Obsah

Stránka

  • 1

Celostátní kolo Vesnice roku 2010

V letošním roce se naše obec podruhé přihlásila do soutěže Vesnice roku.

18. 8. 2010 Zobrazit více

Zajistili jsme v roce 2009:

Opravy majetku obce
Rozšířili jsme majetek obce
Narovnání majetkoprávních vztahů
Nadstandardní aktivity
V oblasti životní prostředí


 

Zajistili jsme v roce 2009:
 
Opravy majetku obce
- střecha budovy a část krovu obecního úřadu  (dotace 150.000,-Kč)
- oprava a nátěr fasády na budově OÚ
- záchrana a obnova souboru 9 prvků drobné lidové architektury včetně parkových úprav kolem  nich (dotace 846.000,-Kč)
- oprava střechy nad hospodou KD ve Snopoušovech (nová krytina)
- úprava prostor bývalé hasičské zbrojnice v KD v Krasavcích k pronájmu
- oprava interiéru knihovny v DL, pořízení nových regálů a podlahové krytiny       
- oprava místní komunikace Snopoušovy – Krasavce, Lišice – H. Lukavice
- opravy a doplnění veřejného osvětlení (v Krasavcích nový sloup)
- obnova nápisu a fasády na vstupní bráně hřbitova
- tlakové čištění dešťové kanalizace s odsáváním sedimentů
 
 
Rozšířili jsme majetek obce
-zakoupení nové hasičské stříkačky a elektrocentrály
-získání nové profesionální hasičské výstroje pro SDH DL, Lišice, Snopoušovy (zdarma od  ministerstva   vnitra v hodnotě 200.000,-Kč)
-zakoupení staršího užitkového automobilu
-zakoupení výpočetní techniky pro rozšíření služeb na OÚ – Czech point z dotace 79.837,-
-zakoupení 14 ks laviček, umístěné do všech obcí
-zřízení archivu na OÚ
 
Narovnání majetkoprávních vztahů
-důsledně jsme pokračovali i v kontrole využívání pozemků obce
-pokračoval i prodej pozemků v chatové oblasti
-uzavřeli jsme smlouvy na věcná břemena na pozemcích obce
-takto obec získala 129.000,-Kč
 
Nadstandardní aktivity
-přihlásily jsme obec do soutěže Vesnice roku Plzeňského kraje 2009; získali jsme „Cenu rady Plzeňského kraje“ (3. místo) a 30.000-,Kč
-přihlásili jsme projekt obce „Záchrana a obnova prvků drobné venkovské architektury obcí  Dolnolukavicka“ do soutěže Česká pošta  lidem a obec zísakla částku 95.200,-  
-uzavřením několika reklamních smluv (Hlasatel, Haydn. hudeb. slavnosti) získala obec cca  13.000,-
-obec poskytla dar na opravu střechy kostela 37.500,- Kč, účastnila se kontrolních dnů a  
      iniciovala reklamaci vad a nedodělků díla
-zpracovali jsme soubor písemných a fotografických dokumentů o současnosti obce, její
      kompletní charakteristiku a vývoj od r. 2000 a uložili jej do nové věžičky kostela a do  
      základu  opravovaných památek
-poskytli jsme finanční dar ve výši 50 000,- Kč městu Javorník na odstranění následků povodně
-uspořádali jsem zájezdy a další akce z oblasti kultury
-byla pořízena kopie  kroniky Lišic a Hradčan z let 1924-1973 pro občany
- vydali jsme knihu autorky Evy Klepsové „Historie Dolní Lukavice do r.1945“
-rozšířili jsme internetové stránky obce o sekce  „Dění v obci“ a „Napsali o nás“
-uspořádali jsme humanitární sbírku šatstva a dalších věcí ve spolupráci s Diakonií Broumov
-vytvořili jsme postupně 2 pracovní místa ve spolupráci s Úřadem práce (veřejně prospěšné  práce) a zaměstnali tak 2 naše občany po dobu 1 roku (dotace EU 257.280,-Kč)
-umožnili jsme 1  občanovi odpracovat trest veřejně prospěšných prací
-uskutečnili jsme několik informačních a koordinačních schůzek s majiteli pozemků, kteří mají zájem o výstavbu sítí technické  infrastruktury a následnou výstavbu rodinných domů
 
V oblasti životní prostředí
-několikrát jsme provedli likvidaci černých skládek a odvoz odpadů z nich na skládku Vysoká
-průběžně probíhá úklid nepořádku kolem kontejnerů na separovaný odpad a odvoz pohozených odpadů, které tam  nepatří
-pečovali jsem o  veřejnou zeleň, vysazenou v minulých letech
-v říjnu byla provedena výsadba dalších  220 stromů podél polních cest
-byl proveden zdravotní a bezpečnostní řez tří lip v DL u kostela a v Lišicích
-do všech obcí byly přistaveny kontejnery pro jarní úklid objemného odpadu občanům zdarma,  
-na podzim na odvoz listí z veřejných  prostranství
-podali jsme návrh vyhlásit památným stromem dub letní  u ZŠ
-byla zpracována studie na odkanalizování Lišic
-byl zpracován projekt a vydáno územní rozhodnutí na rekonstrukci ČOV


2. 2. 2010 Zobrazit méně

Žádost o poskytnutí dotace na  PD "rekonstrukce ČOV Dolní Lukavice" ke stavebnímu povolení

Obec Dolní Lukavice podala v lednu 2010 na odbor životního prostředí KÚ PK žádost o poskytnutí finanční dotace na zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení pro rekonstrukci čistírny odpadních vod ...

2. 2. 2010 Zobrazit více

Žádost o poskytnutí dotace na PD "odkanalizování obce Lišice" k územnímu řízení

Obec Dolní Lukavice podala v lednu 2010 na odbor životního prostředí KÚ PK žádost o poskytnutí finanční dotace na zpracování projektové dokumentace k územnímu řízení na odkanalizování obce Lišice...

1. 2. 2010 Zobrazit více

Kultura za poslední volební období

Co udělala Obec Dolní Lukavice v oblasti kultury?

Nové zastupitelstvo se prostřednictvím kulturní komise chopilo organizování kulturních akcí již v roce 2002 po listopadových volbách....

1. 12. 2006 Zobrazit více

Obec Dolní Lukavice prožívá nebývalý rozvoj

Zastupitelstvu DL se postupně daří dokončovat investiční akce na velikost obce neobvyklého rozsahu. (cca 50 mil.)...

9. 11. 2006 Zobrazit více

Hřbitovní poplatky

S téměř čtyřletým zpožděním se nám podařilo započít uvádět do praxe zákon 256/2001 Sb. o pohřebnictví. V souladu s tímto zákonem byl přeměřen celý hřbitov i jednotlivé hroby, zastupitelstvo schválilo ceník hřbitovních poplatk

3. 11. 2006 Zobrazit více

Stránka

  • 1