Dolní Lukavice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Požární řád Obce Dolní Lukavice

OBEC DOLNÍ LUKAVICE
 
Obecně závazná vyhláška
obce Dolní Lukavice č. 2/2010
 
Požární řád obce
 
ve formátu pdf
 
Zastupitelstvo Obce Dolní Lukavice na svém zasedání dne 16. 12. 2010 usnesením č. 3 usneslo vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, § 1 odst. 3 písm. d) a § 15 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění zákona č. 498/2002 Sb. a podle § 10 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění zákona č. 313/2002 Sb., tuto obecně závaznou vyhlášku:
 
Čl. 1
Úvodní ustanovení
 
Požární řád obce Dolní Lukavice upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci dle § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb.
 
Čl. 2
Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci/městě
 
1.      Za zabezpečení požární ochrany v rozsahu působnosti obce odpovídá obec Dolní Lukavice, která plní v samostatné a přenesené působnosti povinnosti, vyplývající z předpisů o požární ochraně.
 
2.      Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obcí Dolní Lukavice, Lišice, Snopoušovy, Krasavce je zajištěna jednotkami Sboru dobrovolných hasičů (dále jen SDH) obce Dolní Lukavice, Lišice, Snopoušovy podle čl. 5 této vyhlášky, která je složena z fyzických osob, které nevykonávají činnost v této jednotce jako svoje zaměstnání. 
      Dále je zajištěna následujícími jednotkami:
a)jednotka Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje, Územního odboru Plzeň jih, kategorie JPO I, se sídlem v Přešticích, Průmyslová 913,
b)      jednotka Sboru dobrovolných hasičů v Přešticích, kategorie JPO III, se sídlem v Přešticích. Mlýnská ul.
 
3.      K zabezpečení úkolů podle odstavce 1 obec
a)      pověřuje zastupitelstvo projednáváním stavu požární ochrany v obci minimálně 1 x za pololetí kalendářního roku a vždy po závažných mimořádných událostech majících vztah k požární ochraně v obci
 
 
 
 
 
Čl. 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní podmínky
 
1.      Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru, se dle místních podmínek považuje:
a)      u právnických osob:
-          provozování činností ze zvýšeným nebezpečím vzniku požáru (§ 4 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,),
-          provozování činností s vysokým požární nebezpečím vzniku požáru (§ 4 písm. c) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,),
-          spalování hořlavých látek na volném prostranství
-          shromáždění osob v počtu větším než 200 ve stavebním objektu a větším než 300 na volném prostranství.
b)      u fyzických osob:
-          vytápění místností, prostorů a objektů včetně rodinných domů,
-          rozdělávání otevřeného ohně na pozemcích fyzických osob,
-          práce s použitím otevřeného ohně (svařování, řezání plamenem, opalování starých nátěrů, letování benzinovými pájecími lampami a pod.),
-          shromáždění osob v počtu větším než 200 ve stavebním objektu a větším než 300 na volném prostranství.
 
2.      Za objekty se zvýšenou pravděpodobností vzniku požáru se podle místních podmínek považují:
a)      Objekty Lukrena a.s., Dolní Lukavice:
-          čistička, sušička a sklady obilí,
-          opravářská dílna
-          čerpačka PHM
b)      Mísírna krmiv a pila Turek, Dolní Lukavice
c)      Autodílna na návsi Snopoušovy
d)     Autodoprava Budek, Krasavce
  
Zajištění požární bezpečnosti při provozování činností resp. činností v objektech vyplývá z dodržování povinností zakotvených v obecně platných právních předpisech na úseku požární ochrany, (např. zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, vyhl. MV č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách, Nařízení kraje č. 1/2002, kterým se stanoví podmínky požární bezpečnosti v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, Nařízení kraje č. 3/2002, kterým se stanoví podmínky požární bezpečnosti při činnostech, kterých se zúčastní větší počet osob atd.)
 
3.      Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:
a)                        období dlouhotrvajícího sucha (21 dní a více bez dešťových srážek),
b)                        letní období s teplotami nad 30°C
c)                        větrné období s převládající rychlostí větru 15 m.s-1 ( 55 km.hod-1),
d)                       dlouhotrvající období silných mrazů (zpravidla pod -20°C) (5 a více dní)
e)                        současný výskyt dvou a více výše uvedených podmínek.
 
Požární ochrana je v tomto období zabezpečena dodržováním vyhlášeného zákazu kouření a rozdělávání ohně na pozemcích právnických, podnikajících fyzických osob a fyzických osob a ve volné přírodě, zákazu provádění prací s otevřeným ohněm na zařízení a stavbách právnických, podnikajících fyzických osob a fyzických osob.
V odůvodněných případech bude za extrémních podmínek a akutního nebezpečí vzniku požáru ustavena požární preventivní hlídka obecním úřadem.
Konkrétní složení a počet osob požární hlídky je součástí dokumentace obce. Tímto ustanovením není dotčeno Nařízení kraje č. 1/2002, kterým se vydávají podmínky zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.
  
 
Čl. 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany
 
1.      Přijetí hlášení o vzniku požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce je zabezpečeno systémem ohlašoven požáru, uvedených v čl. 7 této vyhlášky.
 
2.      Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany, uvedenými v čl. 2
 
 
Čl.5
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení
 
1.      Obec zřizuje jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí uvedenou v příloze č. 2. V této příloze je uvedena kategorie, početní stav a vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany. Příloha č. 2 je nedílnou součástí této vyhlášky - požárního řádu obce Dolní Lukavice.
 
2.      Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu bezodkladně dostaví do hasičské zbrojnice v Dolní Lukavice, Lišice, Snopoušovy, Krasavce.
 
3.      Velitelem jednotky sboru dobrovolných hasičů v Dolní Lukavici jmenuje starosta obce Vítězslav Opálko pana Jaroslava Uzla ml., bytem Dolní Lukavice 193, v Lišicích pana Zdeňka Luňáka, bytem Lišice 45, ve Snopoušovech pana Milana Kučeru, bytem Snopoušovy 25 a v Krasavcích pana Karla Švihlu, bytem Krasavce 8
 
 
Čl. 6
Přehled o zdrojích vody pro hašení požáru a podmínky jejich trvalé použitelnosti.
Stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění
jejich trvalé použitelnosti.
 
1.      Obec stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární vody, které svoji kapacitou, umístěním a vybavením umožňují: příjezd požární techniky na sací stanoviště, ustavení požární techniky a sání vody pro účely provedení účinného hasebního zásahu
 
 
zdroje
část obce
popis
zásoba vody
1. přirozené
Dolní Lukavice
-      rybník v zámeckém parku
400 m3
 
 
-      rybník na kraji obce ve směru na Přeštice
150 m3
-      řeka – u mostu a mlýnského náhonu
 
Lišice
-      rybník pana Pouby
400 m3
 
-      tůň za kravínem
90 m3
-      řeka
 
Snopoušovy
-      rybník na okraji obce
300 m3
 
-      řeka
 
Krasavce
-      rybníček nad vsí
40 m3
2. umělé
Dolní Lukavice
-      hydrantová síť – viz mapa
 
 
 
2.      Obec zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plánek obce s vyznačením vodních zdrojů pro hašení požárů, čerpacích stanovišť pro požární techniku a vhodného směru příjezdu resp. příjezdové komunikace. Plánek v jednom vyhotovení předá jednotce požární ochrany, uvedené v čl. 5 a jednotce Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje, Územního odboru Plzeň jih, Průmyslová ul. 913, Přeštice.
 
3.      Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen, v souladu s předpisy o požární ochraně, umožnit příjezd požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů a likvidaci jiných mimořádných událostí, zejména udržovat trvalou použitelnost čerpacích stanovišť pro požární techniku a trvalou použitelnost zdroje. Úmysl vypuštění vodního zdroje je povinen nahlásit na obec v minimálním předstihu dvou kalendářních týdnů před termínem plánovaného vypuštění, nejde-li o případ nebezpečí z prodlení (technická závada ohrožující bezpečnost a pod.). Současně je povinen sdělit, po jakou dobu bude zdroj bez vody a tuto skutečnost nahlásit na operační středisko HZS, Územní odbor Plzeň jih, Průmyslová 913, Přeštice.
 
Čl. 7
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení
 
1.      Obec zřizuje následující ohlašovny požárů
a)      pracovní dny (08.00 – 17.00 hodin) Obecní Úřad Dolní Lukavice čp. 134, tel.: 371 120 719
b)      pro noční dobu
-          Dolní Lukavice: Uzel Jaroslav ml., tel: 721 295 545;
-          Lišice: Luňák Zdeněk, tel. 739 309 004
-          Snopoušovy: Kučera Milan, tel. 607 717 510
-          Krasavce: Švihla Karel, tel. 728 123 663
 
 
Čl. 8
Způsob vyhlášení požárního poplachu
 
Vyhlášení požárního poplachu se v obci provádí signálem "POŽÁRNÍ POPLACH", který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty ve skladbě: 25 sec. tón – 10 sec.pauza – 25. sec. tón.
 
V případě poruchy technických sirény pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach v obci vyhlašuje místním rozhlasem.
 
Umístění sirén a ovladačů: Dolní Lukavice – na budově OÚ Dolní Lukavice
                                            Lišice – na budově hasičské zbrojnice
                                            Snopoušovy - na budově hasičské zbrojnice
                                            Krasavce – na budově KD čp. 10
 
 
Čl. 9
 
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu kraje pro obec Dolní Lukavice je uveden v příloze č. 1
 
 
Čl. 10
Telefonní čísla důležitých orgánů
 
KOPIS HZS Plzeňského kraje
112. 150, 950 330 110
Požární stanice Přeštice
950 334 111
Hasičská zbrojnice Přeštice
377 982 122
Police ČR Přeštice
377 982 158
Policie ČR Operační středisko Plzeň
158, 974 326 101
Zdravotní záchraná služba Přeštice
377 982 222
Záchranná služba Plzeň-jih Vlčice
155, 371 523 255, 724 192 345
Poruchová služba – el. proud
840 850 860
Poruchová služba – plyn
1239
Poruchová služba – voda
800 120 112, 387 761 911
 
 
Čl. 11
Závěrečná a zrušovací ustanovení
 
Touto vyhláškou, kterou se vydává požární řád obce Dolní Lukavice se ruší dříve vydané předpisy obce na tomto úseku.
 
 
Čl. 12
Účinnost
 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 16.12.2010
 
 
 
 
 
 
...........................................                          .......................................................
              místostarosta                                                               starosta
 
 
 
 
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 2/2010. , kterou se vydává požární řád obce Dolní Lukavice
 
 
SEZNAM SIL A PROSTŘEDKŮ
JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY
PODLE POŽÁRNÍHO POLACHOVÉHO PLÁNU PLZEŇSKÉHO KRAJE
 
 
 
 
Výpis z požárního poplachového plánu Plzeňského kraje pro obce Dolní Lukavice, Lišice, Snopoušovy, Krasavce.
 
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany pro první stupeň poplachu obdrží ohlašovny požárů v obci.
 
V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci v katastru obce určeny v I. stupni požárního poplachu následující jednotky požární ochrany:
 
 
 
stupeň
požárního poplachu
1.
jednotka
PO
2.
jednotka
PO
3. jednotka
PO
4.
jednotka
PO
5.
jednotka
PO
6.
jednotka
PO
 
I.
 
 
SDHO Dolní Lukavice
 
SDHO
Lišice
 
SDHO Snopoušovy
 
Krasavce
 
 
HZS Plzeňského kraje, Územní odbor Plzeň jih, požární stanice Přeštice
 
HZS Plzeňského kraje, Územní odbor Plzeň jih, požární stanice Přeštice
 
SDHO Přeštice
 
 
 
 
X
 
 
 
X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 2/2010. , kterou se vydává požární řád obce Dolní Lukavice
 
 
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Dolní Lukavice, kategorie, početní stav a vybavení
 
             
tab. 1
Dislokace JPO
Kategorie JPO
Počet členů
Minimální počet členů v pohotovosti
Dolní Lukavice
V
10
0
Lišice
V
5
0
Snopoušovy
V
5
0
Krasavce
V
4
0
 
tab. 2
 
Požární technika a  věcné prostředky PO
Počet
Dolní Lukavice
Avia 21 F      PJH 34 - 59
1
 
Přenosná mot. stříkačka PS – 12
1
 
Přenosná mot. stříkačka Komfi FPN 10-1000
1
 
Generátor el. proudu 5 kW - Heron
1
Lišice
Přenosná mot. stříkačka PPS 12R
1
Snopoušovy
Přenosná mot. stříkačka PPS 12R
2
Krasavce
Přenosná mot. stříkačka PPS 8
1
 
 
Legenda:
JPO:                                                  jednotka požární ochrany
Dislokace JPO:                                  název obce nebo její místní části, ve které je jednotka umístěna,
Kategorie JPO:                                  kategorie jednotky požární ochrany dle zařazení v plošném pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany,
Počet členů:                                       skutečný počet členů jednotky; (minimální počet členů jednotky a jejich funkční zařazení je uvedeno v příloze č. 4 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany),
Minimální počet členů v pohotovosti: počet členů jednotky sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO II nebo JPO III zajišťujících nepřetržitou pracovní pohotovost pro zásah mimo katastrální území zřizující obce /podle § 29 odst. 3- zpravidla jedno nebo dvě družstva o sníženém početním stavu (1+3)/.
Datum sejmutí: 10. 3. 2011