Dolní Lukavice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Vyhláška č. 4/2003, o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška č. 4/2003
o místních poplatcích 
     Zastupitelstvo obce Dolní Lukavice schválilo na svém zasedání konaném dne 28. listopadu 2003 na základě ustanovení § 84 odst. 2 písm i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle § 15 zákona 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.
Část I
Základní ustanovení
     Zastupitelstvo Obce Dolní Lukavice se usneslo, že v obci budou vybírány tyto druhy místních poplatků :
a)      poplatek ze psů
b)      poplatek za užívání veřejného prostranství
c)      poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj
d)      poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Část II
Poplatek ze psů
Čl. 1
     Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území České republiky.
Čl. 2
     Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců. Od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznám III. stupeň mimořádných výhod podle §86 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní předpis.
 Čl. 3
     Sazba poplatku činí 90,- Kč za kalendářní rok a jednoho psa. V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.
Čl. 4
     Poplatek ze psů platí držitel obci příslušné podle místa trvalého pobytu nebo sídla. Při změně trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci. Při změně trvalého pobytu nebo sídla platí pro výpočet poměrné výše poplatku zásada uvedená v čl. 3.
Čl. 5
     Vznikne-li nebo zanikne-li poplatková povinnost během roku, je držitel povinen do 30ti dnů toto nahlásit na obecním úřadu.
Čl. 6
     Splatnost poplatku ze psů je do 31. března běžného roku.
Část III
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Čl. 7
     Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.
     Z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí.
Čl. 8
     Veřejným prostranstvím jsou podle § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.
Čl. 9
      Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické a právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v čl. 7.
Čl. 10
Sazba poplatku :
 a) stánkový, pultový a jiný prodej včetně manipulačního prostoru a skládky zboží krátkodobé i trvalé 10,- Kč za 1 m2 a den
 b) lunaparky, atrakce, cirkusy a jiné drobné akce paušálně 500,- Kč za 1 týden pro každého jednotlivého účastníka
 c) za použití veřejného prostranství v určeném rozsahu na skládku stavebního materiálu a ostatního materiálu 5,- Kč za 1 m2 a den, přičemž se osvobozují poplatníci při stavbě rodinného domku po dobu tří let po obdržení stavebného povolení. Při drobných opravách a stavbách po dobu nezbytně nutnou pro opravu, nedéle však na jeden rok od obdržení stavebního povolení.
 d) užívá-li veřejné prostranství organizace k umístění stavebního zařízení nebo při stavbě rekonstrukci inženýrských sítí, vybírá se poplatek jen z plochy převyšující dohodnutý rozsah užívání a z celé plochy při překročení dohodnuté doby užívání, a to ve výši 10,- Kč za 1 m2 a den.
Čl. 11
Splatnost poplatku :
 a) ihned při nahlášení užívání veřejného prostranství na předem dohodnutou dobu užívání
 b) platebním příkazem v případě, že dobu užívání veřejného prostranství nelze předem odhadnout ( viz čl. 12)
 Čl. 12
Placení poplatku :
           Poplatek se vybírá počínaje dnem, kdy začalo užívání veřejného prostranství, až do dne, kdy poplatník oznámil obecnímu úřadu, že zvláštní užívání veřejného prostranství skončil, zařízení odstranil a prostranství uvedl do původního stavu.
 Část IV
Poplatek z provozování výherních hracích přístrojů
 Čl. 13
     Poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj podléhá každý povolený hrací přístroj dle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. 14
     Poplatek za výherní hrací přístroj platí jeho provozovatel.
Čl. 15
     Sazba poplatku za každý výherní hrací přístroj činí 5.000,- Kč na tři měsíce.
Čl. 16
Splatnost poplatku :
     Poplatek je splatný vždy do 15. dne prvního měsíce v hotovosti na Obecním úřadu v Dolní Lukavici nebo na účet obce u Komerční banky Přeštice.
Část V
Poplatek ze systém shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Čl. 17
     Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je stanoven samostatnou obecně závaznou vyhláškou.
Část VI.
     Obecní zastupitelstvo má právo tuto vyhlášku rozšířit nebo ji doplnit.
Část VII.
     Nebudou-li poplatky zaplaceny včas a ve správné výši, vyměří oc poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou část až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
Čl. VIII.
     Pokud poplatník nebo plátce nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou obecně závaznou vhláškou obce, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
     Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník nebo plátce o tomto úkonu písemně uvědoměn. Vyměřit a doměřit poplatek lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
Čl. IX
     O řízení ve věcech poplatků platí zvláštní předpisy ( zákon o správním řízení, vyhláška o řízení ve věcech daní a poplatků)
Čl. X
     Správu výše uvedených poplatků vykonává Obec Dolní Lukavice.
 Čl. XI
    Obec může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout.
Čl. XII
      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem l. ledna 2004. Dnem účinnosti této vyhlášky se ruší obecně závazná vyhláška č. 1/98 ze dne 13. března 1998.
 
Vyvěšeno dne :  8. prosince 2003 
Sejmuto dne :   ……………………………
 
 
ing. Pavel  Netrval v.r.                                                          Vítězslav Opálko v.r.              místostarosta                                                                        starosta
   
 
 
 
 
 
D o d a t e k    č. 1
k Obecně závazné vyhlášce č. 3/2003
o výši příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních výdajů školských zařízení obce 
     Zastupitelstvo Obce Dolní Lukavice na základě ustanovení § 84 ods. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a § 19 a) a e) zákona č. 564/90 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších změn, schválilo na svém zasedání dne 28. listopadu 2003 tento dodatek k obecně závazné vyhlášce.
V části II.
obecně závazné vyhlášky č. 3/2003 se zvyšuje poplatek za školní družinu na 60,- Kč měsíčně a zájmový kroužek ZŠ na 20,- Kč měsíčně.
 
     Poplatek se zvyšuje počínaje dnem 1. února 2004.
 
Vyvěšeno : 8. prosince 2003 
Sejmuto :   …………………………….
 
ing. Pavel Netrval  v.r.                                                            Vítězslav Opálko v.r.
místostarosta                                                                         starosta