liška 15.

Nezapomínáme ani na kulturní činnost.

Každým rokem pořádáme Hubertskou zábavu a veřejnou Poslední leč se všemi tradičními mysliveckými zvyky, jako je vyhlášení a odměnění krále honu, myslivecký soud, pasování na myslivce či lovce a podobně. r.2001 jsme zorganizovali Svatohubertskou mši v kostele Petra a Pavla v Dolní Lukavici s následnou večerní zábavou. Tuto velmi zdařilou akci umocnilo nezapomenutelné vystoupení 16-členné skupiny loveckých trubačů z Německa.

Od založení vedeme kroniku MS. K propagaci myslivosti a ochrany přírody též slouží i vývěsní skříňky v Dolní Lukavici a v Horní Lukavici. Příležitostně podporujeme a finančně přispíváme na různé akce pro děti v obou obcích.


Podzim a zima mysliveckého sdružení Lukavan 2020

V sobotu 6. listopadu se konal první letošní společný hon na bažanty, které jsme si odchovali. Další hon se konal 20. listopadu a nyní se již všichni těšíme na náš tradiční hon 26. prosince. Od podzimu chodíme pravidelně přikrmovat spárkatou zvěř. Od listopadu 2020 do 31. 10. 2021 členové našeho MS ulovili celkem 55 ks dospělých prasat, 20 ks selat (do váhy 20 kg), 11 ks srnců, 1 muflon a ze škodné 1 psa mývalovitého (v lese Háji), 18 ks lišek. Na silnicích bylo sraženo 1 srnče, 7 srn, 4 srnci, 2 selata, 4 dospělá prasata a 1 jezevec. Nově byla do našich řad jako stálý host přijata paní Vladimíra Blahoutová (*1974) z Lišic čp. 21, historicky druhá žena v našem sdružení.  

Dušan Kindl


Poslední leč (r. 2019)

7. prosince se po honu konal tradiční večírek myslivců a příznivců myslivosti - Poslední leč. Po několika letech se akce vrátila do Hostince Na Zámečku v Horní Lukavici. Po výborném zvěřinovém guláši večerem účastníky provázela kapela Sekvence Plzeň. Parket se prohýbal pod kreacemi hojného počtu tanečníků a tanečnic. V průběhu večera proběhl soud, kdy soudce a jeho zástupci (Dušan Kindl, František Pouba a Josef Kasl) odsoudili jednotlivé myslivce za jejich prohřešky. Dále nechyběla tombola, která byla velmi bohatá a losovalo se o bažanty, slepice, kačery, kachny a divoká prasata. Hlavní cenou byl muflon. Akce se jako obvykle myslivcům vydařila na výbornou a všichni účastníci se dobře bavili.

soud  tanec

Michal Komorous


Poslední leč (r. 2018)

Myslivecké sdružení Lukavan v sobotu 1.prosince uspořádalo v KD Snopoušovy poslední leč. Během večera byl vyhlášen Král honu, poté tři soudci (František Pouba, Dušan Kindl a Josef Kasl) vtipně odsoudili myslivecké prohřešky. K tanci zahrála kapela Hájenka a nechyběla ani bohatá tombola, převážně se zvěří. Akce sklidila velkou návštěvnost a úspěch. Ať se myslivcům daří i v celém roce 2019.
soudcitombola
Eva Horová + 2 x foto Eva Horová
 

ROK 2014

Na činnosti MS se v r.2014 podílelo 27 členů sdružení s 9-ti lovecky upotřebitelnými psy.

Výroční členská schůze

Konala se 27.února2014 v Sokolovně v  Horní Lukavici. Zúčastnili se též pozvaní zástupci Honebních společenstev. Funkcionáři ve svých zprávách hodnotili činnost Mysliveckého sdružení v roce 2013. Předseda vyzdvihl dobrou spolupráci sdružení s Obecními úřady v Dolní Lukavici a v Horní Lukavici a se Zemědělským družstvem Lukrena. Velkou spokojenost vyslovil s vysokou návštěvností veřejné Poslední leče.S uznáním poděkoval za péči o vývěstní skříňky Mysliveckého sdružení u Obecních úřadů a za vedení kroniky MS

Ve zprávě mysliveckého hospodáře,kterou v zastoupení přednesl též předseda, vyslovil znepokojení nad trvajícím nízkým stavem srnčí zvěře a zvýšeným výskytem predátorů. Poděkoval panu Polívkovi a všem členům, kteří se podíleli na odchovu bažantů. Při minimálním úhynu pouhých 4 kuřat bylo odchováno 306 bažantů té nejvyšší kvality. Vyslovil též uznání těm málo členům, kteří se podíleli na úspěšném odlovu divočáků. Apeloval na ostatní členy aby se též do odlovu divočáků zapojili. Úspěšně proběhly i společné hony.

Pracovní činnost

Pří kácení stromů, úklidu klestu a výsadbě stromků bylo odpracováno 190 h

Na polích ZD lukrena při sběru kamene bylo odpracováno 120 h

*Pracovní činnost byla dále zaměřena na opravu voliér na odchovně bažantů, na opravu a stavbu mysliveckých zařízeních.

*Každý člen byl nejméně 6 dny zapojen do odchovu bažantů.

*V zimním období byla zvěř přikrmována ve 18 krmelcích a v 8 zásypech.

Kultura a propagace

1.listopadu se konala společná akce kulturní komise OÚ Dolní Lukavice, jezdeckého oddílu paní Polákové a našeho sdružení pod názvem Slavnosti sv. Huberta. Akce byla zakončena Hubertskou zábavou ve Snopoušovech.

*1.prosince se po skončení honu konala Na Zámečku v Horní Lukavici zdařilá a tentokrát i hojně navštívená tradiční veřejná Poslední leč s taneční zábavou a s mysliveckou tombolou.

* Finančně jsme přispěli na Dětský den v mateřské a základní škole v Dolní Lukavici.

*Činnost Mysliveckého sdružení a myslivosti vůbec je propagována na vývěsných skříňkách u sídel OÚ D. Lukavice a OÚ H. Lukavice a na webových stránkách OÚ Dolní Lukavice

*Je vedena kronika Mysliveckého sdružení od jeho založení v r. 1980.

Nový člen

Za nového člena našeho Mysliveckého sdružení byl přijat pan Petr Rout z Dolní Lukavice

Odchov bažantů

Bylo odchováváno 310 kuřat bažanta obecného a bažanta temného(tenebrosa). Na úspěšném odchovu se podíleli 6-ti denními službami pod vedením pana Polívky všíchni členové sdružení. Při minimálním úhynu pouhých 4 kuřat se podařilo odchovat bažanty té nejvyšší kvality.

Odlov

Bažant 180, srnčí 7, divočák 55, kachna 10, liška 14, kuna 4

Foto zde


ROK 2013

Na činnosti MS se v r.2013 podílelo 26 členů sdružení s 9-ti loveckými psy.

Výroční členská schůze

Konala se 1.března 2013 v Horní Lukavici. Funkcionáři ve svých zprávách hodnotili činnost Mysliveckého sdružení v roce 2012. Předseda vyzdvihl dobrou spolupráci sdružení s Obecními úřady v Dolní Lukavici a v Horní Lukavici a se Zemědělským družstvem Lukrena. Myslivecký hospodář vyslovil znepokojení nad trvajícím nízkým stavem srnčí zvěře a zvýšeným výskytem predátorů.  Kladně hodnotil úspěšný odchov bažantů v minulém roce

Prodloužení nájmu honiteb     

1.3.2013 byl našemu sdružení na  Valných hromadách Honebních společenstev Lukavan a Hůrka prodloužen nájem jejich honiteb o dalších 10 let za upravených smluvních podmínek.


Pracovní činnost

*Pro OÚ Dolní lukavice byl  prováděn úklid  klestu a oplocenek
Na polích ZD lukrena byl prováděn sběr kamene.

*Pracovní činnost byla dále zaměřena na opravu voliér na odchovně bažantů, na opravu a stavbu mysliveckých zařízeních.

*Každý člen byl nejméně 6 dny zapojen do odchovu bažantů.

*V zimním období byla zvěř přikrmována ve 20 krmelcích a v7 zásypech.

 
Kultura a propagace

*19.ledna jsme v Dolní Lukavici  uspořádali Myslivecký bál s bohatou mysliveckou tombolou. 

*1.prosince se po skončení honu konala Na Zámečku v Horní Lukavici zdařilá tradiční    a veřejná Poslední leč s taneční zábavou a s mysliveckou tombolou.

* Finančně jsme přispěli na Dětský den v mateřské a základní škole v Dolní Lukavici.

*Činnost Mysliveckého sdružení a myslivosti vůbec je propagována na  vývěsných skříňkách u sídel OÚ D. Lukavice a OÚ H. Lukavice a na webových stránkách OÚ Dolní Lukavice

*Je vedena kronika Mysliveckého sdružení od jeho založení v r. 1980.

* S přáním hodně zdraví do dalších let jsme společně oslavili jubilejních životních 80 let našeho dlouholetého člena pana Ladislava Trylče 

Noví členové

Za nové členy našeho Mysliveckého sdružení byli přijati pan Aleš Zeman z Hradčan a pan Karel Hajžman z Lišic.

Odchov bažantů

Bylo odchováváno 350 kuřat bažanta obecného a bažanta temného(tenebrosa). Na úspěšném odchovu se podíleli 6-ti denními službami pod vedením pana Polívky všíchni členové sdružení. Slovitelnost činila53%.

Odlov

Bažant 186,  zajíc 3,   srnčí 4,  divočák 55,  muflon 1,  kachna 41,
liška 19,  jezevec 2,   kuna 4 

Podzimní zkoušky ohařů

Naše sdružení  se úspěšně zhostilo pořadatelství podzimních zkoušek ohařů, které 31.srpna uskutečnil OMS Plzeň a Klub dlouhosrstých  ohařů v našich honitbách. Zahájení a vyhodnocení zkoušek, stejně jako příjemné posezení s občerstvením, proběhlo za krásného počasí v pěkném prostředí lišického rybníka.

Odešel z našich řad

1.prosince 2013 zemřel ve věku 66let náš dlouholetý člen, velmi aktivní myslivec pan Josef Hodl. Čest jeho památce

Hon na bažanty

V sobotu 16. listopadu 2013 se v ranních hodinách na lišické návsi sešli členové mysliveckého sdružení Lukavan a hosté, aby vyrazili na bažantí hon. Po zahájení předsedou sdružení panem D. Kindlem a panem hospodářem J. Hodanem se všichni po zaznění hesla „Lovu zdar!“ vydali směrem  k lišickému remízu, kde byla první leč na bažantí  kohouty. Honci úspěšně vyhnali bažanty k letu a začala kanonáda. Po druhé leči v lišickém remízu se pokračovalo směr na Hradčany, kde bylo úspěšně vyhnáno a zabito divoké prase, několik bažantů a lišák.  Odtud po krátké přestávce se svačinou myslivci vyrazili do dalších tří míst nad Lišicemi.  Střelili celkem 1 divokého kance, 55 bažantů a jednu lišku.  MS Lukavan tímto všechny zve 7. prosince na Poslední leč do hostince Na Zámečku do Horní Lukavice, začátek je v 19 hodin.

Eva Klepsová

Lukavan - hon Lukavan - hon


ROK 2012

Na činnosti MS se v r. 2012 podílelo 25 členů sdružení s 9-ti loveckými psy.

Výroční členská schůze

Konala se 24.února v Lišicích. Funkcionáři ve svých zprávách hodnotili činnost Mysliveckého sdružení v roce 2011 vcelku jako úspěšnou až na stále trvající nízký stav srnčí zvěře, čemuž odpovídal i její nízký odlov.  Kladně byl hodnocen odchov 250 bažantů a jejich využitelnost v r. 2011

Pracovní činnost

 • Stavba oplocenky Kamenice
 • Sběr kamene na polích ZD Lukrena
 • Úklid v prostoru Hliníšťat  pro OÚ Horní Lukavice 
 • Sázení stromků Kamenice
 • Brigáda v lese při úklidu klestu
 • Pracovní činnost byla dále zaměřena na opravu voliér na odchovně bažantů, na opravu a    stavbu mysliveckých zařízeních.
 • Každý člen byl nejméně 7 dny zapojen do odchovu bažantů.
 • V zimním období byla zvěř přikrmována v 19 krmelcích a v7 zásypech.

Kultura a propagace

 • 14. ledna jsme ve Snopoušovech uspořádali Myslivecký bál s bohatou mysliveckou tombolou.  Hrála Hájenka. Bál byl slušně navštíven.
 • 1. prosince se po skončení honu konala Na Zámečku v Horní Lukavici zdařilá tradiční a veřejná Poslední leč s mysliveckým soudem, taneční zábavou a s mysliveckou tombolou.
 • Pasován na myslivce byl pan Aleš Zeman.Králem honu byl vyhlášen pan František Pouba
 • Finančně jsme přispěli na Dětský den v mateřské a základní škole v Dolní Lukavici.
 • Činnost Mysliveckého sdružení a myslivosti vůbec je propagována na  vývěsných skříňkách   u sídel OÚ D. Lukavice a OÚ H. Lukavice a na webových stránkách OÚ Dolní Lukavice
 • Je vedena kronika Mysliveckého sdružení od jeho založení v r. 1980.

Odchov bažantů

Bylo odchováváno 350 bažantích kuřat.Na úspěšném odchovu, s absolutně minimálním úhynem, se podíleli všichni členové sdružení pod vedením pana Polívky.
Také 68% využitelnost byla dobrá.

Hony

Honů na bažanty se celkem zúčastnilo též 13poplatkových hostů a 16 pozvaných přátel našeho sdružení. Celkem bylo sloveno 171 bažantů.

Králem hlavního honu byl pan František Pouba.

Odlov

Bažant 171, kachna 54, srnčí 8, muflon 3, černá 25, liška 17, kuna skalní 8

Vyznamenání

Za dlouholetou a obětavou mysliveckou činnost byli vyznamenáni:

 •             Josef Hodan - Za zásluhy o myslivost 3.stupně
 •             Josef Burda a Miroslav Klail – Věrnostní medaile
 •             Stanislav Polívka –Čestné uznání

ROK 2011 

Na činnosti MS se v r.2011 podílelo 25 členů sdružení s 9-ti loveckými psy.

Výroční členská schůze
Konala se 26.února v Horní Lukavici.. Funkcionáři ve svých zprávách hodnotili činnost Mysliveckého sdružení v roce 2011 vcelku jako úspěšnou .V důsledku rapidního úbytku srnčí zvěře nebyl naplněn plán jejího odlovu. Úbytek je vedle přirozeného úhynu způsoben převážně sražením zvěře na silnicích i volným pohybem psů v honitbě.
Po skončení tříletého volebního období byl zvolen nový výbor sdružení ve složení: předseda Dušan Kindl, myslivecký hospodář Josef Hodan a členové výboru Josef Hodl, Josef Kasl a Stanislav Polívka. Předsedou Revizní komise byl opět zvolen ing.Pavel Netrval.

Pracovní činnost

 • Stavba oplocenky v Hajsku –40hod
 • Sběr kamene na polích ZD Lukrena –108hod
 • Kácení stromů pro OÚ Horní Lukavice
 • Sázení stromků ve Vrší, na Hradčanech a v Lesíkách –127hod
 • Pracovní činnost byla dále zaměřena na opravu voliér na odchovně bažantů, na opravu a stavbu mysliveckých zařízeních.
 • V honitbě byla vyhloubena 4 napajedla pro zvěř.
 • Ve spolupráci se ZD Lukrena bylo u Zlína oseto zvěřní políčko kapustou.
 • Každý člen byl nejméně 6 dny zapojen do odchovu bažantů.
 • V zimním období byla zvěř přikrmována v 18 krmelcích a v 8 zásypech.


Kultura a propagace

 • 15.ledna jsme ve Snopoušovech uspořádali Myslivecký bál s bohatou mysliveckou tombolou. Hrála Hájenka.
 • 11.prosince se po skončení honu konala Na Zámečku v Horní Lukavici zdařilá tradiční a veřejná Poslední leč s mysliveckým soudem, taneční zábavou a s mysliveckou tombolou.
 • Finančně jsme přispěli na Dětský den v mateřské a základní škole v Dolní Lukavici.
 • Činnost Mysliveckého sdružení a myslivosti vůbec je propagována na vývěsných skříňkách u sídel OÚ D. Lukavice a OÚ H. Lukavice a na webových stránkách OÚ Dolní Lukavice
 • Je vedena kronika Mysliveckého sdružení od jeho založení v r. 1980.

Odchov bažantů
Bylo odchováváno 250 bažantích kuřat, zakoupených v Klatovském rybářství..Na úspěšném odchovu se podíleli všichni členové sdružení pod vedením mysl. hospodáře.

Zvěř v honitbě
Byli uloveni psík mývalovitý a jezevec. Byly pozorováni dańci a bobr evropský.

Hony
Honů na bažanty se zúčastnilo též 15 pozvaných hostů, přátel našeho sdružení.
Celkem bylo sloveno 138 bažantů. Králem hlavního honu byl pan Karel Smolek se
7 ulovenými bažanty.

Odešel z našich řad
23. února 2011 zemřel náš bývalý dlouholetý předseda pan František Puchta.
Čest jeho památce.


ROK 2010

Na činnosti MS se v r.2010 podílelo 28 členů sdružení s 8 loveckými psy.

Poděkování
Děkujeme žákům MŠ a ZŠ v Dolní Lukavici za sebrané žaludy, které byly použity k zimnímu přikrmování srnčí a mufloní zvěře v naší honitbě. V zimním období kdy tato zvěř, vzhledem k nedostatku potravy v přírodě, strádá. Myslivci si této každoroční záslužné činnosti dětí nesmírně váží. Odměnou jsme poskytli MŠ a ZŠ finanční dar na jejich činnost.

30. výročí našeho sdružení
V tomto roce uplynulo 30 let od založení našeho Mysliveckého sdružení, které vzniklo v roce 1980 sloučením MS Úhlavan I a  MS Vysoká. Za toto období prošlo sdružením již 74 členů, včetně členů stávajících.

Výroční členská schůze
Konala se 21.února v Lišicích. Schůze se zúčastnil též starosta OÚ horní Lukavice pan Dědič. Funkcionáři ve svých zprávách hodnotili činnost Mysliveckého sdružení v roce 2010 vcelku jako úspěšnou až snad na nenaplnění plánovaného odlovu srnčí zvěře. Naopak byl zaznamenán její značný úhyn, zaviněný převážně sražením zvěře na silnicích.
Za dlouholetou a záslužnou práci v Mysliveckém sdružení byla u příležitosti životního jubilea udělena panu Karlu Štěpánkovi Věrnostní medaile ČMMJ

Myslivecký bál
16.ledna jsme ve Snopoušovech uspořádali Myslivecký bál s bohatou mysliveckou tombolou, který byl hojně navštíven (100 účastníků). Hrála Hájenka.

Pracovní činnost
28.3. brigáda v lese na Hradčanech pro OÚ Horní Lukavice.
30.4. sázení stromků a zhotovení oplocení v Lišicích pro OÚ Dolní Lukavice.
16.9. sběr kamene na polích Zemědělské společnosti LUKRENA
Pracovní činnost byla dále zaměřena na opravu voliér na odchovně bažantů a na opravu vypouštěcích voliér. Byla prováděna stavba a údržba mysliveckých zařízeních.
Pracovalo se i na mysliveckém políčku.
Každý člen byl nejméně 7 dnů zapojen do odchovu bažantů.
V zimním období bylo přikrmováno v 18 krmelcích a 8 zásypech.

Výstava trofejí na zámku v Nebílovech
Na této velmi zdařilé akci, pořádané OMS ČMMJ Plzeň, jsme se podíleli nejen vystavovanými trofejemi srnčí a mufloní zvěře, ale i několikadenní pořadatelskou službou našimi členy.

Propagace
Činnost Mysliveckého sdružení a myslivost vůbec je propagována ve vývěsných skříňkách u  sídla OÚ Dolní Lukavice a u radnice OÚ Horní Lukavice, dále pak na webových stránkách OÚ Dolní Lukavice(dolní lukavice/život v obci/spolky/myslivecké sdružení)
Je vedena kronika Mysliveckého sdružení od jeho založení v r. 1980.

Odchov bažantů
Bylo odchováváno 350 bažantích kuřat, zakoupených v Líhnařském středisku Dobřany.Na úspěšném odchovu se pod vedením pana Jiřího Benedikta podíleli všichni členové sdružení

Poslední leč
11.prosince se po skončení honu konala Na Zámečku v Horní Lukavici zdařilá tradiční a  veřejná Poslední leč s mysliveckým soudem, taneční zábavou a  s bohatou mysliveckou tombolou.

Hony
Honů na bažanty se zúčastnilo též 15 pozvaných hostů, přátel našeho sdružení. Celkem bylo sloveno 163 bažantů. Průběh 1.honu na bažanty zaznamenával reportér televize NOVA.
Králem hlavního honu byl pan František Pouba s 11 ulovenými bažanty.

Odešli z našich řad
V roce 2010 zemřeli naši členové a dlouholetí myslivci pan Václav Hrabík a pan Václav Valenta. Čest jejich památce.


ROK 2009

Poděkování
Děkujeme žákům MŠ a ZŠ v Dolní Lukavici za sebraných 6,5q kaštanů, které byly použity k zimnímu přikrmování srnčí a mufloní zvěře v naší honitbě. V  zimním období kdy tato zvěř, vzhledem k nedostatku potravy v přírodě, strádá. Myslivci si této každoroční záslužné činnosti dětí nesmírně váží. Myslivecké sdružení poskytlo MŠ a ZŠ finanční dar na jejich činnost.
Na činnosti MS v r.2009 se podílelo 28 členů sdružení se 7 loveckými psy.

Výroční členská schůze
Konala se 21.února v Lišicích za účasti všech členů. Funkcionáři ve svých zprávách hodnotili činnost Mysliveckého sdružení v roce 2008 vcelku jako úspěšnou .
Za dlouholetou a záslužnou práci v Mysliveckém sdružení byla u příležitosti životního jubilea udělena panu Karlu Janotoví Věrnostní medaile ČMMJ

Pracovní činnost
Pracovní činnost byla převážně zaměřena na opravu voliér na odchovně a na opravu vypouštěcích voliér. Dále byla prováděna stavba a údržba mysliveckých zařízeních. Pracovalo se i na mysliveckém políčku.
Každý člen byl nejméně 5ti dny zapojen do odchovu bažantů
V zimním období bylo přikrmováno v 18 krmelcích a 8 zásypech.

Dohoda o spolupráci
Byla uzavřena dohoda o spolupráci se Zemědělskou společností LUKRENA

Propagace
Činnost Mysliveckého sdružení a myslivost vůbec je propagována ve vývěsných skříňkách u sídla OÚ Dolní Lukavice a u radnice OÚ Horní Lukavice, dále pak na webových stránkách OÚ Dolní Lukavice (www.dolní-lukavice.cz/Zivot v obci/spolky)
Je vedena kronika Mysliveckého sdružení od jeho založení v r. 1980.

Odchov bažantů
Bylo odchováváno 270 bažantích kuřat, zakoupených v Líhnařském středisku Dobřany.Na úspěšném odchovu se pod vedením pana Jiřího Benedikta podíleli všichni členové sdružení


Neobvyklé úlovky
18.září ulovil pan Jiří Balzer v naší honitbě psíka mývalovitého. Tato u nás nepůvodní psovitá šelma se v ČR objevila poprvé v r.1954. V naší honitbě byl poprvé a do této doby naposledy uloven v r.1981.
1.září ulovil pan Josef Hodan kapitálního kňoura prasete divokého o hmotnosti 155kg.

Poslední leč
12.prosince se po skončení honu konala Na zámečku v Horní Lukavici tradiční a veřejná Poslední leč s mysliveckým soudem, taneční zábavou a s bohatou mysliveckou tombolou.

Hony
Honů na bažanty se zúčastnilo též 15 pozvaných hostů, přátel našeho sdružení. Celkem bylo sloveno 163 bažantů. Králem hlavního honu byl pan Josef Hodl.

Odlov zvěře v r.2009
srnčí 28, muflon 3, černá 31, bažant 163, kachna 43, liška 17, psík mývalovitý 1, kuna skalní 6, straka 2


ROK 2008

Poděkování
Myslivci MS Lukavan děkují žákům 1 až 5 ročníku ZŠ v Dolní Lukavici za sebraných 400kg kaštanů a 100 kg žaludů, které sebrali při každoroční školní soutěži.
Myslivci Lukavanu si velmi váží zájmu dětí pomoci zvěři v době nouze, kterým je zimní období

Výroční členská schůze 21. 2.
Složení nově voleného výboru:
předseda Josef Hodl ,
myslivecký hospodář Josef Hodan,
místopředseda – jednatel Dušan Kindl,
finanční hospodář Josef Kasl,
členové výboru Jiří Benedikt st., Jiří Balzer, Karel Janota ml.,
předseda RK Ing. Pavel Netrval.

Za mysliveckou činnost byli vyznamenáni:
Rudolf Honc Věrnostní medailí,
Josef Kasl a Karel Smolek Čestným uznáním
Po složení mysl. zkoušek a provedené praxi byl za člena MS přijat Jakub Hodan z Lišic.

Pracovní činnost
Sázení stromků pro OÚ Horní Lukavice 156 hodin
Sběr kamene pro zem. družstvo Lukrena 55 hodin
Výstavba a údržba mysl. zařízeních 190 hodin
Odchov bažantů 300 hodin
V zimě se zvěř přikrmovala v16 krmelcích a v 8 zásypech

Odchov bažantů
28. 6. byl zahájen odchov 200 bažantích kuřat zakoupených v líhnařském středisku v Dobřanech. Na úspěšném odchovu se pod vedením Jiřího Benedikta st. podíleli všichni členové sdružení.

Kulturní akce
Finančně jsme podpořili dětský den v ZŠ a MŠ v Dolní Lukavici.
6. 12. se konala v hostinci Na zámečku v Horní Lukavici věřejná Poslední leč.
V prosinci se zúčastnili naši 3 členové J. Benedikt st., J. Hodan a J. Hodl besedy o
přírodě a myslivosti na ZŠ v Dolní Lukavici.

Podzimní hony
Honů se zúčastnilo též 17 pozvaných hostů, přátel našeho sdružení. Králem hlavního honu, na kterém bylo sloveno 73 bažantů,se stal host pan Hrádek s 9 slovenými bažanty.

Odlov zvěře 2008
bažant 134, kachna 37, srnčí 31, černá 15, liška 10.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Aktuální počasí

dnes, pondělí 20. 5. 2024
slabý déšť 22 °C 9 °C
úterý 21. 5. prudký déšť 21/12 °C
středa 22. 5. déšť 15/11 °C
čtvrtek 23. 5. slabý déšť 19/10 °C