Dolní Lukavice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Některé z akcí zastupitelstva ve volebním období 2002 – 2006

Rok 2003
Rok 2004
Rok 2005
Rok 2006

Některé z akcí zastupitelstva ve volebním období 2002 – 2006
 
Rok 2003 
 vyplácení občanům dotace 1 600 000 Kč na opravy domů po povodni v r.2002
 zajištění přechodu ZŠ a MŠ do sam. právní subjektivity, 2 x vypsán konkurz na ředitele
   školy
 povodňový večer – poděkování za pomoc a podporu - předání pamětních listů
 obnovení polní cesty hřbitov – Drbná
 realizace protipovod. opatření z EU – fond Solidarita (dotace 1 830 000)
 výměna oken v budově OÚ
 nátěr střechy a oken na budově MŠ (300 000 Kč, 50 % dotace)
 splacen Městu Přeštice dluh za minulé dva roky za žáky,kteří dojíždí do jejich školy
 dokoupení pozemků - vydáno územní rozhodnutí - příprava výstavby komunikace a všech
    sítí k zajištění následné výstavby rod. domků v lokalitě „Ve strouze“.
 odstranění nezkolaudovaných garáží za bytovkami
 demolice obecního domu v Lišicích poškozeného povodní
 zakoupení budovy prodejny ZKD v Lišicích (950 000,-Kč)
 požádáno o bezúplatný převod bývalých kasáren v Háji obci

Rok 2004
 uzavřena smlouvu se St. fondem život. prostř. (SFŽP) na podporu výstavby kanalizace
      - II.etapa v D.Lukavici (dotace 12 500 000)
 získána dotace na výstavbu vodovodu - II.etapa od Min. zemědělství (9 600 000)
 získána dotace 480 000 na výstavbu komunikace pro novou obyt. zónu „Ve strouze“
 mimořádná dotace na opravu komunikací z MMR 1 500 000 Kč
 získána dotace z KÚ na úpravu návsi v Lišicích 250 000 
 spuštěn plyn do Lišic
 částečná obnova materiálního vybavení kuchyně školní jídelny
 byla provedena alespoň minimální údržba obecních objektů : oprava vnitř. omítek a
   vymalování místností pro OÚ v KD ve Snopoušovech, sál v Krasavcích včetně soc. zařízení,
   v klubovně v DL vymalování sálu, nová podlaha, balkón. dveře, oprava soc. zařízení, nátěry
   dveří. V Krasavcích a Snop. se dočkaly nové fasády autobus. čekárny , v Lišicích kaplička
 obnova nábytku a malování na OÚ
 větší opravy byly provedeny na hřbitově, byl vydán nový hřbitovní řád a uzavírány nájemní
   smlouvy na 400 hrobových míst
 dokončen územní plán všech obcí
 proběhlo I. setkání rodáků z Dolní Lukavice
 založení souboru „Lukaváček“, který vede Mgr. Květoňová

Rok 2005
 vyprojektování přípojek na vodovod a kanalizaci v D.Lukavici -přihlásilo se 160 zájemců.
   Poptávkové řízení na zpracování nabídky realizace výstavby přípojek bylo rozesláno
   6 stavebním firmám
 v nově vznikající obytné zóně „Ve strouze“ byla v dubnu dokončena poslední z chybějící
   sítí – elektřina, v červenci výstavba komunikace
 zbourání garáží u bytovek a geometrické zaměření stavebních parcel obce, které jsou
   nabídnuty k prodeji. Současně se staví nové garáže u sýpek, které bude obec pronajímat
   náhradou za zbourané
 brigády na úklid veřejných prostranství v Lišicích , kterou jsme zorganizovali a zabezpečili
    na ni i technickou pomoc
 komplexní hloubková kontrola České školní inspekce v lukavické základní škole -kontrola
  se věnovala třem oblastem: personální, materiálně tech. zabezpečení a výchovně
  vzdělávacímu procesu. Ve všech hodnocených oblastech byla naše škola hodnocena
  stupněm velmi dobře.
 kolaudace vodovodu
 dodělán plynovod ve všech obcích
 oprava fasády budovy OÚ
 pokládka dešťové kanalizace v ulici od Vrbů ke Kaslům
 rekonstrukce povrchu ulice na pajzovně směrem ke Klepsům,
 zajistili jsme pro občany DL projekt a stavební povolení pro zhotovení vodovodních a
   kanalizačních přípojek, v říjnu se započalo s jejich výstavbou.
 výměna střešní krytiny KD ve Snopoušovech
 v Krasavcích prodloužena cestu na vrchol Hajska k nově postavenému vysílači Eurotelu,
  kromě toho jsme ve spojení s touto akcí kvalitně obnovili polní cestu směrem na
  Snopoušovy pod Hajskem,
 kromě jednoznačně pozitivně vnímaných činností jsme spustily i opačné - mezi ně kromě
   ztotožnění obecních pozemků a k narovnávání majetkoprávních vztahů patřilo i zvýšení daní
   z nemovitostí a rozesílání nových smluv na pronájem hrobů.
 prodej 45 pozemků v chatové oblasti

Rok 2006
 definitivní získání bývalého voj. objektu v Háji bezúplatně do majetku obce
 nové webové stránky obce - www.dolni-lukavice.cz - 3. místo – Zlatý erb v Plz. kraji
 o úspěšnosti záměru výstavby obytné zóny v DL „Ve strouze“ svědčí rychlý prodej všech
    zasíťovaných stavebních parcel.
 započali jsme rovněž s likvidací opuštěných, nepoužívaných hrobů
 obnova nábytku a podlahových krytin v ZŠ, malování
 dotace z KÚ (250 000 Kč) na rekonstrukci objektu prodejny v Lišicích (750 000 Kč)
 dotace z odboru život. prostř. KÚ (250 000 Kč) na intenzifikaci a modernizaci provozu
    čistírny odpadních vod (450 000 Kč)
 dotace prostřednictvím Mikr. Přešticko na opravu míst. komunikací (104 000 Kč)
 55.000,-Kč - dary občanů na výstavbu infrastruktury v DL
 probíhá finální úprava povrchu dvou hlavních místních komunikací v DL „Na pajzovně“ a
    ke hřišti v nejlepší kvalitě – asfaltováním
 stejná úprava povrchu provedena na odstavné ploše před hřbitovem
 oprava a doplnění veřejného osvětlení, zejména v DL
 rekonstrukce místního rozhlasu - hlášení do všech obcí současně bude zajišťováno
   z centra v DL, do obcí se bude přenášet bezdrátově
 pro nejmenší generaci došlo k obnově a doplnění mobiliáře hřiště u mateřské školy,
    pro větší děti k instalaci dětského hřiště před základní školou.
 zemní práce k odvedení dešťových vod probíhají ve Snopoušovech, v Lišicích,
   v DL na Pajzovně a u hřbitova.
 v Krasavcích byl za pomoci místních občanů a lukavských rybářů vypuštěn a vyloven
   rybník. Následně proběhlo jeho odbahnění, úprava hráze a byla zbudována nová výpusť.
   Počítá se i úpravou bývalé pískovny pod táborem za Lišicemi.
 dokončena modernizace zařízení v čistírně odpadních vod finanční podpory kr. úřadu
 u konce je jednání o prodeji bývalých kasáren v Háji (4 000 000 Kč)
 obecní úřad navštívili v srpnu pracovníci finančního úřadu na kontrolu použití dotací z roku
   2004 a nezjistili žádné pochybení
 zdravotní a bezpečnost. prořez veřejné zeleně, kácení suchých stromů, náhr. výsadba
 v soutěži v třídění odpadů jsme se dostali do finále – nakonec 2. místo a 10 000 Kč


Vítězslav Opálko, starosta obce

Datum vložení: 4. 12. 2006 0:00
Datum poslední aktualizace: 4. 12. 2006 0:00