Dolní Lukavice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Obecně závazná vyhláška č. 2/2005 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška č. 2/2005
o místních poplatcích
 
     Zastupitelstvo obce Dolní Lukavice schválilo na svém zasedání konaném dne 30. listopadu 2005 na základě ustanovení § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích) a podle § 14 odst. 2 zákona 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o místních poplatcích), tuto obecně závaznou vyhlášku.
 
 
Část I
Základní ustanovení
 
Čl. 1
 
     Zastupitelstvo Obce Dolní Lukavice se usneslo, že v obci budou vybírány tyto druhy místních poplatků :
 
a)      poplatek ze psů
b)      poplatek za užívání veřejného prostranství
c)      poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj
d)      poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 
 
Část II
Poplatek ze psů
 
Čl. 2
 
     Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území České republiky.
 
Čl. 3
 
     Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců. Od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznám III. stupeň mimořádných výhod podle § 86 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní předpis.
 
Čl. 4
 
     Sazba poplatku činí 90,- Kč za kalendářní rok a jednoho psa. V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.
 
Čl. 5
 
     Poplatek ze psů platí držitel obci příslušné podle místa trvalého pobytu nebo sídla. Při změně trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci. Při změně trvalého pobytu nebo sídla platí pro výpočet poměrné výše poplatku zásada uvedená v čl. 3.
 
 
Čl. 6
 
     Vznikne-li nebo zanikne-li poplatková povinnost během roku, je držitel povinen do 30ti dnů toto nahlásit na obecním úřadu.
 
Čl. 7
 
     Splatnost poplatku ze psů je do 31. března běžného roku.
 
 
Část III
Poplatek za užívání veřejného prostranství
 
Čl. 8
 
     Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.
 
     Z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí.
 
Čl. 9
 
     Veřejným prostranstvím ve smyslu této vyhlášky jsou pozemky v Obci Dolní Lukavice, katastrálním území :
Dolní Lukavice:             p.p.č. 731/2    ( u sýpek )
                                    p.p.č. 760/1    ( u školy )
                                    p.p.č. 760/2    ( u Sýkorů )
                                    p.p.č. 760/6    ( u Havlů )
Lišice :                          p.p.č. 1670/1   ( náves )
                                    p.p.č. 1670/2   ( u prodejny )
                                    stp.č. 90          ( zbořeniště po budově OÚ )
Snopoušovy :                 p.p.č. 288/3     ( u kulturního domu )
                                    p.p.č. 349/1     ( náves )
                                    p.p.č. 376/3     ( u kulturního domu )
Krasavce :                    p.p.č. 804/6     ( k rybníku )
                                    p.p.č. 40/1       ( pod čp. 33 – Šesták )
                                    p.p.č. 40/2                   - „-                 
 
Čl. 10
 
     Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické a právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v čl. 8.
 
Čl. 11
Sazba poplatku
 
a) za umístnění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb ve výši 10,- Kč za každý i započatý 1 m2 užívaného veřejného prostranství za každý i započatý den
 
 
b) lunaparky, atrakce, cirkusy a jiné drobné akce ve výši 10,- Kč za každý i započatý 1 m2 užívaného veřejného prostranství za každý i započatý den nebo paušálně 500,- Kč za 1 týden pro každého jednotlivého účastníka
 
c) za použití veřejného prostranství v určeném rozsahu na skládku stavebního materiálu a ostatního materiálu 5,- Kč za 1 m2 a den, přičemž se osvobozují poplatníci při stavbě rodinného domku po dobu tří let po obdržení stavebného povolení, při drobných opravách a stavbách po dobu nezbytně nutnou pro opravu, nedéle však na jeden rok od obdržení stavebního povolení
 
d) užívá-li veřejné prostranství právnická osoba či podnikající fyzická osoba k umístění stavebního zařízení nebo při stavbě rekonstrukci inženýrských sítí, provádění výkopových prací, vyhrazení trvalého parkovacího místa, užívání veřejného prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl ve výši 10,- Kč za každý i započatý 1 m2 užívaného veřejného prostranství za každý i započatý den
 
Čl. 12
Splatnost poplatku
 
a) ihned při nahlášení užívání veřejného prostranství na předem dohodnutou dobu užívání
 
b) platebním příkazem v případě, že dobu užívání veřejného prostranství nelze předem odhadnout ( viz čl. 12 písm. b) této vyhlášky), poplatek musí být uhrazen do 15-ti dnů ode dne vydání platebního příkazu.
 
Čl. 13
Placení poplatku
 
a) skutečným stavem, který podléhá zpoplatnění je doba, po kterou je veřejné prostranství užíváno, začátek poplatkové povinnosti je určen dnem, kdy začalo užívání veřejného prostranství, zánik poplatkové povinnosti nastává v okamžiku faktického ukončení zvláštního užívání, tedy dnem, kdy poplatník zvláštní užívání veřejného prostranství ukončil, zařízení odstranil a prostranství uvedl do původního stavu
 
b) v případě, že platba bude prováděna platebním příkazem (viz čl. 11 písm. b) této vyhlášky), je poplatník povinen oznámit začátek zvláštního užívání veřejného prostranství obecnímu úřadu nejpozději v den, kdy k užívání veřejného prostranství dojde, ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen oznámit obecnímu úřadu nejpozději do 3 dnů po jeho ukončení.
 
 
Část IV
Poplatek z provozování výherních hracích přístrojů
 
Čl. 14
 
     Poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj podléhá každý povolený hrací přístroj dle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích, ve znění pozdějších předpisů.
 
Čl. 15
 
     Poplatek za výherní hrací přístroj platí jeho provozovatel.
 
 
 
 
Čl. 16
 
     Sazba poplatku za každý výherní hrací přístroj činí 5.000,- Kč na tři měsíce.
 
Čl. 17
Splatnost poplatku
 
     Poplatek je splatný vždy do 15. dne prvního měsíce v hotovosti na Obecním úřadu v Dolní Lukavici nebo na účet obce u Komerční banky Přeštice.
 
 
Část V
Poplatek ze systém shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 
Čl. 18
 
     Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je stanoven samostatnou obecně závaznou vyhláškou.
 
 
Část VI
Ustanovení společná, zrušovací a závěrečná
 
Čl. 19
 
Nebudou-li poplatky zaplaceny včas a ve správné výši, vyměří obec poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou část až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
 
Čl. 20
 
     Pokud poplatník nebo plátce nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou obecně závaznou vyhláškou obce, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
 
     Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník nebo plátce o tomto úkonu písemně uvědoměn. Vyměřit a doměřit poplatek lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
 
Čl. 21
 
     Na řízení o poplatcích se vztahuje zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak.
 
Čl. 22
 
     Výkon správy výše uvedených místních poplatků provádí Obecní úřad v Dolní Lukavici.
 
 
 
 
 
 
Čl. 23
 
    Obec může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout.
 
Čl. 24
 
     Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem l. ledna 2006. Dnem účinnosti této vyhlášky se ruší obecně závazná vyhláška č. 1/2004 ze dne 29. ledna 2004.
 
 
 
 
Vyvěšeno dne : ……………………………
 
Sejmuto dne :   ……………………………
 
 
 
 
 
………………………………..                                                   ……………………………..
              místostarosta                                                                                    starosta