Dolní Lukavice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o využívání a odstraňování komunál.odpadů

Obecně závazná vyhláška Obce Dolní Lukavice
č. 1/2005

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadůZastupitelstvo Obce Dolní Lukavice schválilo dne 30. listopadu 2005 podle ustanovení § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 10 písm a) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. l28/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl. l
Základní ustanovení

l. Tato vyhláška stanoví poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území Obce Dolní Lukavice
včetně jejích částí Lišice, Krasavce a Snopoušovy.

2. Vyhláška se vztahuje na :

a) všechny fyzické osoby, které mají na území obce trvalý pobyt
b) fyzické osoby, které mají v katastrálním území územního obcí Dolní Lukavice, Lišice, Snopoušovy a Krasavce ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba. Má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

3. Poplatek se platí obci, na jejímž územním obvodu má fyzická osoba trvalý pobyt nebo se
na jejím území nachází stavby sloužící nebo určené k individuální rekreaci.

Čl. 2 
Předmět poplatku

Předmětem poplatku je úhrada za provoz systému, sběr, přepravu, třídění a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího při činnosti fyzických osob na území obce a jejích místních částí, s výjimkou odpadů vznikajících u fyzických osob oprávněných k podnikání a právnických osob ( dále jen „provoz systému nakládání s odpady“).

Čl. 3 
Plátce a poplatník

l. Poplatník je každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad. Je to každá
fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt, či má ve vlastnictví stavbu určenou nebo
sloužící k individuální rekreaci, pokud v této stavbě není hlášena k pobytu žádná fyzická
osoba.

2. Plátcem poplatku je u obytných domů vlastník nemovitosti jako společný zástupce osob přihlášených v nemovitosti k trvalému pobytu, u bytových a nájemních domů zástupce
jednotlivých domácností.

3. U nemovitosti určené nebo sloužící k individuální rekreaci je poplatníkem a plátcem
poplatku vlastník nemovitosti. Má.li ke stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku na jednu fyzickou osobu.

Čl. 4 
Správce poplatku

Správu poplatku vykonává Obecní úřad Dolní Lukavice (dále jen „správce poplatku“) a v řízení ve věcech poplatku se postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon č. 565/1990 Sb, o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak.

Čl. 5 
Ohlašovací povinnost

l. Poplatník má ze zákona 185/2001 Sb., o odpadech,povinnost nahlásit správci poplatku
přesný počet fyzických osob trvale hlášených v domácnosti, za které poplatek odvádí. Tuto
povinnost splní vyplněním Prohlášení plátce místního poplatku za provoz systému nakládání s odpady, který obdrží od správce poplatku (OÚ), kde uvede jejich jména a data narození. Pro běžný rok je ohlašovací povinnost do 31.1. běžného roku podle stavu k 1.1. běžného roku.

2. Poplatník podle čl. l písm a) této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zánik jeho
poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu v obci a to nejpozději do l5 dnů
ode dne, kdy tato změna nastala.

3. Poplatník podle čl. l písm b) této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zánik jeho
poplatkové povinnosti v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící
k individuální rekreaci a to nejpozději do l5 dnů ode dne, kdy tato změna nastala.

Čl. 6 
Sazba poplatku

l. Výše poplatku za každý i započatý měsíc se stanoví podle počtu osob trvale hlášených
v rodinném domě nebo v bytě v bytovém nebo nájemním domě.

2. V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena
nebo užívána k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek
v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby
v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro
stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.

3. Roční sazba poplatku za jednu fyzickou osobu, která má v obci trvalý pobyt

činí 500,- Kč (za rok)


4. Roční sazba poplatku ze jednu fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k rekreaci označenou číslem evidenčním nebo číslem popisným , kde není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba

činí 500,- Kč (za nemovitost).

5. Sazba poplatku pro poplatníka podle čl. l písm a) a b) této vyhlášky je tvořena (dle § 10 
odst. 3 zákona 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů)

a) z částky 250,- Kč za kalendářní rok , která zahrnuje náklady spojené s provozem systému nakládání s odpady – jako zneškodnění nebezpečných složek komunálního odpadu, zajištění využití vytříděných složek odpadu (sklo, plasty, papír), likvidaci černých skládek apod.
b) z částky 250,- Kč za kalendářní rok, která byla stanovena podle skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu. Skutečné náklady činily :
známky roční a jednorázové - 399,909, - Kč
nájem kontejnerů, vývoz , uskladnění odpadu - 61.187,- Kč
-----------------------------
Celkem ……………………………………….. 461.096,- Kč

Počet trvale hlášených obyvatel 804. Náklady na l obyvatele - 573,51 Kč


6. Odvoz odpadu bude prováděn takto :
a) v rodinných domcích a domácnostech v bytových domech s l osobou celoročně 1x za
měsíc
b) v rodinných domcích a domácnostech v bytových domech s 2 osobami celoročně l x za
čtrnáct dnů
c) v rodinných domcích a domácnostech v obytných domech s 3 osobami v zimním období
l x týdně, v letním období l x za čtrnáct dní
d) v rodinných domcích a domácnostech v bytových domech s 4 a více osobami celoročně
l x týdně
e) u nemovitostí sloužících k rekreaci v intravilánu obce bude vývoz řešen známkami na
jednorázový vývoz 6 x za rok nebo pytli ( 10 pytlů á 55 litrů)

Čl. 7 
Úlevy od sazby poplatku

Podle § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, se pro občany přihlášené k trvalému pobytu v obci a jejích místních částech žijících v rodinném domku a domácnosti v bytovém domě s 5 a více osobami snižuje poplatek na 2.500,- Kč ročně při odvozu odpadu 1 krát týdně.

Čl. 8 
Splatnost poplatku

Poplatek za kalendářní rok je splatný bez vyměření předem do 31. ledna běžného roku dle stavu k l. lednu běžného roku hotově na Obecním úřadu v Dolní Lukavici nebo složenkou na účet obce u Komerční banky Přeštice číslo 6120-361/0100.


Čl. 9 
Prominutí poplatku
Správce poplatku může tento místní poplatek prominout nebo snížit na základě písemné žádosti poplatníka nebo jeho zástupce . V žádosti uvede okolnosti a skutečnosti odůvodňující snížení nebo prominutí poplatků a připojí doklady dokazující odůvodněnost prominutí poplatku u osoby s trvalým pobytem na území obce včetně místních částí, která se prokazatelně zdržuje mimo území obce ( vojáci základní služby, osoby s dlouhodobým pobytem v zahraničí apod.) Osvobození se nevztahuje na studující v tuzemsku. O žádosti o prominutí nebo snížení poplatku rozhoduje obecní úřad v řízení, jehož výsledkem je vydání rozhodnutí.

Čl. 10
Společná a závěrečná ustanovení

Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem a může zvýšit v termínu nezaplacené poplatky až o 50 %. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru ( § 11 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších změn a doplňků). Při řízení ve věci poplatků se postupuje dle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 11 
Kontrolní činnost

Dohled na vybrání poplatku za komunální odpad mají dle ustanovení § 119 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, kontrolní a finanční výbor obce.


Č. 12 
Sankce

Tomu, kdo nesplnil ve lhůtě stanovené touto vyhláškou nebo rozhodnutím povinnost nepeněžité povahy, může správce poplatku uložit pokutu podle ustanovení § 37 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů.

Čl. l3
Účinnost

Účinností této vyhlášky se zrušuje vyhláška č. 2/2003, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Čl. 14 
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006. 


Ing. Pavel N e t r v a l                                                      Vítězslav O p á l k o 
místostarosta obce                                                          starosta obce

Vyvěšeno dne : …………………….

Sejmuto dne : ………………………