Dolní Lukavice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Zajistili jsme v roce 2009:

Opravy majetku obce
Rozšířili jsme majetek obce
Narovnání majetkoprávních vztahů
Nadstandardní aktivity
V oblasti životní prostředí


 

Zajistili jsme v roce 2009:
 
Opravy majetku obce
- střecha budovy a část krovu obecního úřadu  (dotace 150.000,-Kč)
- oprava a nátěr fasády na budově OÚ
- záchrana a obnova souboru 9 prvků drobné lidové architektury včetně parkových úprav kolem  nich (dotace 846.000,-Kč)
- oprava střechy nad hospodou KD ve Snopoušovech (nová krytina)
- úprava prostor bývalé hasičské zbrojnice v KD v Krasavcích k pronájmu
- oprava interiéru knihovny v DL, pořízení nových regálů a podlahové krytiny       
- oprava místní komunikace Snopoušovy – Krasavce, Lišice – H. Lukavice
- opravy a doplnění veřejného osvětlení (v Krasavcích nový sloup)
- obnova nápisu a fasády na vstupní bráně hřbitova
- tlakové čištění dešťové kanalizace s odsáváním sedimentů
 
 
Rozšířili jsme majetek obce
-zakoupení nové hasičské stříkačky a elektrocentrály
-získání nové profesionální hasičské výstroje pro SDH DL, Lišice, Snopoušovy (zdarma od  ministerstva   vnitra v hodnotě 200.000,-Kč)
-zakoupení staršího užitkového automobilu
-zakoupení výpočetní techniky pro rozšíření služeb na OÚ – Czech point z dotace 79.837,-
-zakoupení 14 ks laviček, umístěné do všech obcí
-zřízení archivu na OÚ
 
Narovnání majetkoprávních vztahů
-důsledně jsme pokračovali i v kontrole využívání pozemků obce
-pokračoval i prodej pozemků v chatové oblasti
-uzavřeli jsme smlouvy na věcná břemena na pozemcích obce
-takto obec získala 129.000,-Kč
 
Nadstandardní aktivity
-přihlásily jsme obec do soutěže Vesnice roku Plzeňského kraje 2009; získali jsme „Cenu rady Plzeňského kraje“ (3. místo) a 30.000-,Kč
-přihlásili jsme projekt obce „Záchrana a obnova prvků drobné venkovské architektury obcí  Dolnolukavicka“ do soutěže Česká pošta  lidem a obec zísakla částku 95.200,-  
-uzavřením několika reklamních smluv (Hlasatel, Haydn. hudeb. slavnosti) získala obec cca  13.000,-
-obec poskytla dar na opravu střechy kostela 37.500,- Kč, účastnila se kontrolních dnů a  
      iniciovala reklamaci vad a nedodělků díla
-zpracovali jsme soubor písemných a fotografických dokumentů o současnosti obce, její
      kompletní charakteristiku a vývoj od r. 2000 a uložili jej do nové věžičky kostela a do  
      základu  opravovaných památek
-poskytli jsme finanční dar ve výši 50 000,- Kč městu Javorník na odstranění následků povodně
-uspořádali jsem zájezdy a další akce z oblasti kultury
-byla pořízena kopie  kroniky Lišic a Hradčan z let 1924-1973 pro občany
- vydali jsme knihu autorky Evy Klepsové „Historie Dolní Lukavice do r.1945“
-rozšířili jsme internetové stránky obce o sekce  „Dění v obci“ a „Napsali o nás“
-uspořádali jsme humanitární sbírku šatstva a dalších věcí ve spolupráci s Diakonií Broumov
-vytvořili jsme postupně 2 pracovní místa ve spolupráci s Úřadem práce (veřejně prospěšné  práce) a zaměstnali tak 2 naše občany po dobu 1 roku (dotace EU 257.280,-Kč)
-umožnili jsme 1  občanovi odpracovat trest veřejně prospěšných prací
-uskutečnili jsme několik informačních a koordinačních schůzek s majiteli pozemků, kteří mají zájem o výstavbu sítí technické  infrastruktury a následnou výstavbu rodinných domů
 
V oblasti životní prostředí
-několikrát jsme provedli likvidaci černých skládek a odvoz odpadů z nich na skládku Vysoká
-průběžně probíhá úklid nepořádku kolem kontejnerů na separovaný odpad a odvoz pohozených odpadů, které tam  nepatří
-pečovali jsem o  veřejnou zeleň, vysazenou v minulých letech
-v říjnu byla provedena výsadba dalších  220 stromů podél polních cest
-byl proveden zdravotní a bezpečnostní řez tří lip v DL u kostela a v Lišicích
-do všech obcí byly přistaveny kontejnery pro jarní úklid objemného odpadu občanům zdarma,  
-na podzim na odvoz listí z veřejných  prostranství
-podali jsme návrh vyhlásit památným stromem dub letní  u ZŠ
-byla zpracována studie na odkanalizování Lišic
-byl zpracován projekt a vydáno územní rozhodnutí na rekonstrukci ČOV

Datum vložení: 2. 2. 2010 0:00
Datum poslední aktualizace: 2. 2. 2010 0:00