Obsah

Stránka

  • 1

Celostátní kolo Vesnice roku 2010

V letošním roce se naše obec podruhé přihlásila do soutěže Vesnice roku.

18. 8. 2010 Zobrazit více

Zajistili jsme v roce 2009:

Opravy majetku obce
Rozšířili jsme majetek obce
Narovnání majetkoprávních vztahů
Nadstandardní aktivity
V oblasti životní prostředí

2. 2. 2010 Zobrazit více

Žádost o poskytnutí dotace na  PD "rekonstrukce ČOV Dolní Lukavice" ke stavebnímu povolení

Obec Dolní Lukavice podala v lednu 2010 na odbor životního prostředí KÚ PK žádost o poskytnutí finanční dotace na zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení pro rekonstrukci čistírny odpadních vod ...

2. 2. 2010 Zobrazit více

Žádost o poskytnutí dotace na PD "odkanalizování obce Lišice" k územnímu řízení

Obec Dolní Lukavice podala v lednu 2010 na odbor životního prostředí KÚ PK žádost o poskytnutí finanční dotace na zpracování projektové dokumentace k územnímu řízení na odkanalizování obce Lišice...

1. 2. 2010 Zobrazit více

Některé z akcí zastupitelstva ve volebním období 2002 – 2006

Rok 2003
Rok 2004
Rok 2005
Rok 2006

Některé z akcí zastupitelstva ve volebním období 2002 – 2006
 
Rok 2003 
 vyplácení občanům dotace 1 600 000 Kč na opravy domů po povodni v r.2002
 zajištění přechodu ZŠ a MŠ do sam. právní subjektivity, 2 x vypsán konkurz na ředitele
   školy
 povodňový večer – poděkování za pomoc a podporu - předání pamětních listů
 obnovení polní cesty hřbitov – Drbná
 realizace protipovod. opatření z EU – fond Solidarita (dotace 1 830 000)
 výměna oken v budově OÚ
 nátěr střechy a oken na budově MŠ (300 000 Kč, 50 % dotace)
 splacen Městu Přeštice dluh za minulé dva roky za žáky,kteří dojíždí do jejich školy
 dokoupení pozemků - vydáno územní rozhodnutí - příprava výstavby komunikace a všech
    sítí k zajištění následné výstavby rod. domků v lokalitě „Ve strouze“.
 odstranění nezkolaudovaných garáží za bytovkami
 demolice obecního domu v Lišicích poškozeného povodní
 zakoupení budovy prodejny ZKD v Lišicích (950 000,-Kč)
 požádáno o bezúplatný převod bývalých kasáren v Háji obci

Rok 2004
 uzavřena smlouvu se St. fondem život. prostř. (SFŽP) na podporu výstavby kanalizace
      - II.etapa v D.Lukavici (dotace 12 500 000)
 získána dotace na výstavbu vodovodu - II.etapa od Min. zemědělství (9 600 000)
 získána dotace 480 000 na výstavbu komunikace pro novou obyt. zónu „Ve strouze“
 mimořádná dotace na opravu komunikací z MMR 1 500 000 Kč
 získána dotace z KÚ na úpravu návsi v Lišicích 250 000 
 spuštěn plyn do Lišic
 částečná obnova materiálního vybavení kuchyně školní jídelny
 byla provedena alespoň minimální údržba obecních objektů : oprava vnitř. omítek a
   vymalování místností pro OÚ v KD ve Snopoušovech, sál v Krasavcích včetně soc. zařízení,
   v klubovně v DL vymalování sálu, nová podlaha, balkón. dveře, oprava soc. zařízení, nátěry
   dveří. V Krasavcích a Snop. se dočkaly nové fasády autobus. čekárny , v Lišicích kaplička
 obnova nábytku a malování na OÚ
 větší opravy byly provedeny na hřbitově, byl vydán nový hřbitovní řád a uzavírány nájemní
   smlouvy na 400 hrobových míst
 dokončen územní plán všech obcí
 proběhlo I. setkání rodáků z Dolní Lukavice
 založení souboru „Lukaváček“, který vede Mgr. Květoňová

Rok 2005
 vyprojektování přípojek na vodovod a kanalizaci v D.Lukavici -přihlásilo se 160 zájemců.
   Poptávkové řízení na zpracování nabídky realizace výstavby přípojek bylo rozesláno
   6 stavebním firmám
 v nově vznikající obytné zóně „Ve strouze“ byla v dubnu dokončena poslední z chybějící
   sítí – elektřina, v červenci výstavba komunikace
 zbourání garáží u bytovek a geometrické zaměření stavebních parcel obce, které jsou
   nabídnuty k prodeji. Současně se staví nové garáže u sýpek, které bude obec pronajímat
   náhradou za zbourané
 brigády na úklid veřejných prostranství v Lišicích , kterou jsme zorganizovali a zabezpečili
    na ni i technickou pomoc
 komplexní hloubková kontrola České školní inspekce v lukavické základní škole -kontrola
  se věnovala třem oblastem: personální, materiálně tech. zabezpečení a výchovně
  vzdělávacímu procesu. Ve všech hodnocených oblastech byla naše škola hodnocena
  stupněm velmi dobře.
 kolaudace vodovodu
 dodělán plynovod ve všech obcích
 oprava fasády budovy OÚ
 pokládka dešťové kanalizace v ulici od Vrbů ke Kaslům
 rekonstrukce povrchu ulice na pajzovně směrem ke Klepsům,
 zajistili jsme pro občany DL projekt a stavební povolení pro zhotovení vodovodních a
   kanalizačních přípojek, v říjnu se započalo s jejich výstavbou.
 výměna střešní krytiny KD ve Snopoušovech
 v Krasavcích prodloužena cestu na vrchol Hajska k nově postavenému vysílači Eurotelu,
  kromě toho jsme ve spojení s touto akcí kvalitně obnovili polní cestu směrem na
  Snopoušovy pod Hajskem,
 kromě jednoznačně pozitivně vnímaných činností jsme spustily i opačné - mezi ně kromě
   ztotožnění obecních pozemků a k narovnávání majetkoprávních vztahů patřilo i zvýšení daní
   z nemovitostí a rozesílání nových smluv na pronájem hrobů.
 prodej 45 pozemků v chatové oblasti

Rok 2006
 definitivní získání bývalého voj. objektu v Háji bezúplatně do majetku obce
 nové webové stránky obce - www.dolni-lukavice.cz - 3. místo – Zlatý erb v Plz. kraji
 o úspěšnosti záměru výstavby obytné zóny v DL „Ve strouze“ svědčí rychlý prodej všech
    zasíťovaných stavebních parcel.
 započali jsme rovněž s likvidací opuštěných, nepoužívaných hrobů
 obnova nábytku a podlahových krytin v ZŠ, malování
 dotace z KÚ (250 000 Kč) na rekonstrukci objektu prodejny v Lišicích (750 000 Kč)
 dotace z odboru život. prostř. KÚ (250 000 Kč) na intenzifikaci a modernizaci provozu
    čistírny odpadních vod (450 000 Kč)
 dotace prostřednictvím Mikr. Přešticko na opravu míst. komunikací (104 000 Kč)
 55.000,-Kč - dary občanů na výstavbu infrastruktury v DL
 probíhá finální úprava povrchu dvou hlavních místních komunikací v DL „Na pajzovně“ a
    ke hřišti v nejlepší kvalitě – asfaltováním
 stejná úprava povrchu provedena na odstavné ploše před hřbitovem
 oprava a doplnění veřejného osvětlení, zejména v DL
 rekonstrukce místního rozhlasu - hlášení do všech obcí současně bude zajišťováno
   z centra v DL, do obcí se bude přenášet bezdrátově
 pro nejmenší generaci došlo k obnově a doplnění mobiliáře hřiště u mateřské školy,
    pro větší děti k instalaci dětského hřiště před základní školou.
 zemní práce k odvedení dešťových vod probíhají ve Snopoušovech, v Lišicích,
   v DL na Pajzovně a u hřbitova.
 v Krasavcích byl za pomoci místních občanů a lukavských rybářů vypuštěn a vyloven
   rybník. Následně proběhlo jeho odbahnění, úprava hráze a byla zbudována nová výpusť.
   Počítá se i úpravou bývalé pískovny pod táborem za Lišicemi.
 dokončena modernizace zařízení v čistírně odpadních vod finanční podpory kr. úřadu
 u konce je jednání o prodeji bývalých kasáren v Háji (4 000 000 Kč)
 obecní úřad navštívili v srpnu pracovníci finančního úřadu na kontrolu použití dotací z roku
   2004 a nezjistili žádné pochybení
 zdravotní a bezpečnost. prořez veřejné zeleně, kácení suchých stromů, náhr. výsadba
 v soutěži v třídění odpadů jsme se dostali do finále – nakonec 2. místo a 10 000 Kč


Vítězslav Opálko, starosta obce


4. 12. 2006 Zobrazit méně

Kultura za poslední volební období

Co udělala Obec Dolní Lukavice v oblasti kultury?

Nové zastupitelstvo se prostřednictvím kulturní komise chopilo organizování kulturních akcí již v roce 2002 po listopadových volbách....

1. 12. 2006 Zobrazit více

Obec Dolní Lukavice prožívá nebývalý rozvoj

Zastupitelstvu DL se postupně daří dokončovat investiční akce na velikost obce neobvyklého rozsahu. (cca 50 mil.)...

9. 11. 2006 Zobrazit více

Hřbitovní poplatky

S téměř čtyřletým zpožděním se nám podařilo započít uvádět do praxe zákon 256/2001 Sb. o pohřebnictví. V souladu s tímto zákonem byl přeměřen celý hřbitov i jednotlivé hroby, zastupitelstvo schválilo ceník hřbitovních poplatk

3. 11. 2006 Zobrazit více

Stránka

  • 1