Dolní Lukavice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Strategický plán obce na příští období 2014-2018

Strategický plán  obce Dolní Lukavice 2014 - 2018

Doprava a technická infrastruktura

 • výstavba chodníků v Dolní Lukavici – realizace projektu rekonstrukce komunikací III.tř., výstavba chodníků , ve spolupráci s PK (chodníky 2 mil.Kč) 2015 - 18
 • rekonstrukce veřejného osvětlení v Dolní Lukavici a ve Snopoušovech,  1 mil. Kč,       2015 – 16
 • opravy a údržba autobusových čekáren, trvale, 6.000/rok
 • protipovodňová opatření na drobných tocích - čištění a údržba vodotečí, trvale, 300.000 Kč ročně z rozpočtu obce
 • zimní údržba místních komunikací a chodníků – trvale, 250.000 Kč ročně
 • úprava odvodnění, komunikace a chodníku v Dolní Lukavici  před ZŠ, 2017,      400.000 Kč z dotace, event. z rozpočtu obce
 • příprava protipovodňových opatření na Úhlavě ve spolupráci s Povodím Vltavy  od 2014 - 2018

Hřbitov

 • zhotovení projektu + st. povolení na rekonstrukci severní hřbitovní zdi, 100.000 Kč, 2015
 • zavedení elektřiny na hřbitov, 2016, 20. 000 Kč
 • výhled -rozvod vody po hřbitově , 80 000 Kč
 • výhled - zpevnění hlavních pěšin – následně po rozvodu vody, 100 000 Kč
 • přemístění válečného hrobu p. Batistovce mimo pěšinu, exhumace ostatků, osazení náhrobku 100 000 Kč z daru Italského min. obrany, 2018

 

Školství

 • odstranění vlhkosti v budově ZŠ, včetně bytu 1,5 mil. Kč – spolufinancování s dotací, 2017
 • pokračování v dovybavení dětského hřiště v MŠ 300.000 Kč,  2015 - 18
 • výhled - rekonstrukce otopné soustavy v MŠ,  350.000 Kč

 

Životní prostředí

 • výstavba kanalizace v Lišicích, bude-li zasmluvněna připojenost 90% občanů, realizace v případě získání dotace, 2015-17, 20 mil. Kč – financování - MZ+ obec+přípojky občané
 • intenzifikace a modernizace provozu ČOV – 2016, 500.000 Kč
 • vyplácení finančních příspěvků na výstavbu domácích ČOV, 30.000 Kč/1 RD, do odvolání, financování  z rozpočtu obce ,celkem  350.000 Kč ročně
 • vyplácení příspěvků na výměnu kotlů dle podmínek SFŽP, 10.000 Kč /1 byt, do odvolání, financování  z rozpočtu obce, 50.000 Kč ročně
 • odbahnění rybníka V Lukávcích v Lišicích + oprava výpusti, 2016, 100.000 Kč
 • likvidace černých skládek, trvale, 50.000 Kč/rok z rozpočtu obce
 • organizace sběru nebezpečných odpadů 2 x ročně ve spolupráci se Svazkem obcí se sídl. ve Štěnovicích – 25.000 ročně z rozpočtu obce

 

Veřejná zeleň

 • zakoupení křovinořezu, 2016  25.000 Kč -  vlastní zdroj
 • revitalizace návsi ve Snopoušovech, 2017,  250.000 Kč – z dotace PSOV
 • stabilizace veřejné zeleně ve všech obcích – trvale, rozpočet 150 000 Kč ročně       z rozpočtu obce

 

Údržba kulturních památek

 • periodicky, 10 000 Kč ročně z rozpočtu obce

 

Požární jednotka obce + SDH 30.000 ročně z rozpočtu obce

 • udržování akceschopnosti požární techniky a vybavení, trvale
 • údržba hasičských zbrojnic
 • podpora účasti a organizace soutěží v požárním sportu

 

Kulturní zařízení,  organizace kulturních akcí

 • podpora kulturních akcí dle aktuálního ročního plánu
 • spolupráce na přípravách a pořádání setkání rodáků v jednotlivých obcích

 

Územní rozvoj

 • zpracování PD a st. povolení na propojení kanalizace v Krasavcích 2015, 40.000 Kč, realizace v případě získání dotace – 500.000 Kč
 • shromažďování podkladů pro tvorbu nového územního plánu – průběžně

 

Občanská vybavenost

 • výměna střešní krytiny na budově SDH ve Snopoušovech , 2014-15, 50.000 Kč z rozpočtu obce
 • rekonstrukce části budovy klubovny, pasportizace – st. úpravy pro umístění  provozovny pošty, 2014 -15, částečně svépomocí pracovníky obce, 50.000 Kč z rozpočtu obce
 • rekonstrukce budovy OÚ DL čp. 134, studie 2014, PD + st. povolení 2015, realizace 2016 – 17, odhad nákladů 2 mil. , financ z dotace + rozpočet obce
 • úprava objektu obce v DL – klubovna chovatelů – pasporizace, zapsání stavby do KN, vyprojektování a realizace sociálních zařízení, 2015, 50.000 Kč z rozpočtu obce
 • zhotovení PD + územní souhlas k realizaci volnočasového areálu v Lišicích, 2015, 35.000 Kč z rozpočtu obce
 • výstavba I. Etapy volnočasového areálu v Lišicích ,  nebude-li zde probíhat výstavba kanalizace, 2016, 1 mil Kč, z dotace + rozpočtu obce
 • vydláždění pozemků pod kontejnery na separovaný odpad 2015-17, 150.000 Kč z rozpočtu obce
 • zastřešení studánky nad Hájovnou ve Snopoušovech , 2017, 20.000 Kč z rozpočtu obce
 • rekonstrukce dětského hřiště před ZŠ v Dolní Lukavici včetně oplocení – 2015, 300.000 Kč z rozpočtu obce
 • doplnění herních prvků před KD v Krasavcích, úprava prostranství, 2016, 50.000 Kč
 • oprava parketové podlahy sálu KD Snopoušovy, 100.000 Kč, 2014-15
 • pasportizace a zapsání dosud nezapsaných staveb obce do katastru nemovitostí

 

 

V Dolní Lukavici  25. 11. 2014

Datum sejmutí: 12. 12. 2014 Zodpovídá: Správce Webu