Dolní Lukavice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Obecní vyhláška č. 2/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška Obce Dolní Lukavice
č. 2/2003
 
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 
 
     Zastupitelstvo Obce Dolní Lukavice schválilo dne 30. ledna 2003 vydat podle ustanovení § l5 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 10 písm a) a § 84 odst. 2 písm i) zákona č. l28/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku.
 
Čl. l
Základní ustanovení
 
l. Tato vyhláška stanoví poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
    třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území Obce Dolní Lukavice 
    včetně jejích částí Lišice, Krasavce a Snopoušovy.
 
2. Vyhláška se vztahuje na :
 
a)   všechny fyzické osoby, které mají na území obce trvalý pobyt
    b)   fyzické osoby, které mají v katastrálním území obcí Dolní Lukavice, Lišice, Snopoušovy a Krasavce ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba. Má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou sobu.
 
3. Poplatek se platí obci, na jejímž územním obvodu má fyzická osoba trvalý pobyt nebo se
    na jejím území nachází stavby sloužící nebo určená k individuální rekreaci.
 
Čl. 2
Předmět poplatku
 
     Předmětem poplatku je úhrada za provoz systému, sběr, přepravu, třídění a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího při činnosti fyzických osob na území obce a jejích místních částí, s výjimkou odpadů vznikajících u fyzických osob oprávněných k podnikání a právnických osob ( dále jen „provoz systému nakládání s odpady“).
 
Čl. 3
Plátce a poplatník
 
l. Poplatník je každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad. Je to každá
   fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt, či má ve vlastnictví stavbu určenou nebo
   sloužící k individuální rekreaci, pokud v této stavbě není hlášena k pobytu žádná fyzická
   osoba.
2. Plátcem poplatku je u obytných domů vlastník nemovitosti jako společný zástupce osob
    přihlášených v nemovitosti k trvalému pobytu, u bytových a nájemních domů zástupce
    jednotlivých domácností.
 
3. U nemovitosti určené nebo sloužící k individuální rekreaci je poplatníkem a plátcem
    poplatku vlastník nemovitosti. Má-li ke stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit 
    poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.
 
Čl. 4
Správce poplatku
 
     Správu poplatku vykonává Obecní úřad Dolní Lukavice (dále jen „správce poplatku“) a v řízení ve věcech poplatku se postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon č. 565/1990 Sb, o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak.
 
Čl. 5
Ohlašovací povinnost
 
l. Poplatník má ze zákona 185/2001 Sb., o odpadech, povinnost nahlásit správci poplatku
   přesný počet fyzických osob trvale hlášených v domácnosti, za které poplatek odvádí. Tuto
   povinnost splní vyplněním Prohlášení plátce místního poplatku za provoz systému nakládání
   s odpady, který obdrží od správce poplatku (OÚ), kde uvede jejich jména a data narození. Pro
   běžný rok je ohlašovací povinnost do 31.1. běžného roku podle stavu k 1.1. běžného roku.
 
2. Poplatník podle čl. l písm a) této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zánik jeho
   poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu v obci a to nejpozději do l5 dnů
   ode dne, kdy tato změna nastala.
 
3. Poplatník podle čl. l písm b) této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zánik jeho
   poplatkové povinnosti v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící
   k individuální rekreaci a to nejpozději do l5 dnů ode dne, kdy tato změna nastala.
 
Čl. 6
Sazba poplatku
 
l. Výše poplatku za každý i započatý měsíc se stanoví podle počtu osob trvale hlášených 
   v rodinném domě nebo v bytě v bytovém nebo nájemním domě.
 
2. V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena 
   nebo užívána k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek
   v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby 
  v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro
   stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.
 
3. Roční sazba poplatku za jednu fyzickou osobu, která má v obci trvalý pobyt
                             
                                                                                      činí    500,- Kč   (za rok)  
 
 
4. Roční sazba poplatku ze jednu fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo
    sloužící k rekreaci označenou číslem evidenčním nebo číslem popisným , kde není hlášena
    k trvalému pobytu žádná fyzická osoba
                                                                                                činí 500,- Kč (za nemovitost).
 
 5. Sazba poplatku pro poplatníka podle čl. l písm a) a b) této vyhlášky je tvořena (dle § 10,
     odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů)
   
a)   z částky 250,- Kč za kalendářní rok, která zahrnuje nuklady spojené s provozem systému nakládání s odpady - jako zneškodnění nebezpečných složek komunálního odpadu, zajištění využití vytříděných složek odpadu (sklo, plasty, papír), likvidaci černých skládek apod.
b)   z částky 250,- Kč za kalendářní rok, která byla stanovena podle skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu. Skutečné náklady činily : 
                       známky roční a jednorázové                                    - 294.422,50   Kč
                       nájem kontejnerů, vývoz , uskladnění odpadu        -    113.463,70   Kč
                                                                                                   -----------------------------
                       Celkem ………………………………………..          407.886,20 Kč
                   
        Počet trvale hlášených obyvatel 786. Náklady na l obyvatele cca 519,- Kč
 
 
6. Odvoz odpadu bude prováděn takto :
 
    a) v rodinných domcích a domácnostech v bytových domech s l osobou celoročně 1x za
        čtrnáct dnů
b) v rodinných domcích a domácnostech v bytových domech s 2 osobami celoročně l x za
        čtrnáct dnů
    c) v rodinných domcích a domácnostech v obytných domech s 3 osobami v zimním období
        l x týdně, v letním období l x za čtrnáct dnů.
    d) v rodinných domcích a domácnostech v bytových domech s 4 a více osobami celoročně     
        l x týdně
    e) u nemovitostí sloužících k rekreaci v intravilánu obce bude vývoz řešen známkami na
        jednorázový vývoz 6 x za rok
 
Čl. 7
Úlevy od sazby poplatku
 
Podle § l5 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, se pro občany přihlášené k trvalému pobytu v obci a jejích místních částech žijící v rodinném domku a domácnosti v bytovém domě se 4 a více osobami snižuje poplatek na l.800,- Kč ročně při odvozu odpadu l krát týdně.
 
Čl. 8
Splatnost poplatku
 
     Poplatek za kalendářní rok je splatný bez vyměření předem do 28. února běžného roku dle stavu k l.lednu běžného rokuhotově na Obecním úřadu v Dolní Lukavici nebo složenkou na
účet obce u Komerční banky Přeštice.
Čl. 9
Prominutí poplatku
 
     Správce poplatku může tento místní poplatek prominout nebo snížit na základě písemné žádosti   poplatníka nebo jeho zástupce. V žádosti uvede okolnosti a skutečnosti odůvodňující snížení nebo prominutí poplatku a připojí doklady dokazující odůvodněnost prominutí poplatku u osoby s trvalým pobytem na území obce včetně včetně místních částí, která se prokazatelně dlouhodobě zdržue mimo území obce (vojáci základní služby, osoby s dlouhodobým pobytem v zahraničí apod.). Osvobození se nevztahuje na studující v tuzemsku. O žádosti o prominutí nebo snížení poplatku rozhodnuje obecní úřad v řízení, jehož výsledkem je vydání rozhodnutí.
 
Čl. 10
Kontrolní činnost
 
     Dohled na vybrání poplatku za komunální odpad mají dle ustanovení § 119 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, kontrolní a finanční výbor obce.
 
Čl. 11
Společná a závěrečná ustanovení
 
     Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem a může zvýšit v termínu nezaplacené poplatky až o 50 %. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru ( § 11 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších změn a doplňků). Při řízení ve věci poplatků se postupuje dle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
 
Č. 12
Sankce
 
     Tomu, kdo nesplnil ve lhůtě stanovené touto vyhláškou nebo rozhodnutím povinnost nepeněžité povahy, může správce poplatku uložit pokutu podle ustanovení § 37 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů.
 
Čl. 13
Zrušení ustanovení
 
     Účinností této vyhlášky se zrušuje vyhláška č. 2/2002, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 
Čl. l4
Účinnost
 
     Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení z časových důvodů, aby mohlo být zajištěno vybírání poplatku ihned.
 
 
 
ing. Pavel   N e t r v a l                                                            Vítězslav   O p á l k o
místostarosta obce                                                                   starosta obce