Obec Dolní Lukavice
obecDolní Lukavice

Zásady a pravidla pro poskytování příspěvku na výměnu kotlů

Zásady a pravidla pro poskytování příspěvku
na výměnu kotlů

Zásady a pravidla obce Dolní Lukavice pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu obce na náhradu stávajících kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním novými účinnými nízkoemisními kotli k vytápění rodinných domů a bytů.
I. Úvodní ustanovení

Cílem je snížit znečišťování ovzduší lokálním vytápěním na tuhá paliva na území obce v návaznosti na dotační programy Plzeňského kraje a Státního fondu pro životní prostředí.

 

 1. Tyto zásady a pravidla upravují způsob poskytování finančních příspěvků v samostatné působnosti obce a z rozpočtu obce Dolní Lukavice na výměnu kotle k vytápění rodinného domu.
 2. O poskytnutí příspěvku rozhoduje zastupitelstvo obce.
 3. Rozdělení příspěvků žadatelům se provádí na základě žádostí podložených současně kopií žádosti o poskytnutí dotace na výměnu kotle z rozpočtu Plzeňského kraje nebo SFŽP, popř. MŽP, s potvrzením podání.
 4. Příspěvek může být poskytnut i těm žadatelům, kteří nepožádali Plzeňský kraj nebo SFŽP o dotaci, avšak provedli výměnu kotle na vlastní náklady podle pravidel dotačních programů Plzeňského kraje nebo SFŽP.
 5. Příspěvek na výměnu kotle může být poskytnut i na další produkty, které v budoucnosti budou v oblasti vytápění budov a rodinných domů dotačně podporovány Plzeňským krajem, SFŽP, MŽP apod., pokud budou splňovat všechny předepsané náležitosti.
 6. Provedení výměny kotle podle těchto pravidel musí být písemně ověřeno pracovníkem CPKP Plzeň, se kterým má obec na tuto činnost uzavřenu smlouvu: daniel.leon@cpkp.cz, tel. 774 846 266.
 7. Na poskytnutí příspěvku není právní nárok.
 8. Příspěvkem se rozumí výdaj z rozpočtu obce v souladu s § 35 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
 9. Tím nejsou dotčeny postupy a požadavky stanovené obecně závaznými právními předpisy.
II. Podporované kotle
 1. Podporována je náhrada stávajících kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním novými účinnými nízkoemisními kotli:
 • kotlem na tuhá paliva emisní třídy 3 ČSN EN 303-5 nebo vyšší s automatickým dávkováním paliva, které neumožňuje bez úprav ruční přikládání a jeho výrobce či prodejce tuto možnost nedeklaruje
 • zplynovacím kotlem emisní třídy 4 ČSN EN 303-5 nebo vyšší na tuhá paliva při současné instalaci akumulační nádoby o celkovém objemu minimálně 55 l vodního objemu na každý kW instalovaného výkonu;
 • atmosférickým nebo kondenzačním kotlem na plynná paliva.
 1. Nově instalovaný kotel musí být uvedený v Seznamu výrobků a technologií dostupném na webových stránkách Státního fondu pro životní prostředí (viz http://www.sfzp.cz/, sekce Národní programy, Přílohy XIII).
 2. Výměna jiného typu kotle než kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním se nepodporuje. Nelze tedy žádat o výměnu kotlů plynových, elektrických, kotlů na tuhá paliva s automatickým dávkováním paliva, nebo kamen.
 3. Požadavky na účinnost kotle a emisní parametry jsou definovány Metodickým pokynem MŽP, Odboru ochrany ovzduší, k definici nízkoemisního spalovacího zdroje (viz www.mzp.cz, Ochrana ovzduší – Legislativa a metodické pokyny – Metodické pokyny nebo www.opzp.cz/soubor-ke-stazeni/13/4083 metodicky_pokyn_nizkoemisni_spalovaci_zdroj.pdf).
III. Druh příspěvku

Obec Dolní Lukavice poskytuje ze svého rozpočtu finanční příspěvek na výměnu stávajících kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním novými účinnými nízkoemisními kotli.

IV. Žadatel o příspěvek
 1. Žadatelem o příspěvek může být pouze fyzická osoba způsobilá k právním úkonům:
 • která má v obci Dolní Lukavice trvalé bydliště více než jeden rok,
 • která na území obce provedla v době od 1. 1. 2014 výměnu kotle na vytápění rodinného domu podle těchto pravidel a to za předpokladu, že příspěvek nevyužije za účelem podnikání
 • je vlastníkem/spoluvlastníkem tohoto rodinného domu, popř. bytové jednotky v rodinném domě
 1. O příspěvek může požádat žadatel pouze jednou k jednomu rodinnému domu/bytové jednotce, který/kterou vlastní, nebo jehož je spoluvlastník (pokud je zároveň sídlem podnikání, musí splňovat požadavky na trvalé bydlení.
V. Postup při poskytování příspěvků
 1. Příspěvky se poskytují na základě žádostí na předepsaném formuláři, jehož součástí jsou specifické podmínky pro poskytnutí finančního příspěvku.
 2. Žádost o příspěvek se podává na Obecní úřad v Dolní Lukavici.
 3. Žádost se podává vždy pouze na jeden projekt a obsahuje:
 1. identifikaci žadatele 
 2. věcný obsah žádosti a termíny plnění
 3. rozpočet všech předpokládaných výdajů
 4. údaje o finanční spoluúčasti na projektu
 5. požadovanou výši příspěvku
 1. Po schválení zastupitelstvem obce je příspěvek poskytován na základě „smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku“, která musí obsahovat:
 1. ustanovení, že v případě nedostatku rozpočtových prostředků, o kterých rozhodlo zastupitelstvo obce, může poskytovatel snížit smluvenou výši příspěvku.
 2. ustanovení, že příjemce umožní účetní a věcnou kontrolu použitých finančních prostředků.
 3. ustanovení, že v případě nesplnění podmínek vyúčtování je obec Dolní Lukavice oprávněna vymáhat zpět celou výši poskytnutého příspěvku.

Obec Dolní Lukavice může ve smlouvě o poskytnutí příspěvku stanovit další podmínky.

 1. Prostředky poskytnutého příspěvku převádí poskytovatel formou nepeněžního bankovního styku na příslušný účet žadatele.
 2. Příspěvek nebude poskytnut žadateli, který má vůči obci nesplacené dluhy.

 

VI. Všeobecné podmínky pro poskytnutí příspěvků

Uživatel příspěvku nemůže přidělené finanční prostředky poskytnout jiným právnickým nebo fyzickým osobám, pokud se nejedná o úhradu výkonů spojených s realizací projektu, na který byly prostředky poskytnuty.

VII. Rozhodování o poskytnutí příspěvku
 1. Orgánem příslušným k rozhodování o poskytnutí příspěvku je zastupitelstvo obce.
 2. Na příspěvky není právní nárok.
VIII. Výše příspěvku

Maximální výše příspěvku na výměnu kotle podle těchto pravidel je 10 000 Kč.

IX. Vztahy mezi obcí a žadateli
 1. O rozhodnutí zastupitelstva vyrozumí žadatele starosta nebo místostarosta obce.
 2. O poskytnutí příspěvku se vždy uzavírá písemná smlouva, jejíž součástí je zejména:
 1. ujednání o účelu použití,
 2. výše příspěvku, 
 3. způsob kontroly využití prostředků,
 4. lhůta použití,
 5. způsob a lhůta vyúčtování příspěvku,
 6. sankce při nedodržení podmínek smlouvy ze strany příjemce příspěvku.
X. Sledování a kontrola čerpání příspěvků
 1. Žadatel odpovídá za hospodárné použití přidělených prostředků v souladu s účelem, na který byl poskytnut.
 2. Na požádání je příjemce příspěvku povinen předložit orgánům obce doklady týkající se výměny kotle, na který byl příspěvek poskytnut.
 3. Zjistí-li se neplnění podmínek smlouvy, navrhne orgán obce opatření směřující k nápravě, případně k odnětí příspěvku a jeho vrácení.
XI. Finanční zúčtování příspěvků

Příjemce příspěvku vyhotoví a předloží obci vyúčtování příspěvku, a to do nejpozději 30 dnů po uvedení kotle do provozu, pokud tak neučinil již při podání žádosti. Vyúčtování provede doložením kopií prvotních účetních dokladů.

XII.  Závěrečná ustanovení
 1. Formuláře žádostí o poskytnutí příspěvku budou k dispozici na OÚ Dolní Lukavice a na webových stránkách obce od 1. 10. 2014.
 2. Tyto Zásady a pravidla nabývají účinnosti schválením zastupitelstva obce Dolní Lukavice, dne 25. 9. 2014, usnesením č. 18.

Vítězslav Opálko, starosta obce v. r.

Jaroslav Šilhánek, místostarosta v. r.

zde ke stažení

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Dětský maškarní karneval KD Snopoušovy, foto Radek Hora

Aktuální počasí

dnes, sobota 22. 6. 2024
déšť 23 °C 14 °C
neděle 23. 6. slabý déšť 22/12 °C
pondělí 24. 6. skoro jasno 23/13 °C
úterý 25. 6. jasno 25/12 °C