Obsah

Stránka

  • 1

Oznámení o přijetí žáků do 1. ročníku ZŠ

Přehled registračních čísel přijatých žáků do 1. ročníku pro šk. rok 2013/2014.

9. 2. 2013 Zobrazit více

Oznámení o rozhodnutí o přijetí do MŠ

Seznam registračních čísel dětí přijatých do MŠ od 1.1. 2013.

20. 11. 2012 Zobrazit více

Organizační zabezpečení školního roku 2010 / 2011

Charakteristika školy, funkce ve škole, třídnictví

1. 9. 2010 Zobrazit více

Inspekční zpráva Česká školní inspekce r. 2008

Hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání v naší ZŠ a MŠ

31. 12. 2008 Zobrazit více

Inspekční zpráva Česká školní inspekce r. 2005

v personální a materiálně-technické podmínky vzdělávacího procesu základní školy vzhledem ke schváleným učebním dokumentům ve školním roce 2004/2005

Česká školní inspekce - Plzeňský inspektorát

Inspekční  zpráva

Základní škola a mateřská škola Dolní Lukavice, okres Plzeň-jih
Dolní Lukavice 56, 334 44  Dolní Lukavice

Identifikátor školy: 650 049 047

Termín konání inspekce: 24. -26. a 28. ledna 2005

Čj.: d4-1017/05-5121

Signatura:   kd4by120

 

Charakteristika  školy

Základní škola a mateřská škola Dolní Lukavice, okr. Plzeň-jih, byla založena jako příspěvková organizace obce Dolní Lukavice na dobu neurčitou usnesením Zastupitelstva obce s účinností od 1. ledna 2003. Vznikla sloučením základní a mateřské školy.

Organizace sdružuje mateřskou školu, základní školu, školní družinu a školní jídelnu. Kapacita základní školy činí 60 žáků, v době konání inspekce ji navštěvovalo 44 žáků. Vzdělávají se ve třech třídách. V první třídě je sloučen 1. a 3. ročník s celkem 12 žáky, ve druhém třídě se samostatně učí 17 žáků 4. ročníku a ve třetí třídě probíhá vyučovací proces pro 15 žáků 2. a 5. ročníku školy.

Výuka v základní škole se realizuje podle schváleného vzdělávacího programu Základní škola.

Spádovou oblast tvoří obce: Dolní Lukavice, Horní Lukavice, Lišice, Snopoušovy, Krasavce a Vodokrty.

 

Předmět  Inspekce

v personální a materiálně-technické podmínky vzdělávacího procesu základní školy vzhledem ke schváleným učebním dokumentům ve školním roce 2004/2005

v průběh a výsledky vzdělávání v 1. až 5. ročníku základní školy vzhledem ke schváleným učebním dokumentům ve školním roce 2004/2005

 

PERSONÁLNÍ  podmínky  vzdělávání

Výuku v základní škole zajišťují tři třídní učitelky (včetně ředitelky školy) s předepsanou odbornou kvalifikací. Jedna vyučující s úvazkem 15 vyučovacích hodin je nekvalifikovaná, předepsané vzdělání si doplňuje studiem na pedagogické fakultě. Nedostatek odbornosti se ve výuce neprojevil. Skladba úvazků vzhledem k využití odborného potenciálu vyučujících je optimální. Pravidla fungování vyučovacího procesu a režimu školy jsou rámcově stanovena dílčími dokumenty, které jsou písemně zpracované. Organizační uspořádání základní školy umožňuje operativní řízení. Písemné materiály popisující pravidla fungování a organizační strukturu celého integrovaného zařízení jsou funkční.

Jediným poradním orgánem ředitelky školy je pedagogická rada. Ze zápisů vyplývá, že její jednání se řídí stanoveným programem. Metodické orgány nejsou vzhledem k velikosti školy ustanoveny. Většinu vzdělávacích a výchovných problémů řeší vyučující průběžně ve vzájemné spolupráci.

Vnitřní informační systém odpovídá typu a podmínkám školy. Je jednoduchý a účinný, potřebné informace jsou předávány operativně a včas. Je využíváno především osobního kontaktu.

Vedení zaměstnanců ředitelkou školy je založeno na demokratických principech, v každodenní řídící práci okamžitě reaguje na aktuální situaci. Povinnosti pedagogických i nepedagogických pracovníků jsou zapracovány do pracovních náplní.

Plán hospitační a kontrolní činnosti, na jehož základě ředitelka školy provádí vnitřní kontrolu je zpracován. Plní se průběžně. Kontrola kvality vzdělávací činnosti v základní škole je prováděna hospitacemi, kontrolou pedagogické dokumentace a soustavným přímým osobním kontaktem s pracovníky. Náplň hospitační činnosti vykazuje spíše všeobecné zaměření hospitací bez stanovení konkrétního cíle. S menší efektivitou slouží dalšímu kvalitativnímu rozvoji výuky. Vliv kontrolní a hospitační činnosti na kvalitu vzdělávacího procesu je ale patrný.

Ve škole pracuje perspektivní tvůrčí kolektiv učitelek, který tvoří kolegiální pracovní tým. Péče o začínající učitelku i její nekvalifikovanou kolegyni je zajištěna odborným vedením a dohledem dvou zkušených vyučujících.

Z přehledu o účasti na akreditovaných vzdělávacích akcích vyplývá nadprůměrná účast a uvážlivá volba vzdělávacích akcí. Výrazným pozitivem je, že vyučující si nově načerpané poznatky vzájemně předávají a umí je okamžitě aplikovat do výuky. Vynikající úroveň dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků se podařilo dosáhnout i díky výrazné finanční spoluúčasti zřizovatele.

Škola v současné době nevyužívá evaluační nástroje pro sledování kvality práce pedagogů. Malý počet pracovníků a každodenní osobní kontakt umožňují ředitelce školy získávat okamžitou zpětnou vazbu o kvalitě plnění zadávaných úkolů.

Velmi dobrá úroveň personálních podmínek vzdělávání významně ovlivňuje kvalitu vzdělávacího procesu a podporuje rozvoj osobnosti žáků.

 
Materiálně-technické  podmínky  vzdělávání

Prostorná, patrová budova školy má celkem 5 tříd, z toho 3 kmenové a odbornou pracovnu výtvarné výchovy. V přízemí se nachází jedno oddělení školní družiny a tělocvična. Všechny prostory jsou účelně využity i podnětně a esteticky vyzdobeny. Kmenové třídy jsou prostorné a světlé, zařízené starším, opotřebovaným nábytkem. Výjimku tvoří první třída s moderním výškově nastavitelným žákovským nábytkem. Ve třídách jsou utvořeny žákovské koutky s učebními texty, doplňkovou četbou, encyklopediemi a žákovskými portfolii. Ve všech třídách je vhodně pamatováno na relaxační koutky sloužící i pro společná pracovní setkání. U školy se nachází malé školní hřiště.

Žáci mají k dispozici ucelené sady schválených učebnic a učebních textů. Podnětné učební prostředí podtrhují nástěnné přehledy a názorné pomůcky (často z vlastní dílny vyučujících) umístěné přímo ve třídách. V kmenových učebnách je k dispozici radiomagnetofon s CD přehrávačem, zpětný projektor a počítače. Z projektu INDOŠ získala škola 3 žákovské počítače a 1 učitelský s přístupem na Internet, 1 PC získala škola z jiných zdrojů. V rámci výuky byly didaktická i počítačová technika efektivně využity.

Učitelská i žákovská knihovna jsou bohaté na nové, moderní tituly, což dokládá i přírůstkový seznam. Knižní fond se pravidelně obměňuje podle finančních možností školy.

Využívání materiálních zdrojů v rámci kontrolní činnosti ředitelky není cíleně sledovanou oblastí, ale vzhledem k velikosti školy má v této oblasti stálý přehled.

Po dohodě s ředitelkou školy může materiálně-technické zázemí školy využívat i širší veřejnost (jedná se zejména o využití tělocvičny).

Velmi dobrá úroveň materiálně-technických podmínek vzdělávání významně ovlivňuje kvalitu vzdělávacího procesu a přispívá k rozvoj osobnosti žáků.

 

průběh  a  výsledky  vzdělávání

Vzdělávací programy

Vzdělávání žáků probíhá podle platných učebních dokumentů vzdělávacího programu Základní škola čj. 16 847/96-2 včetně Úprav a doplňků.čj. 25 018/98-22.

Škola vyučuje podle platných učebních osnov. Rozvrh hodin je v souladu s učebním plánem. Povinná dokumentace je vedena a průkazně zachycuje průběh vzdělávání.

Kontrola naplňování učebních plánů a učebních osnov je ředitelkou školy systematicky prováděna. Učební plán a učební osnovy jsou plněny.

Skladba rozvrhu hodin respektuje obecné didaktické i psychohygienické zásady, délky přestávek jsou v souladu s platným právním předpisem. Školní řád rámcově postihuje chod školy, vymezuje práva a povinnosti zaměstnanců i žáků.

Komunikace školy s rodiči je neformální, založená na přímém a otevřeném jednání. Zákonní zástupci žáků se na pedagogy obracejí nejen při třídních schůzkách, ale podle potřeby i individuálně po domluvě. Velmi dobře se ujala předem stanovená konzultační odpoledne pro rodiče a žáky. Rozsah a forma poskytování informací odpovídají velikosti školy a zajišťují předávání informací v potřebném rozsahu.

Výchovný poradce není ustanoven, tuto oblast garantuje ředitelka školy. Spolupracuje s rodiči a odbornými institucemi. Minimální preventivní program školy je zpracován. Touto problematikou ředitelka školy pověřila zkušenou vyučující. Z předložené kontrolní činnosti ředitelky školy vyplynulo, že prevence sociálně patologických jevů je v každodenním chodu školy průběžně naplňována.

 

Průběh a výsledky vzdělávání na 1. stupni základní školy

V rámci inspekční činnosti byly hospitovány hodiny českého jazyka, matematiky, prvouky, přírodovědy, vlastivědy výtvarné a tělesné výchovy. Hospitace proběhly u všech vyučujících.

Dlouhodobé plánování výuky, časová dotace předmětů a členění učiva vycházelo ze schváleného vzdělávacího programu Základní škola. Bezprostřední příprava vyučujících na vyučovací proces se vyznačovala svědomitostí,  jasně stanovenými vzdělávacími cíli.

Odborná kvalifikace vyučujících pro výuku na 1. stupni základní školy a jejich další vzdělávání se pozitivně se projevilo v kvalitě hospitovaných hodin.

Vyučování probíhalo v prostorných edukačně podnětných učebnách, vybavených zachovalým školním nábytkem. V 1. třídě mají žáci k dispozici moderní výškově nastavitelný žákovský nábytek. Výzdobu tvoří převážně žákovské práce, školní pomůcky a přehledy učiva. Využití materiálního zázemí ve výuce bylo účelné. Kromě učebnic, pracovních sešitů, nakopírovaných textů a názorných pomůcek učitelky využívaly i didaktickou a počítačovou techniku.

Proces učení byl založen hlavně na efektivní práci v odděleních. s promyšlenou organizací, jasnými a přesnými pokyny. Výrazným pozitivem bylo účinné využívání didaktických her zaměřené na opakování a procvičování učiva s důslednou diferenciací. Tematicky propojené učební aktivity byly okamžitě zkontrolovány, vyhodnocovány a oceňovány. Zvolené činnosti se odehrávaly v lavicích, na koberci, u tabule. Přiměřené učební tempo bylo prokládáno účinnou relaxací. Žáci byli vedeni k samostatnému vyhledávání informací a využívání i jiných informačních zdrojů. Převažovala činnostně pojatá výuka.

Vzestupnou úrovní se vyznačovala motivace. Zpočátku byla méně zřetelná. Převažovala nenásilná průběžná motivace. V některých hodinách však byla velmi nápaditá vrcholící citovým prožitkem. Pestré a zajímavé výukové činnosti žáky evidentně bavily, pracovali s chutí a elánem, nezřídka zažívali i pocit úspěšnosti z dobře vykonané práce. Vizitkou žáka jsou i žákovská portfolia.

Bezproblémová interakce a komunikace byla založena na vzájemné úctě, toleranci a spolupráci. Starší žáci běžně a ochotně pomáhali mladším spolužákům. Prostor pro vyjádření vlastních názorů byl vždy vytvořen. Vyučující respektovali individuální dispozice žáků.

Převažovalo motivačně zaměřené hodnocení žáků prostřednictvím různých forem. V závěru hospitovaných hodin někdy chyběl potřebný čas na adresné vyhodnocení.

Proces vzdělávání probíhá v příznivém edukačním klimatu, vyučující projevují potřebný entuziasmus, aktivně aplikují poznatky z dalšího vzdělávání.

Průběh a výsledky vzdělávání ve sledovaných předmětech na I. stupni základní školy jsou ČŠI hodnoceny jako velmi dobré.

 

Výsledky vzdělávání zjišťované školou

Základní škola pravidelně hodnotí své výsledky vzdělávání ve výroční zprávě o činnosti školy za uplynulý školní rok formou informace o prospěchu žáků. Pro hodnocení kvality a výsledků

vzdělávání využívá vlastní evaluační nástroje (kontrolní písemné práce z českého jazyka a matematiky). V letošním školním roce využila i testy Kalibro (výsledky zatím neznámé). Všechna zjištění ředitelka vyhodnocuje, srovnává a analyzuje.

Aktivně sleduje výsledky a školní úspěšnost svých žáků i po přechodu do úplné školy.

Celkové hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání

Celková úroveň průběhu a výsledků vzdělávání ve všech sledovaných předmětech je hodnocena jako velmi dobrá.


další  Zjištění

Spolupráce školy se zřizovatelem je vynikající. V rámci finančních možností obce je zlepšováno materiální vybavení školy i další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Výrazným přínosem pro výchovu a vzdělávání žáků je pořádání projektových dnů zvláště z oblasti ekologické výchovy. Dosvědčuje to i poutavá fotodokumentace.

Při škole pracují v době mimo vyučování 4 zájmové útvary: paličkování, angličtina, sportovní kroužek a hudební kroužek (Lukaváček).

Prezentace školy na veřejnosti je přínosem pro kulturní život obce. Zajímavý je školní časopis Hlasatel. První úspěchy sklízí pěvecký soubor Lukaváček. Škola pořádá besídky pro veřejnost, účinkuje při setkáních důchodců a rodáků i při vítání občánků.

 

 

Výčet  dokladů,  o  které  se  inspekční  zjištění  opírá

1.      Rozhodnutí MŠMT o změně zařazení Základní školy a mateřské školy Dolní Lukavice okres Plzeň-jih do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení č. j. 31 435/03-21 ze dne 21. ledna 2004

2.      Zřizovací listina Základní školy a mateřské školy Dolní Lukavice, okres Plzeň-jih vydaná pod č. j. 641/02 s platností od 1. ledna 2003

3.      Doklady o odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků školy

4.      Třídní knihy pro školní rok 2004/2005

5.      Třídní výkazy pro školní rok 2004/2005

6.      Katalogové listy všech žáků školy v době inspekce

7.      Rozvrh hodin pro školní rok 2004/2005

8.      Organizační řád Základní školy a mateřské školy Dolní Lukavice, okres Plzeň-jih platný od 1. ledna 2003

9.      Školní řád Základní školy a mateřské školy Dolní Lukavice, okres Plzeň-jih platný od 1. ledna 2003

10.  Zápisy z pedagogických rad za školní roky 2003/2004 a 20004/2005

11.  Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004

12.  Minimální preventivní program Základní školy a mateřské školy Dolní Lukavice okres Plzeň-jih ze dne 1. ledna 2003

13.  Učební plán a učební osnovy vzdělávacího programu Základní škola čj. 16 847/96-2

14.  Časově-tematické plány učiva sledovaných předmětů

15.  Plán práce ředitelky školy na školní rok 2004/2005

16.  Zápisy z hospitací ředitelky školy ve školním roce 2003/2004 a 2004/2005

 

závěr

Základem velmi dobrých personálních podmínek školy je odborná kvalifikace vyučujících a jejich profesní růst v rámci dalšího vzdělávání. Pedagogický kolektiv je erudovaný, perspektivní a tvůrčí.

Účinné využívání materiálního zázemí školy se kladně promítlo do kvality výuky. Používání názorných pomůcek, didaktické i počítačové techniky činilo vyučování pro žáky zajímavé, pestré a efektivní.

Upřednostňování činnostního pojetí výuky bylo základem aktivního procesu učení. Početně malé třídy umožňují učitelům dobře znát všechny své žáky i jejich zázemí, což se příznivě odrazilo v téměř rodinné atmosféře školy. Přístup k žákům cíleně podporoval jejich osobnostní a sociální rozvoj. Vyučující je vedli ke vzájemnému respektu a toleranci. Pozitivem je okamžitá aplikace nových poznatků do výuky.

Výrazná pozornost je věnována i aktivitám mimo vyučování jako prevenci před nežádoucími vlivy. Příkladná je spolupráce se zřizovatelem.

 

Hodnotící stupnice:

vynikající    velmi dobrý   dobrý (průměrný)   vyhovující   nevyhovující

Složení inspekčního týmu a datum vyhotovení inspekční zprávy

  

Inspekční tým               Titul, jméno a příjmení                   Podpis

Vedoucí týmu                  Mgr. Jaroslav Štilip                           Štilip v. r.

Člen týmu                       Mgr. Lenka Rusnoková                      Rusnoková v. r. .

 

V Plzni dne 25. února 2005

Razítko

 

 

Dle § 174 odst. 13 zákona č. 561/2004, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školského zákona), může ředitel školy podat připomínky k obsahu inspekční zprávy České školní inspekci do 14 dnů po jejím převzetí na adresu pracoviště vedoucího inspekčního týmu, tj. Česká školní inspekce, Plzeňský inspektorát Částkova 78, 326 00 Plzeň. Inspekční zprávu společně s připomínkami a stanoviskem ČŠI k jejich obsahu zasílá ČŠI zřizovateli a školské radě, inspekční zpráva včetně připomínek je veřejná.

Datum a podpis ředitelky školy stvrzující převzetí inspekční zprávy

Datum převzetí inspekční zprávy: 2. března 2005

Razítko

Ředitelka školy nebo jiná osoba oprávněná jednat za školu4. 3. 2005 Zobrazit méně

Stránka

  • 1