Dolní Lukavice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Aktuality staré - Povodeň 1. - 3. červen 2013

Povodeň 1. - 3. červen 2013

rozvodněná Úhlava a vytrvalý déšť na Dolnolukavicku

Dolní Lukavice

 


Rozbory vzorků ze zaplavených studní

se budou provádět za součinnosti obce pouze u studní, které jsou pro zaplavený dům jediným zdrojem pitné vody a pouze u trvale obydlených objektů.

Bude zajištěno obcí po stabilizaci povodňové situace v území.
Požadavky, které odpovídají těmto kritériím, nahlaste prosím na obecní úřad v Dolní Lukavici s uvedením telefonního, event. e-mailového spojení.

Podrobné pokyny zde:
http://www.khsplzen.cz/images/stories/KHS/MZCR/Informace_MZ-bezplatne_odbery_vysetreni_studni.doc

Postup pro sanaci studní:
http://www.praha9.cz/postup-pri-sanaci-zatopene-studny.html

Obec Dolní Lukavice, starosta@dolni-lukavice.cz; 371120719


POVODNĚ 2013 - Regionální informační zpráva Hlásné a předpovědní povodňové služny ČHM (2.6.2013, 22:00 hod)
zdroj webové stránky Plzeňského kraje: http://www.plzensky-kraj.cz/cs/clanek/povodne-2013-regionalni-informacni-zprava-hlasne-a-predpovedni-povodnove-sluzny-chm-262013-1


V důsledku zaplavení jsou na území obce uzavřeny silnice III. třídy:
-u mostu do Snopoušov
-z Dolní Lukavice do Krasavec
Pro osobní auta jsou zcela neprůjezdné.


Video z povodně Dolní Lukavice:
https://www.youtube.com/watch?v=jyiXDfKRqHc


ČEZ - pomáháme při povodních

ČEZ - pomáháme při povodních


Povodeň 1. - 3. červen 2013

Dne 1.6. kolem 18 hodin byla zaplavena silnice III. tř. do Snopoušov, starosta požádal správce komunikace o její uzavření a vyznačení objížďky. Hladina řeky stoupala a vylévala se na louky. Nedocházelo k ohrožování obydlí. Povodňová komise obce monitorovala celou noc situaci kolem řeky.

Kontakt - povodeňDne 2.6. 2013 na žádost starosty obce Dolní Lukavice přijela ve 13 hodin do obce výjezdová jednotka Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje. Velitel jednotky vyhodnotil spolu se starostou situaci na řece Úhlavě a sousedním Sládkovic rybníku. Obyvatelé domů pod rybníkem byli upozorněni na nebezpečí zaplavení domů a poučeni o přípravách na evakuaci. Byla povolána výjezdová jednotka SDH D. Lukavice a instruována k provedení preventivního opatření:

  • Plnění pytlů pískem, umístění u vchodů do domů pod rybníkem a u vjezdů u domů za mlýnským náhonem
  • Odčerpávání laguny u zahrady čp.67

Následně byl povolán nákladní automobil Petra Opálka, dovezen písek z provozovny p. Pánka v Přešticích a později od Vlast. Budka z Krasavec, ze skladu OÚ vydány plničky písku a speciální pytle. Ve 14 hodin bylo započato s pracemi.

Současně byl povolán zemní stroj JCB Jiřího Peťaka, se kterým odstranil nefunkční propustek u vjezdu na pole za D. Lukavicí směrem k Horní Lukavici, odkud docházelo k zaplavování komunikace III. třídy. Následně byl vyčištěn ucpaný příkop u sídla Lukrena a.s. ve směru na Krasavce, odkud voda zaplavila komunikaci v Dolní Lukavici „Za řekou“. Starosta obce požádal o uzavření komunikace. Dále bylo postupně zaplavováno několik místních komunikací.Český hydrometeorologický ústav - Vodní tok Úhlava (měření TAJANOV)

Jednotka SDH kromě pytlování písku odčerpávala vodu z několika zaplavených sklepů, čistila ucpané kanalizační vpusti a uvolňovala vodoteče. Současně byl členy povodňové komise obce prováděn monitoring výše hladiny zaplavených oblastí a prováděna instruktáž obyvatel.

Starosta obce byl v terénu střídavě ve všech sídlech obce a byl v telefonickém kontaktu s povodňovým štábem ORP Přeštice, odkud přijal informaci o vyhlášení 2.povodňového stupně pro ORP a později 3. stupně pro Plzeňský kraj. Současně předával informace místostarostovi, který měl službu na OÚ a povodňové komisi obce, která byla v terénu. Obyvatele obce o situaci informoval místním rozhlasem a na webových stránkách obce. Na OÚ byla zřízena nepřetržitá denní i noční služba do odvolání.

Hladina vody pořád stoupala. V 19 hodin začala vznikat kritická situace, když došlo k nátoku vody ze zaplavených luk přes hráz do Sládkovic rybníka v parku v D. Lukavici. Rybník se začal rychle plnit a během hodiny přetekl. Voda z rybníka začala zaplavovat přilehlé domy, místní komunikaci  a silnici III. tř. z D. Lukavice na Krasavce. Občané byli vyzváni k evakuaci. Celkem opustilo obydlí postupně 11 rodin. V opuštěných domech bylo zajištěno vypnutí hlavního jističe elektřiny. Dalších 5 rodin v D.Lukavici odmítlo opustit domy, které byly obklíčeny vodou. Ve mlýně v Lišicích zůstali 2 muži, rodina s dětmi předtím dům opustila. Nikdo nepožadoval poskytnutí náhradního ubytování ani vystěhování věcí.

Ve 20,30 hodin bylo ukončeno odčerpávání laguny a ve 21,15 byly ukončeny preventivní záchranné práce na zapískování vchodů.

V 21,30 provedl starosta obce na jednání povodňové komise obce s velitelem a starostou SDH vyhodnocení záchranných prací a bylo určeno rozdělení hlídek na noc.

Děkujeme především všem  hasičům, především dobrovolným z D.Lukavice za pomoc, jakož i zastupitelům obce, kteří se zúčastnili záchranných a organizačních prací.

 

kompletní fotogalerie Dolnolukavicko zde

Dolní Lukavice - povodeň 2.6.2013 Dolní Lukavice - povodeň 2.6.2013Dolní Lukavice - povodeň 2.6.2013
Dolní Lukavice - povodeň 2.6.2013Dolní Lukavice - povodeň 2.6.2013Dolní Lukavice - povodeň 2.6.2013


VELKÁ VODA V DOLNÍ LUKAVICI - Historické postřehy Evy Klepsové

Velká voda Dolní Lukavici a okolí sužovala od nepaměťi.  O záplavách se zmiňuje i Václav Jan Mašek ve svých Pamětech: „1824 silné deště při sv. Janu Křtiteli a skrze byly takové povodně, že staří lidé povídali od 40ti let, že taková voda nebyla. V roce 1827 byla zase  šílená povodeň a šla v Lukavici přes lávku u sv. Jána  Nepomuckého, netrvala však déle než tři dny…“  O rok později písmák opět zaznamenává povodně v Dolní Lukavici a vylití všech rybníků i řeky. Píše:  „21ho prosince na sv. Tomáše před vánočními svátky, tak velkou vodu nepamatovali, by přes lávky tekla a našich šenkýřovic Honzík by se byl utopil, neboť spadl a voda jej až na velký most nesla, až mu klobouk odplaval..“ Další velká voda přišla v roce 1845 a  1890. Citace z Pamětní knihy školy dolnolukavické: „Neštěstí zřídka kdy samo přichází. Sotva je šlechetný a  milovaný muž pan Julius Koráb nám učitelům  dne 2. září 1890 před druhou hodinou odplul. Vyrván byl, tu v právě tu hodinu, počaly opět divé síly přírodní své zkázonosné dílo. Nastala potopa, která co do velikosti rovnala prý se velké povodni únorové 1845, ale co do spouště způsobeným dravým živlem, je daleko předčila.  Hrůzy její lze srovnati toliko se strašnou průtrží mračen v roce 1872..“ Velkou škodu i často nadělal Divoký potok, dle dobo-vých záznamů největší škodu způsobil dne 16. 5. 1880. 
Ve 20. století bylo Lukavicko nejvíce zaplaveno v roce 1936 a 1937. Historické záznamy udávají: „5., 6., 7. června 1936 tolik prší, že přišla velká voda. Obilí polehalo a posečená tráva na lukách jen proudem odnášena pryč. Kdo si nepospíšil a trávu na výše položená místa neodvezl, tomu ji dravý proud odnesl. Voda sahala až ke školní stodole. Vody stále přibývalo a hrozilo nebezpečí i lidem. Proto z nařízení okresního úřadu nařídil obecní úřad zdejšímu sboru dobrovolných hasičů „hasičskou pohotovost“ a lidé bydlící u řeky museli se vystěhovat. Prší ještě v dalších dnech, velká voda trvá až do 14. června.“  Poté se počasí „uklidnilo“ a na lukách opět sedláci začali sušit seno, pokud jim ho voda nevzala. Další záznamy máme o oblevě. 6. února 1937 roztál všechen sníh a začalo přibývat vody. Obecní úřad dostal telegram od okresního úřadu se zprávou, že přijde „velká voda“ a hasiči měli opět nařízenou pohotovost. Velká voda do Lukavice dorazila 7. února a 9. února opadla.  To samé se opakovalo 21. a 22. února. 23. února pršelo celou noc a řídící učitel Beran poslal děti z Krasavec a Snopoušov domů, protože měl strach z „velké vody“.  O den později začalo silně mrz-nout a na konci února se oteplilo.
Největší povodeň, tzv. „stoletá voda“  Lukavicko zasáhla v roce 2002.
Obyvatelé žijící u řeky museli opustit své domovy. Hasiči likvidovali škody po povodni celkem 2x.

Eva Klepsová 

Datum vložení: 3. 6. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 3. 6. 2013 0:00