Dolní Lukavice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2004

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2004 

Zastupitelstvo obce Dolní Lukavice se na svém zasedání dne 17. prosince 2004 usnesením č. 17 usneslo vydat na základě ustanovení § 84 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších právních předpisů a podle § 29 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších právních předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku:

Vyhláška č. 4 /2004
o závazných částech územního plánu
obce Dolní Lukavice


Část první
Úvodní ustanovení


Článek 1 
Účel vyhlášky

(1) Vyhláška vymezuje závazné části územního plánu obce Dolní Lukavice schváleného zastupitelstvem obce dne 17. prosince 2004. 

(2) Vyhláška stanoví závazné regulativy funkčního a prostorového uspořádání, omezující podmínky, plochy a objekty se zvláštní ochranou a veřejně prospěšné stavby v území řešeném územním plánem, tj. ve správním území obce Dolní Lukavice tvořeném katastrálními územími Dolní Lukavice, Krasavce, Lišice u Dolní Lukavice a Snopoušovy.


Článek 2
Rozsah platnosti

(1) Vyhláška platí pro správní území obce Dolní Lukavice, tj. . pro k.ú. Dolní Lukavice, Krasavce, Lišice u Dolní Lukavice a Snopoušovy.

(2) Lhůty pro vyhodnocení, zda se nezměnily podmínky, na základě kterých byl územní plán obce schválen, se stanoví jednou za dva roky.Část druhá
Závazné regulativy prostorového uspořádání
území řešeného územním plánem


Článek 1
Předmět a způsob regulace

(1) Předmětem regulace jsou podmínky pro uskutečňování činností při využívání katastrálních území tvořících obvod správního území obce a objektů na tomto správním území vybudovaných nebo zamýšlených vybudovat.

(2) Regulační podmínky pro činnosti povolované v rámci správního řízení vydává příslušný stavební úřad.

(3) Podkladem pro vydávání regulačních podmínek jsou:

a) plán využití území (výkres č. 2 schváleného územního plánu)
b) regulativy využití území (příloha č. 1 této vyhlášky)
c) plochy a objekty se zvláštní ochranou vyplývající z jiných právních norem (příloha č. 2 této vyhlášky)
d) seznam ploch pro nově navržené veřejně prospěšné stavby (příloha č. 3 této vyhlášky)

(4) Ve výše uvedených výkresech č. 2 jsou katastrální území tvořící správní obvod obce Dolní Lukavice rozdělena do ploch s různými předpoklady a podmínkami pro jejich využití (dále územní prvky urbanizovaného a neurbanizovaného území), které jsou v regulativech využití území podrobně specifikovány.

(5) Pro každý územní prvek urbanizovaného území a pro hlavní fenomény neurbanizovaného území je v těchto regulativech předepsáno (některá z položek může být vynechána, nemá-li opodstatnění):

- využití doporučené
- využití přípustné za určitých podmínek
- podmínky pro využití
- využití nepřípustné

(6) Seznam územních prvků:

1. Urbanizované území
1.1. Plochy venkovské obytné zástavby a stávající plochy trvalého bydlení mimo smíšené plochy
1.2. Plochy výroby a služeb = plochy pro podnikatelskou činnost v kontaktu s obytnou zástavbou
1.3. Plochy veřejného zájmu určené pro technickou vybavenost
1.4. Smíšené plochy (lokality bývalých hospodářských dvorů event. zemědělských usedlostí)
1.5. Plochy sportu a rekreace
1.6. Plochy pro podnikatelskou činnost mimo kontakt s obytnou zástavbou
1.7. Plochy mimolesní zeleně, soliterní a alejové stromy, stromořadí
1.8. Plochy územních systémů ekologické stability
1.9. Plochy chatové zástavby
1.10. Plocha záplavového území

2. Neurbanizované území = krajinné území (vyplňuje celou zbývající část správního území obce mimo urbanizovaného území)
2.1. Zemědělsky obhospodařované území
2.2. Území lesů
2.3. Plochy mimolesní zeleně mimo urbanizované území
2.4. Plochy územních systémů ekologické stability


(7) Pokud je třeba rozhodnout o navrhovaném využití, které není uvedeno v regulativech, posoudí příslušný stavební úřad individuálně, zda se jedná o využití přípustné či nepřípustné.

(8) V příloze č. 2 Plochy a objekty se zvláštní ochranou vyplývající z jiných právních norem jsou specifikovány tyto prvky chráněné na základě jiných právních event. technických norem než je stavební zákon.

Článek 2 
Postup využití rozvojových ploch

(1) Veškerá nová výstavba v nově navržených lokalitách musí být vybavena odpovídajícím zařízením pro shromažďování nebo odvod a čištění odpadních vod. Pokud je to technicky a ekonomicky možné, musí být připojena na splaškovou, případně jednotnou kanalizaci příslušného sídla.

(2) Postup využití rozvojových ploch z hlediska časového není vzhledem ke značnému vlivu majetkových poměrů určen.

(3) Postup využití v rámci jednotlivých rozvojových ploch, jestliže pro tyto plochy nebude zpracován regulační plán, bude projednán v zastupitelstvu obce a bude dán jeho rozhodnutím.


Část třetí
Veřejně prospěšné stavby, pro které lze vyvlastnit
nebo vlastnická práva k pozemkům a stavbám omezit


(1) Seznam ploch pro nově navržené veřejně prospěšné stavby je uveden v příloze č. 3 této vyhlášky.

(2) Plochy pro nově navržené veřejně prospěšné stavby jsou vymezeny v grafické příloze (výkresy č. 4 ÚP).

(3) Vymezení ploch pro nově navrhované veřejně prospěšné stavby je podkladem pro případné vyvlastnění pozemků nebo staveb podle § 108 odst. 2 stavebního zákona, pokud nebude možné řešení majetkoprávních vztahů dosáhnout dohodou nebo jiným způsobem.

Část čtvrtá
Závěrečná ustanovení

Článek 1

(1) Změny doporučujících ustanovení územního plánu obce Dolní Lukavice a jeho změn projednává a schvaluje zastupitelstvo obce Dolní Lukavice.

(2) Změny závazných ustanovení územního plánu obce Dolní Lukavice a jeho změn se
projednávají a schvalují se všemi náležitostmi, které vyžaduje zákon a vyhlašují se vždy obecní vyhláškou.

Článek 2 

(1) Schválený územní plán obce Dolní Lukavice je uložen na:

a) Obecním úřadě Dolní Lukavice
b) Městském úřadě Přeštice
c) Krajském úřadě Plzeňského kraje, odboru regionálního rozvoje.


Článek 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti 15 dnem ode dne vyvěšení, tj. 4.1.2005.

V Dolní Lukavici dne: 17. prosince 2004 


Vyvěšeno dne: 20.12.2004

Sejmuto dne: 4.1.2005 

ing. Pavel Netrval                                                      Vítězslav Opálko  
 místostarosta                                                                   starosta


Příloha č. 1 vyhlášky č.4 /2004 o závazných částech
územního plánu obce Dolní Lukavice


Regulativy


Pro celé správní území obce platí:

1. V území náležejícím do ochranného pásma povrchového vodního zdroje Homolka druhého stupně vnějšího, jehož hranice je vyznačena v grafické části a do kterého spadá území všech čtyř sídel, platí po dobu jeho platnosti následující omezení:
- využití vody k rekreaci a případná další výstavba rekreačních objektů i zařízení se připouští pouze za předpokladu bezpečného odstranění odpadních vod a odpadů, dále je nutno prokázat, že jakost vody nemůže být ovlivněna přísunem biogenních látek ani jiných látek, jež mohou negativně ovlivnit kvalitu vod, k řízení o povolení staveb je nutno vyžádat vyjádření správce ochranného pásma,
- skladování ropných látek lze povolit pouze za předpokladu kladného odborného hydrogeologického posudku a realizace účinných zabezpečujících technických opatření se zřetelem na vzdálenost místa manipulace od řeky Úhlavy a jejích přítoků,
- další velkokapacitní stavby pro skot nebudou již ve správním území obce umisťovány,
- průzkumné geologické práce, vrty, sondy, těžba nerostných surovin jsou omezeny s výjimkou případů, které neovlivňují jakost vody a hydrologické poměry vodního toku,
- skladování chemických látek a umělých hnojiv je zakázáno,
- zřizování skladů toxických látek je zakázáno,
- je zakázáno zřizování parkovišť automobilů,
- zřizování závodů a skladů s radioisotopickými látkami a odpadními vodami je zakázáno,
- vypouštění obsahu žump volně do terénu je zakázáno.

V dalším jsou regulativy stanoveny samostatně pro urbanizované a neurbanizované území dle následujícího textu.

1. Urbanizované území

Funkční využití urbanizovaných území je patrné z výkresů č. 2. 

Zastavitelné území obce je definováno jako současně zastavěné území obce (SZÚO) zvětšené o rozvojové plochy ležící vně tohoto území. Urbanizované území obce je většinou distanční obálkou souvisle zastavěného a zastavitelného území obce dle příslušných výkresů. Vzhledem ke způsobu definování SZÚO nelze jednoznačně určit vztah SZÚO a urbanizovaného území.

Označením „výroba, výrobní služby“ tento územní plán rozumí stavby a činnosti s charakterem omezeným (mimo těžkého průmyslu).

Označením „lehká“ tento územní plán rozumí stavby s převažující výškou (90%) do 15 m a činnosti, jejichž nadlimitní negativní účinky nepřekročí hranice příslušného areálu a budou mít malý možný vliv na krajinný ráz.

Označením „drobná“ tento územní plán rozumí stavby do půdorysných rozměrů 20 x 10 m, převažující výšky do 8 m a činnosti bez vlivu na krajinný ráz.

Označením „zelená plocha“ tento návrh ÚP rozumí nezpevněnou plochu souvisle porostlou travními porosty a autochtonními dřevinami v minimálním počtu 1 ks na 100 m2.

Schválením územního plánu a jeho změn není dotčena (vyloučena) povinnost investorů žádat při územním a stavebním řízení o vydání souhlasu k zásahům do krajinného rázu a VKP (významného krajinného prvku).


1.1.1.Stávající plochy venkovské obytné zástavby

Doporučené využití:
a) bydlení v rodinných domech a hospodářských usedlostech (v nových lokalitách max. 1 nadzemní podlaží a podkroví, u dostaveb ve stávající zástavbě 1 nadzemní podlaží a podkroví v závislosti na výšce okolní zástavby)
b) ohrazená zahrada s užitkovou, okrasnou, event. rekreační funkcí

Přípustné využití:
a) chovatelství a pěstitelství, realizace potřebných staveb pro tyto funkce
b) obslužné činnosti omezeného rozsahu provozované v objektech bydlení: maloobchodní prodej, veřejné stravování, ubytování, drobné služby, drobné řemeslné dílny

Podmínky:
a) žádné negativní vlivy činností nesmí v nadlimitní velikosti zasahovat sousední obytné parcely ani veřejné pozemky
b) vyvolaná dopravní obsluha nesmí způsobit překročení limitů stanovených pro obytnou zástavbu
c) pro zařízení sloužící veřejnosti musí být zachovány všechny hygienické normy
d) parkování uživatelů služeb musí být řešeno na pozemcích provozovatelů služeb nebo na vyhrazených stáních veřejných komunikací
e) střechy sedlové, polovalbové, mansardové a kombinace. Přednost dávat střechám sedlovým. Doporučená krytina: tašková. Střechy pultové pouze u drobných hospodářských objektů, výjimečně u hlavních objektů, jedná-li se o energetické využití (solární prvky)
f) při rekonstrukcích objektů pohledově exponovaných v těchto fasádách nepřipustit snížení počtu okenních os a nezvětšovat plochy oken
g) omítky štukové, oplocení upřednostňovat z přírodních prvků

Nepřípustné využití:
a) všechny činnosti ovlivňující svými přímými či nepřímými negativními vlivy sousední pozemky
b) zákaz výstavby objektů služeb jako hlavních objektů
c) zákaz výstavby výrobních a skladových objektů a zařízení dopravy (autolakovny, autoprovozy, klempírny, skladování autovraků apod.)
d) zákaz výstavby objektů individuální rekreace ve formě rekreačních domků a rekreačních chat.

Poznámka: výjimečně může být funkce některé z parcel určených územním plánem jako plocha venkovské obytné zástavby pozměněna z důvodu veřejného zájmu v závislosti na celkovém rozvoji nově budované obytné zástavby za účelem výstavby zařízení občanské vybavenosti (např,. školka, obchodní centrum).

1.1.2. Rozvojové plochy venkovské obytné zástavby

Doporučené využití:
a) bydlení v rodinných domech a hospodářských usedlostech (v nových lokalitách max. 1 nadzemní podlaží a podkroví, u dostaveb ve stávající zástavbě 1 nadzemní podlaží a podkroví v závislosti na výšce okolní zástavby)
b) ohrazená zahrada s užitkovou, okrasnou, event. rekreační funkcí

Podmínky:
a) vyvolaná dopravní obsluha nesmí způsobit překročení limitů stanovených pro obytnou zástavbu
b) střechy sedlové, polovalbové, mansardové a kombinace. Přednost dávat střechám sedlovým. Doporučená krytina: tašková.
c) omítky štukové, oplocení upřednostňovat z přírodních prvků

Nepřípustné využití:
a) všechny činnosti ovlivňující svými přímými či nepřímými negativními vlivy sousední pozemky
b) zákaz výstavby objektů individuální rekreace ve formě rekreačních domků a rekreačních chat.


1.2. Plochy výroby a služeb včetně skladových areálů = plochy pro podnikatelskou
činnost v kontaktu s obytnou zástavbou

Doporučené využití:
a) lehká výroba a výrobní služby bez negativního vlivu na okolní objekty trvalého bydlení
b) administrativa a sklady
c) zařízení občanské vybavenosti

Přípustné využití:
a) služby
b) dopravní zařízení
c) stavby obchodního charakteru
d) zařízení zemědělské výroby mimo chovu hospodářských zvířat
e) služební a pohotovostní byty

Podmínky:
a) provozované činnosti musí splňovat veškeré podmínky vyplývající ze zákonných norem na ochranu životního prostředí, výjimky nebudou uplatňovány
b) vliv činnosti nesmí překročit území vymezené ochranným pásmem lokality, jehož hranice je totožná s hranicí příslušné lokality
c) je vyloučeno zastřešení plochými střechami
d) přípustná výška hřebene střechy činí 7 m nad terénem, max. plocha staveb výrobního charakteru bude činit 1 000 m2
e) prodejní plocha staveb obchodního charakteru (maloobchod) bude maximálně 1 200 m2
f) plošné využití části jednoho vlastníka bude takové, aby zaručovalo minimální podíl zelených ploch ve výši 20 %

Nepřípustné využití:
a) objekty trvalého bydlení
b) stavby a zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady (míněno jejich skladování, separace, využití nebo zneškodnění)
c) stavby a zařízení pro nakládání s nebezpečnými chemickými a toxickými odpady


1.3. Plochy veřejného zájmu určené pro technickou vybavenost

Využití:
a) plochy určené pro technická zařízení zabezpečující zásobování urbanizovaného území energiemi (elektřina, zemní plyn), pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod, dopravu, spoje

Nepřípustné využití:
a) není přípustné využití pro jiné účely

1.4. Smíšené plochy (lokality bývalých hospodářských dvorů event. zemědělských
usedlostí)

Doporučené využití:
a) chov hospodářských zvířat a pomocné provozy
b) zařízení zemědělské výroby pro zajištění provozně obslužných funkcí
c) trvalé bydlení a ubytování

Přípustné využití:
a) lehká výroba, služby, sklady
b) specifické výrobní služby, zařízení drobné výroby a výrobních služeb

Podmínky:
a) provozované činnosti musí splňovat veškeré podmínky vyplývající ze zákonných norem na ochranu životního prostředí
b) ochranné pásmo stanovené pro všechny chovy (objekty) hospodářských zvířat nesmí zasáhnout nejbližší objekty pro bydlení
c) pro zařízení sloužící veřejnosti musí být zachovány všechny hygienické normy
d) parkování uživatelů služeb musí být řešeno na pozemcích provozovatelů služeb nebo na vyhrazených stáních veřejných komunikací
d) střechy sedlové, polovalbové, mansardové a kombinace. Střechy mansardové nelze použít po obvodu návsí. Přednost dávat střechám sedlovým. Doporučená krytina: tašková
Nepřípustné využití:
a) zařízení průmyslové výroby
b) zařízení autodopravy (např. klempírny, autolakovny a lakovny s použitím klasických nátěrových hmot, skladování autovraků, autobazary apod.), kromě parkování dopravních prostředků)


1.5. Plochy sportu a rekreace

Doporučené využití:
a) sportovní zařízení a rekreace s minimálním rozsahem zastavěných ploch


Nepřípustné využití:
a) výrobní a chovatelské činnosti
b) všechny činnosti narušující a omezující sportovní i relaxační funkce těchto ploch


1.6. Plochy pro podnikatelskou činnost mimo kontakt s obytnou zástavbou

Doporučené využití:
a) lehká výroba
b) administrativa a sklady
c) max. výška hřebene je závislá na individuálních podmínkách lokality, střechy sedlové
e) zařízení zemědělské výroby pro zajištění provozně obslužných funkcí
f) chov hospodářských zvířat a pomocné provozy


Přípustné využití:
a) dopravní zařízení, služby
b) stavby obchodního charakteru
c) stavby pro nakládání s odpady s výjimkou spaloven
d) zařízení občanské vybavenosti

Podmínky:
a) provozované činnosti musí splňovat veškeré podmínky vyplývající ze zákonných norem na ochranu životního prostředí
b) vliv činností nesmí překročit území vymezené ochranným pásmem této lokality, které je totožné s hranicí lokality. V případech, kdy není reálné dosažení této podmínky, nesmí negativní vlivy zasáhnout nejbližší objekty trvalého bydlení (u hluku musí být dodrženy limity pro chráněné prostory)
c) každá část plochy (rozumí se každá část plochy, kterou bude využívat jeden investor), bude obsahovat min. 20% zelených ploch


Nepřípustné využití:
a) bydlení (kromě služebních a pohotovostních bytů)


1.7. Plochy mimolesní zeleně, soliterní a alejové stromy

Využití:
a) růst mimolesní zeleně s užitnou, mikroklimatickou, ekostabilizující nebo jinou funkcí v rámci sídla (zeleň vyhrazená - zahrady i nevyhrazená - veřejná - rostoucí v urbanizovaném území)

Podmínky:
a) při odstraňování této zeleně postupovat v souladu se zákonem o ochraně přírody a krajiny v platném znění. Při údržbě mimolesní zeleně postupovat individuálně s vyhodnocením konkrétní situace v daném místě urbanizovaného území s důrazem na bezpečnost osob a staveb i podmínek pro trvalé bydlení


1.8. Plochy územních systémů ekologické stability

Pro majitele pozemků, do kterých zasahují prvky ÚSES, platí
(viz grafické vyjádření):
a) minimální rozsah ÚSES je závazný, tzn. v těchto plochách při změně jejich využití nelze připustit změnu, která by znamenala snížení stupně ekologické stability těchto ploch
b) doporučený rozsah ÚSES je směrný, tzn. v plochách od hranice minimálního po hranice doporučeného rozsahu ÚSES územní plán doporučuje při změně využití těchto ploch nerealizovat takové změny, které by znamenaly snížení stupně ekologické stability těchto ploch


1.9. Plochy chatové zástavby

Přípustné využití:
a) rekreace ve stávajících objektech
b) oplocení parcel z přírodních materiálů

Podmínky:
a) ke stávajícím objektům nebudou prováděny další přístavky
b) oplocení parcel nebude převyšovat míru 1,5 m1.10. Plocha záplavového území

Přípustné využití:
a) sportovní plochy bez staveb vyčnívajících více než 0,5 m nad úroveň terénu

Nepřípustné využití:
a) výstavba jakéhokoliv zařízení s manipulací látek vodám škodlivých či nebezpečných (např. silážních zařízení), staveb pro chov hospodářských zvířat,
b) skladování volně odplavitelných látek.

2. Krajinné území = neurbanizované území

Grafické znázornění regulace je zobrazeno na výkresech č. 2 (na výkresech sídel od hranic urbanizovaného území po hranici výseče, dále pro výkres území obce). V celém území není dovoleno umisťovat stavby s výjimkou staveb, které jsou určeny pro funkční využití tohoto území a dále liniových staveb, staveb technického vybavení, meliorací zemědělské a lesní půdy a úprav vodních toků.

Je možná realizace drobných staveb a staveb potřebných pro příslušné využití území (zemědělské, lesnické … např. seníky, ohrady a ohradníky pro chov zvířat, oplocenky, pracovní přístřešky atd.). U těchto staveb je třeba souhlas obce. Ve sporných případech (možný negativní vliv na sousední pozemky) je vždy zapotřebí posoudit vliv na krajinný ráz.

V neurbanizovaném území je nepřípustné umisťovat reklamní zařízení mimo prostory silničních ochranných pásem.


2.1. Zemědělsky obhospodařované území

Využití:
a) pěstování plodin a pícnin

Podmínky:
a) svažité pozemky a plochy náchylné k půdní erozi musí být podle jejich exponování zatravněny nebo na nich musí být pěstovány pícniny event. plodiny chránící půdu před erozí
b) dodržení agrotechnických podmínek pro minimalizaci půdní eroze
c) plochy orné půdy dosud orientované v zátopovém území postupně převést na trvalé travní porosty


2.2. Území lesů

Využití:
a) pěstování lesa

Podmínky:
a) činnosti nesmí omezovat a výrazně snižovat význam lesního ekosystému
b) systém lesních cest se považuje za dostatečný

Poznámka: záměr budování nových event. rekonstrukce stávajících lesních cest bude dán obci jako pořizovateli ÚP k vyjádření.

Přípustné využití:
a) nepřipouští se jiné využití


2.3. Plochy mimolesní zeleně mimo urbanizované území

Využití:
a) růst mimolesní zeleně na pozemcích a částech pozemků s poměry znemožňujícícmi zemědělské využití nebo určené k plnění funkcí ekologické stability. Plochy jsou porostlé obvykle náletovou střední a vysokou zelení v různých sukcesních stadiích

Podmínky:
a) plocha mimolesní zeleně nesmí být snižována, při nutném odstranění této zeleně postupovat v souladu se zákonem č. 114/92 Sb. (event. novelizaci této zákonné normy)
b) podle možnosti neodstraňovat ani suché a padlé stromy z těchto ploch
c) zákaz činností, které by snižovaly ekologický význam těchto ploch
d) při nutné údržbě mimolesní zeleně (podél komunikaci, vodotečí apod.) provádět zásahy v nezbytném rozsahu daném příslušným požadavkem … mimo tento rozsah nezasahovat do přirozeného habitusu dřevin


2.4. Plochy územních systémů ekologické stability

Pro majitele pozemků, kam zasahují prvky ÚSES platí (viz grafické vyjádření):
a) minimální rozsah ÚSES je závazný, tzn. v těchto plochách při změně jejich využití nelze připustit změnu, která by znamenala snížení stupně ekologické stability těchto ploch
b) doporučený rozsah ÚSES je směrný, tzn. v plochách od hranice minimálního po hranici doporučeného rozsahu ÚSES územní plán doporučuje při změně využití těchto ploch nerealizovat takové změny, které by znamenaly snížení uvedeného stupně.
Příloha č. 2 vyhlášky č. 4 /2004 o závazných částech
územního plánu obce Dolní Lukavice

Plochy a objekty se zvláštní ochranou

1. Plochy prvků územního systému ekologické stability

Ochrana prvků územního systému ekologické stability je povinností všech vlastníků
a uživatelů dotčených pozemků. Dotváření těchto prvků vymezených ve výkresové části územního plánu obce Dolní Lukavice je veřejným zájmem.

Při dotváření vymezených a územním plánem navržených prvků ÚSES se doporučuje
použití domácích druhů dřevin s ohledem na stanovištní podmínky, travnaté plochy minimálních ploch je nutno osít osivem květnaté louky.

2. Plochy mimolesní zeleně mimo územní systém ekologické stability

Tyto plochy jsou zahrnuty v příloze č. 1. 

3. Nemovité kulturní památky

Na území obce (k.ú. Dolní Lukavice) se nacházejí dále uvedené památkově chráněné objekty:
1. socha sv. Jana Nepomuckého, rejstříkové číslo 22373/4 - 274 
2. socha sv. Jana Nepomuckého, rejstříkové číslo 28267/4 - 275 
3. kostel sv. Petra a Pavla, rejstříkové číslo 23270/4 - 273 
4. boží muka, rejstříkové číslo 45054/4 - 276 
5. areál zámku č.p. 1 v Dolní Lukavici, rejstříkové číslo 26475/4 - 272 

Kromě státem chráněných nemovitých kulturních památek vyhlašuje územní plán
ochranu těchto dalších nemovitých kulturních památek:

- drobná sakrální architektura v celém správním území obce (křížky apod.)
- původní vjezdové brány do zemědělských usedlostí

Tyto nemovité kulturní památky nesmí býti odstraněny, ničeny ani poškozovány.

4. Zvláště chráněné části přírody

Územní plán obce Dolní Lukavice do svého řešení promítá ochranu dále uvedených zvláště chráněných částí přírody.

Zvláště chráněnou částí přírody dle zákona o ochraně přírody a krajiny je ve správním území obce Dolní Lukavice přírodní rezervace Zlín a památný strom „Mlynářova lípa“. Dle soustavy Natura 2000 je k ochraně navrženo území s názvem „V Hlinkách“. Poloha uvedených zvláště chráněných částí přírody je patrna z grafické části.
Příloha č. 3 vyhlášky č. 4 /2004 o závazných částech
územního plánu obce Dolní Lukavice


Seznam ploch pro nově navržené veřejně prospěšné stavby


- plochy pro místní komunikace vyznačené ve výkresech č. 4 a plochy pro místní i účelové komunikace potřebné pro obsluhu vymezených rozvojových ploch obsažených v těchto plochách (nebyly v době zpracování návrhu územního plánu známé, neboť členění plošně velkých rozvojových ploch se předpokládá až na základě konkrétních potřeb) … jedná se zejména o následující pozemky a části pozemků:
k.ú. Dolní Lukavice … 628/1, 628/2, 630, 633/1, 56, 54, 52/4, 650, 628/3, 218, 641/1, 297, 714/2, 719/1, 719/2, 722/3, 731/1, 731/2, 133/10, 133/9, 133/12, 133/4, 133/2, 89, 88, 737, 736/1, 736/2, 734, 735, 733/3, 733/1, 690, 650/1, 657/1, 546, 815, 829, 661, 657/2, 799, 568/2, 798/1, 566/1, 559/2, 523, 795/1, 521, 794/2,
k.ú. Krasavce … 26, 248, 247/1, 151/1, 67/4, 67/10, 544/1,
k.ú. Lišice u Dolní Lukavice 85, 82, 83/2, 81, 76/3, 76/4, 170/3, 70, 1309/1, 1318, 1321, 1325/1, 1328, 1329, 1333/1, 1333/2, 1334/2, 1335/1, 26,
k.ú. Snopoušovy … 77/4, 77/3, 77/1, 77/2, 81/7, 81/5, 81/10, 81/11, 81/1, 81/8,

- veřejně prospěšnými stavbami jsou i zařízení inženýrských sítí, z nichž jsou v grafické části ÚP naznačeny pouze některé hlavní řady, neboť znázornění celého stavu není vzhledem k měřítku grafické části ÚP reálné, tzn. veřejně prospěšnými stavbami jsou i zařízení inženýrských sítí v grafické části pro přehlednost či přílišnou podrobnost nevyznačované (místní telefonní sítě, rozvody nízkého napětí, místní středotlaké rozvody plynu apod.).

- plochy pro ČOV … části pozemků:
k.ú. Krasavce 478 
k.ú. Lišice u Dolní Lukavice 2117 
k.ú. Snopoušovy 74/1

- plochy pro vodojem … části pozemků:
k.ú. Krasavce 171/1
k.ú. Lišice u Dolní Lukavice 1859 
k.ú. Snopoušovy 262/1