Dolní Lukavice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Obecně závazná vyhláška č. 1/2003 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území Obce Dolní Lukavice a o stanovení způsobu sběru, třídění, využívání a odstraňování odpadů

Obecně závazná vyhláška č. 1/2003

o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území Obce Dolní Lukavice a o stanovení způsobu sběru, třídění, využívání a odstraňování odpadůZastupitelstvo Obce Dolní Lukavice schválilo dne 30. ledna 2003 vydat podle ustanovení § l7 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějích změn a doplňků (zákon 275/02 Sb.), v souladu s ustanovení § 10 písm a) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, tuto obecně závaznou vyhlášku.Čl. 1 

Úvodní ustanoveníl. Vyhláška stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

komunálních a nebezpečných odpadů vytříděných z komunálního odpadu, včetně stavebního

odpadu na územní Obce Dolní Lukavice.2. Vyhláška platí na celém území Obce Dolní Lukavice, tj. v katastrálním území Dolní

Lukavice, Lišice, Snopoušovy a Krasavce.

Čl. 2 

Závaznost vyhláškyl. Vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby, které mají trvalý pobyt na území obce a 

pro všechny fyzické osoby, které mají v katastrálních území obce ve vlastnictví stavbu

určenou nebo sloužící k individuální rekreaci.2. Na původce odpadu – právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání, které produkují

odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu, se kterými

obec uzavřela smlouvu dle § 17 odst. 5 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, se přiměřeně

vztahují ustanovení této vyhlášky.

Čl. 3 

Základní pojmyl. Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob,

s výjimkou odpadů vznikajících u právnických nebo fyzických osob oprávněných

k podnikání. Komunální odpad je také odpad vznikající při čištění veřejných komunikací a 

prostranství, při údržbě veřejné zeleně včetně hřbitovů.2. Nebezpečný odpad je odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů, který je uveden

v prováděcím právním předpise a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více

nebezpečných vlastností uvedených v příloze 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.

Například se jedná o odpad : upotřebené oleje, elektrické akumulátory, galvanické články a 

baterie, výbojky a zářivky, chladničky používané v domácnostech, zbytky barev a 

rozpouštědel, kyseliny, louhy, zbytky spotřební chemie, pesticidy, herbicidy, léky apod.3. Zbytkový odpad je složka komunálního odpadu, která vznikla po vytřídění např. plastu,

papíru, skla, kovového odpadu, dřeva, biologického odpadu, objemového odpadu,

nebezpečných složek komunálního odpadu.4. Objemný odpad je takový komunální odpad, který se svými rozměry nebo charakterem

nedá zařadit mezi odpad zbytkový – např. pneumatiky, nábytek, koberce, sporáky, pračky

apod.5. Biologický odpad je takový komunální odpad, který lze biologicky rozložit jako např.

listí, větve, tráva apod.6. Stavební odpad je odpad vzniklý při stavební činnosti fyzických osob, které mají trvalý

pobyt v katastrálním území obce nebo vlastní stavbu určenou nebo sloužící k individuální

rekreaci v katastrálním území obce.7. Původcem odpadu je právnická osoba při jejíž činnosti vznikají odpady, nebo fyzická

osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady. Pro

komunální odpady vznikající na území obce, které mají původ v činnosti fyzických osob se

za původce považuje obec.8. Obec se stává původcem komunálního odpadu v okamžiku, kdy fyzická osoba odpad

uloží na místě určeném touto obecně závaznou vyhláškou. Obec se současně tímto

okamžikem stává vlastníkem tohoto odpadu.9. Oprávněnou osobou je každá právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná

k podnikání, která je oprávněna k nakládání s odpady podle zákona č. 185/2001 Sb., o 

odpadech.10.Sběrná nádoba je uzavíratelná nádoba vyhovující hygienicky, esteticky a technicky

zavedenému systému nakládání s komunálním odpadem (popelnice, kontejner, odpadkový

koš).

Čl. 4 

Systém třídění a sběru komunálního odpaduSložka odpadu Způsob ukládání odpadů Místo uložení odpaduPapír, sklo, plasty Barevně odlišené a nápisem Nádoby jsou umístěny v jednotli-

označení sběrné nádoby vých obcích na určených místechZbytkový Sběrné nádoby umístěné Nádoby jsou umístěny u objektů

komunální u jednotlivých nemovitostí určených k trvalému bydlení tak,

odpad určených k trvalému bydlení aby nezpůsobovaly dopravní

a nemovitostí sloužících překážky, hygienické a estetické

k rekreaci v intravilánu obcí závady a byly přístupné pro provoz

o objemu 110 litrů.Pro objekty určené k rekreaci U objektů určených k individuální

na místech určených obcí rekreaci v k.ú. Lišice a Krasavce

určených obcí do pytlů označených logem Západo-

českých komunálních služebKovový Sběrna druhotných surovin, Výkupna druhotných surovin,

odpad ambulantní svozy (železná ambulantní svoz dle pokynů

neděle) obce.Biologický Velkoobjemové kontejnery Kontejner je umístěn v Dolní

odpad Lukavici na vyhrazeném místě, na jaře a na podzim zajistí obec

další kontejnery do jednotlivých

částí obce dle potřeby. Termíny

a umístění kontejnerů bude občanům oznámeno.Odpad Velkoobjemový kontejner Kontejner umístěný na vyhrazeném

ze hřbitova místě u hřbitovaNebezpečné Ambulantní svoz Ambulantní svoz nejméně dvakrát

odpady ročně.Stavební Do pronajatých kontejnerů Do přistavených kontejnerů u místa

Odpad oprávněné firmy jejich vzniku – individuálně na řízenou skládku

Čl. 5 

Režim nakládání se stavebním odpademStavební odpad vzniklý při stavební činnosti fyzických osob, které mají trvalý pobyt na

katastrálním území obce nebo vlastní stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci v 

katastrálním území obce bude odkládán do velkoobjemových kontejnerů oprávněné osoby,

které budou odvezeny k využití nebo odstraňování na náklady toho, komu stavební odpad

vznikl. Tímto se nevylučuje možnost zajistit si odvoz tohoto odpadu a uložení na řízené

skládky vlastními prostředky, popř. jiným způsobem.

Čl. 6 

Povinnosti fyzických osobl. Fyzické osoby jsou povinny odkládat odpad na místech k tomu určených a komunální

odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití nebo odstraňování podle

systému stanoveného obcí. K tomuto účelu jsou fyzické osoby, které mají trvalý pobyt

v územním obvodu obce a osoby vlastníci v obci nemovitosti sloužící k rekreaci, povinny

pořídit si pro ukládání zbytkového odpadu sběrné nádoby o objemu 110 litrů (popelnice).2. Vlastníci sběrných nádob jsou povinni zajistit jejich údržbu, umístit je tak, aby

neomezovaly ani neohrožovaly bezpečnost chodců a silničního provozu, nenarušovaly

čistotu a pořádek v obci, neohrožovaly svým obsahem přírodu a životní prostředí a byly

přístupné při svozu odpadů.3. Zakazuje se :- odkládat odpady mimo sběrné nádoby

- ukládat do sběrných nádob žhavý popel, zeminu, uhynulá zvířata, nebezpečné odpady

tekuté odpady, stavební suť

- zapalovat obsah sběrných nádob

- poškozovat sběrné nádoby a používat je k vylepování plakátů či značení spreji

- ukládat komunální odpad do sběrné nádoby, kterou fyzická osoba není oprávněna užívat

Čl. 7 

Poplatek za komunální odpadl. Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů je stanoven v souladu se zákonem o místních poplatcích

č. 565/1990 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků.2. Okruh poplatků a podrobnosti vybírání poplatku (sazba, platnost apod,) jsou upraveny

obecné závazné vyhlášce Obce Dolní Lukavice o místním poplatku za třídění, využívání

a odstraňování komunálních odpadů.

Čl. 8 

Kontrolní činnostKontrolní činnost při nakládání s komunálním odpadem na území Obce Dolní Lukavice provádí obec.

Čl. 9 

Sankcel. Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou fyzickou osobou

uvedenou v čl. 2 odst. 1 je postihováno dle platných právních předpisů – Zákon č. 200/1990

Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, jako přestupek proti pořádku ve 

věcech územní samosprávy (§ 46 odst. 2), za nejž lze uložit pokutu do 30.000,- Kč2. Jde-li o původce odpadu uvedeného v čl. 2 odst. 2 této vyhlášky, lze porušení této vyhlášky

postihnout jako jiný správní delikt podle § 58 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Za tento

správní delikt může obec uložit pokutu až do výše 200.000,- Kč.Čl. 10 

Zrušovací ustanoveníDnem účinnosti této vyhlášky se ruší obecně závazná vyhláška Obce Dolní Lukavice

č. 1/2002, o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území Obce Dolní Lukavice a o stanovení způsobu sběru, třídění, využívání a odstraňování odpadů.Čl. 11 

ÚčinnostTato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení dle § 12 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, z časových důvodů, aby bylo možno zajistit odvoz odpadů dle nových pravidel

od l. února 2003. ing. Pavel N e t r v a l Vítězslav O p á l k o 

místostarosta obce starosta obce