Obsah

  • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR, ve znění pozdějších předpisů
  • Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součástí ústavního pořádku ČR
  • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
  • Platné obecně závazné vyhlášky
  • Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce

Právní předpisy obec jsou dostupné na internetových stránkách obce.

Právní předpisy obce a jejich evidence jou k nahlédnutí na obecním úřadě.